Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza zdolności do generowania ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie firmy Lufthansa

Dagmara Marzena Żaglewska

Abstract

The issue of the thesis was performing an financial analysis and an analysis of the ability to generate Economic Value Added of global company Lufthansa. The research was based on reports publicized from 2011 – 2015. A financial analysis of the company was about to designate the effectiveness of working and a rating of financial condition. In the thesis an introduction, first chapter, second chapter, third chapter and a summary was included. The first chapter show a general outline of a company is shown. There is a division of economic analysis included. The main issue is showing a financial analysis, its types and methods. The important element of a chapter are sources of information used in analysis, which are included also in a financial report of a company. The second chapter shows a methodic of financial analysis. An initial analysis of financial reports and indicator analysis of economic and financial situation are main parts of this chapter. They show the ways which are bases of making a detailed analysis of a company. The third chapter is focused on a practical showing information included in previous chapters. There are elements of financial reports of a company such as balance, profit and loss account and a cash flow statement. There is a detailed financial analysis of a company and an analysis of ability to generate Economic Value Added of global company Lufthansa. Indicators counted in a thesis show a coherent portrayal of a financial rating of a company. Data included in this chapter are coming from official financial reports of a company. In the summary there are the most important conclusions taken from individual indicators counted in a third chapter.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Dagmara Marzena Żaglewska (KNEiS) Dagmara Marzena Żaglewska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Analiza zdolności do generowania ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie firmy Lufthansa
Promotor
Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Piotr Urbanek (KNEiS) Piotr Urbanek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
analiza firma zysk wskaźnik przychód strata
Słowa kluczowe w języku angielskim
analysis company profit ratio income loss
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy finansowej oraz analizy zdolności do generowania Ekonomicznej Wartości Dodanej przedsiębiorstwa globalnego Lufthansa. Badania zostały przeprowadzone na podstawie opublikowanych sprawozdań finansowych w latach 2011-2015. Analiza finansowa przedsiębiorstwa miała na celu określenie efektywności działania oraz ocenę kondycji finansowej. W pracy zawarto wstęp, rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci oraz podsumowanie. Rozdział pierwszy przedstawia ogólny zarys analizy. Został zawarty podział analizy ekonomicznej. Głównym celem tego rozdziału jest przedstawienie analizy finansowej, jej rodzajów oraz metod. Ważnym elementem rozdziału są źródła informacji wykorzystywane w analizie, które głównie zawarte są również w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. W rozdziale drugim przedstawiono metodykę analizy finansowej. Wstępna analiza sprawozdań finansowych oraz analiza wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno - finansowej są głównymi elementami tego rozdziału. Przedstawiają sposoby na podstawie których dokonuje się szczegółowej analizy przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci skupia się na praktycznym przedstawieniu informacji zawartych w rozdziałach poprzednich. Przedstawione zostały elementy sprawozdań finansowych firmy takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Przeprowadzono tu szczegółową analizę finansową przedsiębiorstwa oraz analizę zdolności do generowania Ekonomicznej Wartości Dodanej w przedsiębiorstwie Lufthansa. Wskaźniki policzone w pracy przedstawiają spójny obraz oceny finansowej firmy. Dane zawarte w tym rozdziale pochodzą z oficjalnych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. W podsumowaniu pracy zawarte zostały najważniejsze wnioski wyciągnięte z oceny poszczególnych wskaźników policzonych w rozdziale trzecim.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 11375

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa4846ab8c66a4cc882326ac51f3ba8b2/
  URN
  urn:pw-repo:WUTa4846ab8c66a4cc882326ac51f3ba8b2

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek