Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selected aspects of safety of road users in Poland

Karolina Kosmala

Abstract

The thesis presents selected aspects of road safety in Poland. The thesis consists of four chapters. The first chapter explains the concept of safety and its essence, and its impact on the shaping of traffic. This chapter discusses the regulations governing road traffic and the factors that make up the entire road safety system. The second chapter presents elements that contribute to road hazards. Issues of inappropriate behavior of road traffic participants, the importance of taking alcohol substances and other measures of similar importance to the functioning of the human body, the impact of road infrastructure and the technical condition of vehicles were discussed. The third chapter provides a detailed analysis of the state of road safety. The number of road incidents that took place in Poland over the years from 2004 to 2018 with the division into individual voivodships has been presented. This section also discusses the perpetrators of accidents and characterizes groups of victims. The fourth chapter includes the role of the Police as a public administration body along with activities undertaken to improve road safety. Other authorities with similar competences were also presented there. In addition, this part of the work presents the types of actions taken to support road safety. The thesis was created based on professional literature related to a given subject. Legal acts regulating road traffic, data published in the form of reports by the Police Headquarters and information published on websites were used.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Kosmala (FASS) Karolina Kosmala,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wybrane aspekty bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Polsce
Supervisor
Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo, ruch drogowy, pojazdy, infrastruktura drogowa, uczestnicy ruchu drogowego, zdarzenia drogowe, kolizje i wypadki
Keywords in English
safety, traffic, vehicles, road infrastructure, traffic participants, traffic incidents, road collisions and accidents
Abstract in Polish
Tematem pracy są wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym wyjaśniono pojęcie bezpieczeństwa oraz jego istotę, a w szczególności jego wpływ na kształtowanie ruchu drogowego. W tym rozdziale omówione zostały przepisy regulujące ruch drogowy oraz czynniki, które tworzą cały system bezpieczeństwa drogowego. Rozdział drogi został poświęcony na przedstawianie elementów, które przyczyniają się do zagrożeń występujących na drogach. Poruszono tam kwestie niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego, znaczenie przyjmowania substancji alkoholowych oraz innych środków o podobnym działaniu na funkcjonowanie organizmu człowieka, wpływ infrastruktury drogowej oraz stan techniczny pojazdów. W rozdziale trzecim dokonano analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiono liczbę zdarzeń drogowych, które miały miejsce w Polsce na przestrzeni lat 2004 - 2018, z podziałem na poszczególne województwa. W tej części omówiono także kwestię dotyczące sprawców wypadków oraz scharakteryzowano grupy osób poszkodowanych. Rozdział czwarty uwzględnia rolę Policji jako organu administracji publicznej wraz z czynnościami podejmowanymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiono tam również inne organy o podobnych kompetencjach. Ponadto, w tej części pracy zaprezentowano wybrane rodzaje podejmowanych działań wspierających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Praca została stworzona w oparciu o dostępną literaturę związaną z daną tematyką. Wykorzystano akty prawne regulujące ruch drogowy, dane publikowane w formie raportów przez Komendę Główną Policji oraz informacje udostępniane na stronach internetowych.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_-_Karolina_Kosmala_-_282952.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34771

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa52cef66616d4356bbed61f3745175d1/
URN
urn:pw-repo:WUTa52cef66616d4356bbed61f3745175d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page