Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Autonomous robot database project

Oleksandr Chura

Abstract

Goal of this work is design of a field robot sowing database and writing a web application that would cooperating with the database, which contains information gathered by the robot about the field. The main task of the application was to create a map of the field that would connect data on the amount of harvested grain from the surveyed field to its geolocation. The work can be divided into two parts: a part of the database and part of the application. Each of them can be divided into two more parts: theoretical and practical. The introductory chapter describes the precision farming technology and its advantages and role in modern farming. Further, in the theoretical part of the database design, we have described and explained the basic principles of database design. In the practical part of this chapter the design process of the robot database will be presented. In addition, the application database has been designed, which is an extension of the robot database and contains additional tables that support the operation of the application. At the end of this chapter, the diagrams of both databases have been presented. Part of work connected to the application also begins with a theoretical introduction, in which the basics of web applications have been explained and the tasks that are to be set up in this application have been identified. The remainder of the work describes the application design. In the practical part of this chapter, important parts of the application code and explanation of its operation are attached. The last chapter of the work describes the testing of the application, which was intended to find errors and show its operation. On the basis of the results of work was determined its suitability and area of usage.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oleksandr Chura (FACME) Oleksandr Chura,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt bazy danych zasiewu autonomicznego robota
Supervisor
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2115
Reviewers
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Aleksandra Waszczuk-Młyńska (FACME/IV) Aleksandra Waszczuk-Młyńska,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
precyzyjne rolnictwo, mapa plonów, projektowanie, baza danych, aplikacja internetowa
Keywords in English
precision farming, yield map, design, database, web application
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie bazy danych zasiewu robota polowego oraz napisanie aplikacji internetowej, współpracującej z bazą danych, która zawiera zebrane przez robota informacje o polu. Głównym zadaniem aplikacji było stworzenie mapy plonów pola, która lączyłaby dane o ilości zebranego zboża z geodanymi o ich rozmieszczeniu na polu. W rozdziale wstępnym została opisana technologia precyzyjnego rolnictwa oraz jej zalety i rola we współczesnym rolnictwie. Podalszą pracę można podzielić na dwie części: część obejmująca proces projektowania bazy danych oraz część obejmująca proces tworzenia aplikacji. Każdą z nich można podzielić na jeszcze dwie podczęści: teoretyczną oraz praktyczną. W teoretycznej części projektowania bazy danych zostały opisane i wytłumaczone podstawowe zasady projektowania baz danych. W części praktycznej tego rozdziału został opisany przebieg projektowania bazy danych robota. Dodatkowo została zaprojektowana baza danych aplikacji, która jest rozszerzeniem bazy danych robota i zawiera dodatkowe tabele, które służą do wspomagania działania aplikacji. Na końcu tego rozdziału zostały przedstawione diagramy obu baz danych. Część pracy dotycząca aplikacji również zaczyna się z teoretycznego wprowadzenia, w którym zostały wytłumaczone podstawy działania aplikacji internetowych oraz zostały określone zadania, które ma spewniać niniejsza aplikacja. Dalsza część pracy zawiera opis projektu aplikacji. W części praktycznej tego rozdziału zostały załączone ważne części kodu aplikacji oraz tłumaczenie jego działania. W ostatnim rozdziale pracy opisano testowanie aplikacji, które miało na celu znalezienie błędów oraz musiało przedstawić działanie aplikacji. Na podstawie wyników pracy została określona jej przydatność oraz obszar zastosowania.
File
  • File: 1
    Oleksandr_Chura_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33348

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa5617f371ee34b66b590b512b75b3472/
URN
urn:pw-repo:WUTa5617f371ee34b66b590b512b75b3472

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page