Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

City chapel in Warsaw

Jakub Danelski

Abstract

Chapel and the House of the Holy Spirit in the Clinic Hospisal im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie The following study concerns the project of the Chapel and the House of the Holy Spirit in the Princess Anna Mazowiecka’s Clinic Hospisal at Karowa street in Warsaw. The project is a response to the problem of difficult access to pastoral care in Polish medical facilities and the lack of space, specially designated for this purpose. Such space would allow patients and staff of health care facilities to clear one’s head as well as to say personal prayers or participate in the Church's liturgy. The maternity hospital at Karowa Street, like many others in Poland, does not have a separate room that could permanently be used as a chapel and be accessible to hospital users without interruption. This is the reason why I chose it as the location of the project. The garden, located in the area belonging to the hospital, allows to locate a detached chapel building with supporting functions, fitting into the garden layout and not competing with the hospital building form in the present spatial layout. The idea of the House of the Holy Spirit comes from the monastery called the Society of the Holy Spirit, founded in France at the end of the 12th century by Bl. Gwidon from Montpellier. The monastery was the part of the largest movements of Europe at that time. It contributed to the revolutionization of the then hospital management, spreading the idea of protecting conceived life. That was when so-called “baby hatch” or “windows of life” were created to save newborns whose mothers could not afford to raise them. During the Middle Ages, secular people and monks, living together in facilities on the outskirts of cities, which history remembered as Hospitals of the Holy Spirit, joined forces in order to bring spiritual and material help to the poor, the sick and the abandoned, and especially to save new born children and orphans. After the male line of the monastery expired after the death of its last monk in 1875, it was reborn again at the beginning of the 21st century in Poland. In the following study, I am attempting to design a facility served by the monks of the reborn Society of the Holy Spirit in the hospital at Karowa street in Warsaw, meeting modern architectural standards, adapted to the needs of people with mobility limitations or disabilities, and referring to traditional religious and monastic buildings, deriving from Christian symbolism.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Danelski (FA) Jakub Danelski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Kaplica miejska w Warszawie
Supervisor
Anna Maria Wierzbicka (FA/DAUD) Anna Maria Wierzbicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1876/L
Reviewers
Maciej Miłobędzki (FA/CAD) Maciej Miłobędzki,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Anna Maria Wierzbicka (FA/DAUD) Anna Maria Wierzbicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
kaplica, dom Ducha Świętego, dom zakonny, szpital, budownictwo szpitalne, kaplica przyszpitalna, cela, Karowa
Keywords in English
chapel, house of the Holy Spirit, monastery, hospital, hospital chapel, cell, Karowa Street
Abstract in Polish
Kaplica i Dom Ducha Świętego przy Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie Przedmiotem poniższego opracowania jest kaplica oraz Dom Ducha Świętego przy Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej na Powiślu w Warszawie. Projekt jest odpowiedzią na problem utrudnionego dostępu do opieki duszpasterskiej w polskich placówkach medycznych oraz powszechnego braku przestrzeni specjalnie do tego celu wydzielonych i zaprojektowanych, które umożliwiałyby pacjentom oraz personelowi obiektów opieki zdrowotnej wyciszenie, osobistą modlitwę czy uczestniczenie w liturgii Kościoła. Szpital położniczy przy ulicy Karowej, jak wiele innych w Polsce, nie dysponuje osobnym pomieszczeniem, które mogłoby na stałe służyć za kaplicę i być dostępne dla użytkowników szpitala bez przerwy, dlatego obrałem go za lokalizację projektu. Ogród znajdujący się na terenie przynależącym do szpitala pozwala na lokalizację wolno stojącego budynku kaplicy wraz z funkcjami towarzyszącymi i wspomagającymi, wpisującego się w układ ogrodu i nie konkurującego z bryłą szpitala w istniejącym układzie przestrzennym. Idea Domu Ducha Świętego wywodzi się od zakonu zwanego Towarzystwem Ducha Świętego, założonego we Francji pod koniec XII wieku przez bł. Gwidona z Montpellier. Zakon ten był jednym z największych ruchów ówczesnej Europy, który przyczynił się do zrewolucjonizowania ówczesnego szpitalnictwa i upowszechnienia idei ochrony życia poczętego. Właśnie wtedy, z inicjatywy zakonu, powstały tak zwane okna życia pozwalające ratować noworodki, których matek nie było stać na ich odchowanie. W okresie średniowiecza zakonnicy i świeccy, mieszkając razem w placówkach na obrzeżach miast, które historia zapamiętała jako Szpitale Ducha Świętego, łączyli siły, aby nieść duchową i materialną pomoc ubogim, chorym i porzuconym, a zwłaszcza by ratować nowo narodzone dzieci i sieroty. Po tym, jak męska linia tego zakonu wygasła po śmierci ostatniego należącego do niej zakonnika w 1875 roku, odrodziła się ponownie na początku XXI wieku w Polsce. W poniższym opracowaniu podejmuję próbę zaprojektowania placówki obsługiwanej przez zakonników odrodzonego Towarzystwa Ducha Świętego na terenie szpitala przy ul. Karowej w Warszawie, spełniającej współczesne normy architektoniczne, przystosowanej dla potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi lub niepełnosprawnością i nawiązującej do tradycyjnego budownictwa sakralnego i klasztornego, czerpiącego z symboliki chrześcijańskiej.
File
  • File: 1
    275770_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33121

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa4b96f14af184851b7f8ecb5788cbcf1/
URN
urn:pw-repo:WUTa4b96f14af184851b7f8ecb5788cbcf1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page