Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The quality of overprint made in nanography and UV inkjet printing

Martyna Niedźwiecka

Abstract

The topic of the diploma thesis is "The quality of overprint made in nanography and UV inkjet printing". The thesis was divided into two parts: the theoretical part and the experimental part. The content of the diploma thesis was based on many sources and the carried out research was based partly on own measurements (UV inkjet printing), and partly on the analysis of the text and image materials provided by the manufacturer of the discussed technology (nanography). The aim of the diploma thesis is to analyze the quality of the overprint made in both inkjet printing technologies in the way that use as much as possible the gained materials. Moreover, in the diploma thesis, the factors and parameters affecting the quality of an overprint in digital printing have been discussed. In the theoretical part, issues related to digital printing were briefly discussed. In the following chapters/subchapters, there were issues related to one of the most modern digital printing techniques, namely inkjet printing. This printing technique is the foundation for two key technologies in the realized topic. Each of these technologies discussed the elements that are characteristic for them - application areas, image creation mechanisms, used inks, methods for fixing them, printing substrates, printing machines, etc. In the experimental part, a brief description of the materials and devices used for the research was made. Subsequently, the results of measurements of printing parameters made in UV inkjet technology were presented and they were illustrated in the form of tables and graphs. The results were subjected to a comparative analysis in the direction of the quality of prints with an overprint obtained in nanographic technology. The appraisal of the overprint made in nanographic technology was carried out on the basis of materials made available by the producer company and by foreign companies that use nanographic machines. In the final part of the work, conclusions regarding the discussed content and the results of the carried out research were presented. This part also includes a summary of the whole thesis, which focuses mainly on finding the advantages and disadvantages, similarities and differences of the two discussed technologies with an emphasis on factors affecting the quality of the print.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Niedźwiecka (FPE) Martyna Niedźwiecka,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Jakość nadruku wykonanego w technologii nanograficznej oraz natryskowej UV
Supervisor
Katarzyna Piłczyńska (FPE/IMP) Katarzyna Piłczyńska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Piłczyńska (FPE/IMP) Katarzyna Piłczyńska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Zuzanna Żołek-Tryznowska (FPE/IMP) Zuzanna Żołek-Tryznowska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
drukowanie cyfrowe, drukowanie natryskowe, drukowanie natryskowe UV, nanografia, jakość nadruku, test kontrolny, ocena wizualna
Keywords in English
digital printing, inkjet printing, UV inkjet printing, nanography, the quality of overprint, control test, visual assessment
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest „Jakość nadruku wykonanego w technologii nanograficznej oraz natryskowej UV”. Praca została podzielona na dwie części: część teoretyczną i część doświadczalną. Treści zawarte w pracy oparte są na podstawie wielu źródeł, a przeprowadzone badania opierają się częściowo na pomiarach własnych (technologia natryskowa UV) , a częściowo na analizie materiałów tekstowych i obrazowych dostarczonych przez producenta omawianej technologii (nanografii). Celem pracy jest analiza jakości nadruku wykonanego w obu technologiach drukowania natryskowego. Ponadto, w pracy omówione zostały czynniki i parametry wpływające na jakość odbitek w druku cyfrowym. W części teoretycznej poruszone zostały po krótce zagadnienia dotyczące drukowania cyfrowego. W kolejnych rozdziałach/podrozdziałach zawarte są kwestie odnoszące się do jednej z najnowocześniejszych technik drukowania cyfrowego, jaką jest drukowanie natryskowe. Ta technika drukowania stanowi fundament dla dwóch kluczowych w realizowanym temacie technologii. W każdej z tej technologii omówione zostały charakterystyczne dla nich elementy – obszary zastosowania, mechanizmy powstawania obrazu, stosowane atramenty, sposoby ich utrwalania, podłoża drukowe, maszyny drukujące itp. W części doświadczalnej dokonano krótkiego opisu użytych do wykonania badań materiałów i urządzeń. Kolejno, przedstawione zostały wyniki pomiarów parametrów nadruku wykonanego w technologii natryskowej UV oraz zobrazowanie ich w postaci tabel i wykresów. Wyniki zostały poddane analizie porównawczej w kierunku jakości odbitek z nadrukiem uzyskanym w technologii nanograficznej. Ocena nadruku wykonanego w technologii nanograficznej została przeprowadzona na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę producencką oraz przez zagraniczne firmy posiadające maszyny nanograficzne. W końcowej części pracy przedstawione zostały wnioski dotyczące omówionych treści oraz wyników przeprowadzonych badań. W tej części zamieszczone także zostało podsumowanie całej pracy, które skupia się głównie na zebraniu zalet i wad oraz podobieństw i różnic dwóch omawianych technologii z naciskiem na czynniki wpływające na jakość nadruku.
File
  • File: 1
    Niedźwiecka_inżynierka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30914

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa4fc8089091e4274a0f6b14ba31639d5/
URN
urn:pw-repo:WUTa4fc8089091e4274a0f6b14ba31639d5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page