Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The improvement project of safety by means of traffic light for a selected object

Aleksandra Wolińska

Abstract

The main assumption of this project is to ensure the improvement of traffic safety thanks to traffic lights on a selected object. Firstly, the author of the project was focused on the detailed presentation of the design principles for traffic lights, based on the current data included in the existing regulations. In the next two chapters, the object, to which this project is related along with its detailed characteristic, was selected. The fifth chapter presents the results of traffic measurements at three times of the day. In the calculations, the generic and directional structure was taken into account. In addition, a preliminary concept for the modernization of the intersection was proposed to ensure pedestrian safety. The sixth chapter presents a new, modernized traffic organization project on which the geometry of the intersection has been changed. This change required the updating of the existing horizontal and vertical markings as well as the new arrangement of signalers. In the further part of the chapter, a number of calculations were made to develop a traffic light project. The collision points were determined, on the basis of which the number and sequence of the phases of movement were determined. Then, the throughput and load levels of inlets were determined. Calculations of inter-green times and duration of signals allowing movement were also made. Based on them, three basic signaling programs as well as a starting and ending program were made. In the last chapter, a project of adaptive traffic lights was prepared. For all groups, it has been proposed to deploy special detection devices, Their task is to detect the demand for a phase. A phase diagram and a program of intersecting transitions were determined, time and logical conditions were defined, and finally, traffic control algorithms were developed at the designed intersection, for each of the designated phases.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Wolińska (FT) Aleksandra Wolińska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu za pomocą sygnalizacji świetlnej dla wybranego obiektu
Supervisor
Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Opala (FT/DCFTE) Michał Opala,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
sygnalizacja świetlna, bezpieczeństwo ruchu drogowego, Warszawa, Koszykowa, al. Niepodległości
Keywords in English
traffic light, road traffic safety, Warsaw, Koszykowa street, Niepodległości avenue
Abstract in Polish
Głównym założeniem niniejszego projektu jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu za pomocą sygnalizacji świetlnej na wybranym obiekcie. W początkowym etapie skupiono się przede wszystkim na szczegółowym przedstawieniu zasad projektowania sygnalizacji świetlnej, w oparciu o aktualne dane zawarte w istniejących rozporządzeniach. W kolejnych dwóch rozdziałach dokonano wyboru obiektu, którego dotyczy niniejszy projekt wraz z jego szczegółową charakterystyką. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki pomiarów natężenia ruchu w trzech porach dnia. W obliczeniach uwzględniono strukturę rodzajową i kierunkową. Dodatkowo zaproponowano wstępną koncepcję modernizacji skrzyżowania, mającą zapewnić bezpieczeństwo pieszych. W rozdziale szóstym przedstawiono nowy, zmodernizowany projekt organizacji ruchu, na którym zmieniona została geometria skrzyżowania. Zmiana ta wymagała aktualizacji istniejącego oznakowania poziomego i pionowego, a także nowego rozmieszczenia sygnalizatorów. W dalszej części rozdziału wykonano szereg obliczeń potrzebnych do opracowania projektu sygnalizacji świetlnej. Określono punkty kolizji, na podstawie których wyznaczono liczbę i kolejność realizowanych faz ruchu. Następnie wyznaczono przepustowość i stopnie obciążenia wlotów. Wykonano również obliczenia czasów międzyzielonych oraz długości trwania sygnałów zezwalających na ruch. Na ich podstawie wykonano trzy programy bazowe sygnalizacji oraz program startowy i końcowy. W ostatnim rozdziale sporządzono projekt adaptacyjnej sygnalizacji świetlnej. Dla wszystkich grup zaproponowano rozmieszczenie specjalnych urządzeń detekcyjnych, których zadaniem jest wykrywanie zapotrzebowania na fazę. Wyznaczono schemat faz oraz program przejść międzyzielonych, określono warunki czasowe i logiczne, a na koniec opracowano algorytmy sterowania ruchem na projektowanym skrzyżowaniu, dla każdej z wyznaczonych faz.
File
  • File: 1
    1035810.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34192

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa4464baa06734f36a8da36959b450a8a/
URN
urn:pw-repo:WUTa4464baa06734f36a8da36959b450a8a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page