Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of employment in ZERKE between 2017 and 2018

Adrian Byliński

Abstract

The subject of the work is the analysis of employment in the company ZERKE. It shows not only the number of people who have worked and work in the company, but also their gender, age group or industry in which they are employed. The main intention was to show how "absorbent" the Polish economy is and how much it needs more people who want to take up a job in Poland. In recent years, there has been an employee market, where the supply of labour significantly exceeds demand. It results not only from the dynamics and development of the economy, but also from the economic emigration of a large group of qualified Polish citizens and high availability of work and attractiveness of financial conditions of citizens from abroad. The first chapter is theoretical and explains the concepts that are important for the analysis of employment in an enterprise, such as: economy, enterprise and its types, or the presentation of services in the economy. The second chapter, due to the fact that the company ZERKE is located in Płock, describes the city and its history, number of inhabitants, business entities and industry structure, as well as the company ZERKE itself. The paper presents not only facts related to the establishment of this company, but also the financial condition of the company in 2017-2018, including: financial results, the property structure of the company, or sources of financing. The third and at the same time the last chapter deals with the activity of the company and presents how the employment in the company in 2017-2018 was shaped.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adrian Byliński (CESS) Adrian Byliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza zatrudnienia w przedsiębiorstwie ZERKE w latach 2017-2018
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
przedsiębiorstwo, ZERKE, zatrudnienie, usługa
Keywords in English
enterprise, ZERKE, employment, service
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest analiza zatrudnienia w przedsiębiorstwie ZERKE. Ukazuje ona nie tylko liczbę osób, które pracowały i pracują w wyżej wymienionym podmiocie, ale również ich płeć, grupę wiekową czy branżę w jakiej są zatrudnieni. Głównym zamierzeniem było pokazanie, jak „chłonna” jest polska gospodarka i jak bardzo potrzebuje kolejnych osób chcących podjąć pracę w Polsce. W ostatnich latach jest rynek pracownika, gdzie podaż na pracę znacznie przewyższa popyt. Wynika to nie tylko z dynamiki i rozwoju gospodarki, ale również z emigracji zarobkowej dużej grupy wykwalifikowanych obywateli Polski oraz dużą dostępnością pracy i atrakcyjności warunków finansowych obywateli spoza granic Polski. Pierwszy rozdział jest teoretyczny, tłumaczy pojęcia, które są istotne przy analizie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, są to między innymi: gospodarka, przedsiębiorstwo i jego rodzaje, czy ujęcie usług w gospodarce. Drugi rozdział, z uwagi na fakt, że omawiana w pracy firma ZERKE jest zlokalizowana w Płocku, opisano miasto, a także jego historię, liczbę mieszkańców, podmiotów gospodarczych, czy strukturę branżową, jak również samo przedsiębiorstwo ZERKE. Praca przedstawia nie tylko fakty związane z założeniem tej spółki, ale również kondycję finansową firmy w latach 2017-2018, w tym: wyniki finansowe, strukturę majątkową spółki, czy źródła finansowania. Trzeci i jednocześnie ostatni rozdział traktuje o działalności spółki oraz przedstawia, jak kształtowało się zatrudnienie w przedsiębiorstwie w latach 2017-2018
File
  • File: 1
    Analiza_zatrudnienia_Adrian_Byliński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30535

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa4ba6d4499054b5b85ee77d8851de514/
URN
urn:pw-repo:WUTa4ba6d4499054b5b85ee77d8851de514

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page