Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Tax revenue and expense ledger as one of the form of tax records of small economic entities

Marta Anna Głowacka

Abstract

This work includes a detailed analysis of Ledger of tax revenue and expense (PKPiR), which is intended to record revenues, costs and a lot of kinds of expenses which are related to guided economic activity. Corporations which are obligated to the lead of PKPiR are those which reckon on the general rules. Regardless whether tax is accounted for leaner scale or progressive, the taxplayer is obligated to the leading of record with using PKPiR. Leading PKPiR imposes entrepreneur collecting all of the accounting documentation, checking in terms of formal and also is obligated to describe collected documents. Taxpayers whose use from the record by using PKPiR, they pay two types of taxes: a leaner tax or according to progressive scale. In this situation, choosing the right form of taxation means a lot for particular company. This choice has an influence on the functioning of the corporation and may cause development or collapse of corporation. The following work was set the main goal i.e. presenting and leading the leader of tax revenues and expenses.It was showed in detail record which is required in leading PKPiR. The work consist three chapters. The first chapter refers to the characteristics of small and medium enterprisers. It presents their specificity of leading and constraints which appear in connection with leading small or medium enterpriser. In the next part of this work, the various forms of MŚP's taxation were discussed. The next section was intended for discussing The ledger of tax revenues and expenses. The particular columns of PKPiR were discussed and also record of all economic occurences. At work, the way of closing the book was analyzed and other records were discussed which have to be guided with PKPiR. The last chapter was intended for the characterization and financial analysis tested corporation. On the expample of P.H.U ULTRA company, advantages and disadvantages of tax was discussed in detail according to a progressive scale and leaner tax. The work was concluded conclusions resulting from the analysis of the collected information and data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Anna Głowacka (CESS) Marta Anna Głowacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jedna z form ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych
Supervisor
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, formy opodatkowania, przychody, koszty, koszty uzyskania przychodu, podatek
Keywords in English
The ledger of tax revenues and expenses, the forms of taxation, revenues, costs, costs od deductible revenue, tax
Abstract in Polish
Praca zawiera szczegółową analizę Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR), która przeznaczona jest do ewidencjonowania przychodów, kosztów i wszelkiego rodzaju wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorstwa, które zobowiązane są do prowadzenia PKPiR, to te które rozliczają się na zasadach ogólnych. Bez względu na to czy podatek rozliczany jest w skali liniowej czy progresywnej, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przy użyciu PKPiR. Prowadzenie PKPiR narzuca przedsiębiorcy zbieranie wszelkiej dokumentacji księgowej, sprawdzania jej pod względem formalnym jak również zobowiązany jest opisywania zebranych dokumentów. Podatnicy korzystający z ewidencji za pomocą PKPiR opłacają dwa rodzaje podatku: podatek liniowy lub wg skali progresywnej. W tym przypadku wybranie właściwej formy opodatkowania ma ogromne znaczenie dla danego przedsiębiorstwa. Ten wybór ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i może stać się przyczyną rozwoju lub upadku przedsiębiorstwa. Celem pracy było przedstawienie różnych form opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem PKPiR i dokonanie analizy porównawczej obciążeń podatkowych obliczonych według progresywnej i linowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy odnosi się do charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawia ich specyfikę prowadzenia oraz bariery i ograniczenia jakie występują w związku z prowadzeniem małego lub średniego przedsiębiorstwa. W dalszej części pracy przedstawione zostały poszczególne formy opodatkowania MŚP. Kolejny rozdział został przeznaczony na przedstawienie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Skupiono się na ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, zostały pokazane poszczególne kolumny PKPiR. W pracy przeanalizowany został sposób zamknięcia Księgi oraz omówiono inne ewidencje, które muszą być prowadzone z PKPiR. Ostatni rozdział został przeznaczony na charakterystykę i analizę obciążeń podatkowych badanego przedsiębiorstwa. Na przykładzie firmy P.H.U. ULTRA porównano dochód do opodatkowania, zaliczki na podatek i wynik finansowy przy zastosowaniu skali progresywnej opodatkowania i podatku liniowego. Opisano również szczegółowo wady i zalety podatku wg skali progresywnej oraz podatku liniowego. Praca została zakończona wnioskami wynikającym z analizy zebranych informacji i danych.
File
  • File: 1
    262056_lic_ek..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11342

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5e798c236e147a5b9cc96d7cc1cf9c2/
URN
urn:pw-repo:WUTa5e798c236e147a5b9cc96d7cc1cf9c2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page