Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of steel structure of a commercial building

Anna Dorota Murszewska

Abstract

The subject of this work is a project of the steel construction of the commercial building, consisting of two naves - the two-tier central nave and the one-storey annex, called a side nave in the project. The object is located in Olsztyn. Dimensions in axes of the central nave are 36,0m x 72,0 m, while dimensions of the side nave are 20,0m x 48,0m. The height of the central nave in the ridge is 12,29m. The main steel structure in the central nave is made of gable N-type lettice grinder for spans over a 36,0m width propped by a flexible joint on columns. In the side nave the supporting structure is made of pent, parallellettice grinder, for spans over 20,0m width. On the one side it is propped by a flexible joint on column, on the opposite side it butt jointed with the outermost column of the central nave. Grinders consist of upper and bottom belts – made of H-shaped profiles, and bras are made od square tubes. Additionally along the ridge of the entire length of the central nave was installed steel skylight made from steel H-beams for spans 6,0m. In the central nave was designed a steel construction mezzanine consisting of beams and steel bolts made of H-shaped profiles, butt jointed to outermost and indirect columns. The H-shaped steel columns are transferring the weight of the whole construction to foundations. Outermost columns are interfacing stiffly with the foundation, whereas indirect poles - by a flexible joint. The work includes three parts: the specification, calculations and drawings. In the first part was presented general information about the designed object. The computational part consists of collecting charges for the construction, their combination, results of static calculations (made in the Autodesk Robot Structural Anaysis Professional 2018 program) and of dimensioning of load-bearing particular elements based on applicable design standards. In the last part were enclosed architectural and structural drawings of trusses and the ceiling along with connections.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Dorota Murszewska (FCE) Anna Dorota Murszewska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt stalowej konstrukcji obiektu handlowego
Supervisor
Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
193+załączniki+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5312
Reviewers
Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala stalowa, przybudówka, dźwigar kratowy, strop stalowy, słup, antresola, świetlik stalowy
Keywords in English
steel hall, annexe, lattice grinder, steel ceiling, column, mezzanine, steel skylight
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest projekt stalowej konstrukcji obiektu handlowego, składającego się z dwóch naw – dwukondygnacyjnej nawy głównej oraz parterowej przybudówki, nazywanej w projekcie nawą boczną. Obiekt zlokalizowany jest w Olsztynie. Wymiary w osiach nawy głównej wynoszą 36,0m x 72,0m, natomiast nawy bocznej 20,0m x 48,0m. Wysokość nawy głównej w kalenicy wynosi 12,29m. Ustrój nośny hali składa się w nawie głównej z wiązara kratowego dwuspadowego o skratowaniu typu N i rozpiętości 36,0m, podpartego przegubowo na słupach. W nawie bocznej konstrukcją nośną jest wiązar kratowy jednospadowy o równoległych pasach i rozpiętości 20,0m. Z obu stron jest podparty przegubowo na słupach. Dźwigary składają się z pasów górnych, pasów dolnych – wykonanych z profili dwuteowych, oraz skratowania z rur kwadratowych. Dodatkowo wzdłuż kalenicy na całej długości nawy głównej zamontowano świetlik systemowy o rozpiętości 6,0m. W nawie głównej zaprojektowano antresolę o konstrukcji stalowej składającą się z belek oraz rygli o profilach dwuteowych, połączonych doczołowo do słupów skrajnych i pośrednich. Ciężar całej konstrukcji na fundamenty przenoszą słupy o profilu dwuteowym. Słupy skrajne połączone są sztywno z fundamentem, zaś słupy pośrednie – przegubowo. Praca obejmuje trzy części: opis techniczny, obliczenia oraz rysunki. W pierwszej części przedstawiono ogólne informacje na temat projektowanego obiektu. Część obliczeniowa składa się z zebrania obciążeń na konstrukcję, ich kombinacji, wyników obliczeń statycznych (wykonanych w programie Autodesk Robot Structural Anaysis Professional 2018) oraz wymiarowania poszczególnych elementów nośnych na podstawie obowiązujących norm projektowych. W ostatniej części załączono rysunki architektoniczne oraz rysunki konstrukcyjne wiązarów oraz stropu wraz z połączeniami.
File
  • File: 1
    praca_inż.-Murszewska-Anna-270718.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31038

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa48b6709ad3c461b86bec39ffd7b4b7d/
URN
urn:pw-repo:WUTa48b6709ad3c461b86bec39ffd7b4b7d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page