Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Operational risk management in the hotel sector on example of Marriott International – analysis and assessment

Małgorzata Cieplak

Abstract

Nowadays, operational risk management in a company is a significant element of organization management. Constant changes, new technological features and evaluating customers’ attitude towards services and goods impose continuous innovations. Social and economic environment changes together with internal company development are associated with exposure to positive and negative risk. In order to protect a company from any risk it is necessary to monitor it systematically. Risk analysis and management is also crucial for taking inspiration into company strategy. The thesis consists of three chapters. In the first chapter there are presented general issues connected with operational risk theory, its classifications, roots and risk management methods. In the second chapter there was described risk the most commonly reported in the hotel sector. At the beginning there was presented mentioned industry. Then there was described how to identify and assess operational risk and which methods should be used to prepare for it and reduce its negative impact on a company. The third chapter refers to the operational risk in American hotels chain “Marriott International”. The beginning of this chapter is a bunch of information regarding the history, structure, policy and operations of this corporation. Afterwards, there was presented microeconomic and macroeconomic environment of the company, what enabled its operational risk identification. There were applied various methods to assess the structure, policy and internal procedures, in order to determine operational risk group of the hotels chain. By means of risk register which was prepared in the next part of the thesis, there was presented data regarding financial effects of various types of risk and their impacts on company’s reputation. On the chart there were also illustrated in a brief manner mentioned above risk effects which can occur when risk is materialised. At the same time there were presented four types of operational risk which could cause the most negative reputational effects (material and immaterial ones). The last part of the thesis is the summary and final conclusions which briefly describe the results of the conducted analysis of operational risk management in “Marriott International” hotels chain. There were also presented strategies and solutions which could have positive impact on the risk decrease. In the thesis there was used literature regarding operational risk management. Great deal of sources constitute also new articles regarding hotel and tourism sector and personal experience of the author, previously employee of one of “Marriott International” hotels – “Marriott Warsaw Hotel”
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Małgorzata Cieplak (FoM) Małgorzata Cieplak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w branzy hotelarskiej na przykładzie Marriott Onternational - analiza i ocena
Supervisor
Paweł Gołąb (FoM) Paweł Gołąb,, Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Faculty of Management (FoM)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Gołąb (FoM) Paweł Gołąb,, Faculty of Management (FoM) Ewa Komajda (FoM/FRMD) Ewa Komajda,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ryzyko, ryzyko operacyjne, zarządzanie ryzykiem, hotel, hotelarstwo, Marriott
Keywords in English
risk, operational risk, risk management, hotel, hospitality, Marriott
Abstract in Polish
Współcześnie zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie jest bardzo ważnym elementem zarządzania organizacją. Ciągłe zmiany, nowości technologiczne oraz zmieniające się nastawienia klientów do wszelkich usług oraz produktów, wymuszają wprowadzanie innowacji. Zmiany otoczenia społeczno-ekonomicznego oraz rozwój wewnętrzny przedsiębiorstwa jest związany z ekspozycją na ryzyko w wymiarze pozytywnym jak i negatywnym. Konieczne jest systematyczne monitorowanie ryzyka w celu zabezpieczenia się przed nim, ale także w celu czerpania inspiracji dla strategii firmy z obserwacji ryzyka i zarządzania nim. Praca składa się z trzech głównych rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono zagadnienia dotyczące teorii ryzyka operacyjnego, jego klasyfikację, źródła oraz metody zarządzania ryzykiem. W drugim rozdziale zostało opisane ryzyko występujące w branży hotelarskiej. Na początku pokrótce przedstawiono tę właśnie branżę, a następnie opisano jak identyfikować i oceniać oraz jakimi metodami kontrolować ryzyko operacyjne, aby w jak największym stopniu przygotować się na nie oraz niwelować jego skutki. Trzeci rozdział odnosi się do ryzyka operacyjnego, dotyczącego amerykańskiej sieci hoteli „Marriott International”. Początek rozdziału to garść informacji na temat historii, struktury, polityki oraz działalności organizacji. W następnym kroku przedstawiono otoczenie makroekonomiczne oraz mikroekonomiczne tego przedsiębiorstwa, co ułatwiło późniejszą identyfikację ryzyka operacyjnego. W tym celu zastosowano różne metody badające strukturę, politykę oraz wewnętrzne procedury, aby jak najlepiej określić grupę ryzyka operacyjnego tej sieci hoteli. Dzięki rejestrowi ryzyka, który został następnie sporządzony, przedstawione zostały statystyki na temat skutków finansowych oraz skutków dla reputacji jakie niosą ze sobą określone rodzaje ryzyka. Przedstawiono także na wykresie sumarycznie powyższe skutki jakie mogą wystąpić w przypadku materializacji ryzyka. Jednoznacznie wyłoniły się cztery ryzyka operacyjne, których zaistnienie prowadziłoby do wystąpienia największych skutków zarówno materialnych jak i niematerialnych - reputacyjnych. Ostatni etap pracy to podsumowanie oraz wnioski końcowe, zwięźle opisujące wyniki przeprowadzonej analizy, dotyczącej występowania oraz radzenia sobie z ryzykiem operacyjnym w sieci hoteli „Marriott International”. Zamieszczone zostały także propozycje metod reagowania oraz innych rozwiązań mogących pomóc w zmniejszeniu ryzyka. W pracy posłużono się literaturą dotyczącej tematyki zarządzania ryzykiem operacyjnym, dużym źródłem informacji były stosunkowo nowe artykuły odnoszące się do branży turystycznej oraz hotelarskiej, ale także osobiste doświadczenia autora, niegdyś pracownika jednego z wielu hoteli „Marriott Interntional”- „Marriott Warsaw Hotel”.
File
  • File: 1
    praca_PL_WZ_Cieplak_Małgorzata_261756.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12094

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa43c47de72444a5faa50941f3c70d24f/
URN
urn:pw-repo:WUTa43c47de72444a5faa50941f3c70d24f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page