Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt kotłowni dla budynku wielorodzinnego

Iza Bronicka

Abstract

The diploma thesis is to design a gas boiler room with a liquid gas tank in accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure regarding technical conditions for buildings and their location of 12 April 2002, including guidelines for 2021. The subject of the work is building multi-family, no basement, four-story, located in the third climatic zone. The theoretical part describes the basic issues related to the types of heat sources, boiler room guidelines, types of fuels used and devices installed in the boiler room. It also presents the possibility of storing fuel in above-ground and underground tanks. The design part includes a technical description of the designed boiler room together with calculations and drawing documentation. The value of heating demand for central heating purposes was calculated using the Audytor OZC 6.8 Pro program from SANKOM. Heat demand for the preparation of heat treatment determined according to the own calculation based on applicable regulations. In the designed building, in addition to selecting a gas boiler and a DHW heater, the basic devices included in the boiler room were selected. The value of the annual gas demand (propane) was calculated and the terrestrial tank installation along with its location was designed.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Iza Bronicka (WBMiP) Iza Bronicka Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt kotłowni dla budynku wielorodzinnego
Promotor
Aneta Krajewska (WBMiP/IB) Aneta Krajewska Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Aneta Krajewska (WBMiP/IB) Aneta Krajewska Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Sławomir Grabarczyk (WBMiP/IB) Sławomir Grabarczyk Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
źródło ciepła, kotłownia, kocioł gazowy, naczynie wzbiorcze, gaz płynny, zbiornik naziemny, obciążenie cieplne
Słowa kluczowe w języku angielskim
heat source, boiler room, gas boiler, expansion vessel, liquid gas, ground tank, thermal load
Streszczenie w języku polskim
Praca dyplomowa ma na celu zaprojektowanie kotłowni gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz płynny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z uwzględnieniem wytycznych na 2021 r. Przedmiotem pracy jest budynek wielorodzinny, niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny, zlokalizowany w III strefie klimatycznej. Część teoretyczna opisuje podstawowe zagadnienia związane z rodzajami źródeł ciepła, wytycznymi kotłowni, rodzajami stosowanych paliw oraz urządzeń instalowanych w kotłowni. Przedstawiono również możliwość magazynowania paliwa w zbiornikach naziemnych oraz podziemnych. Część projektowa zawiera opis techniczny projektowanej kotłowni wraz z obliczeniami oraz dokumentacją rysunkową. Wartość zapotrzebowania na ciepło na cele centralnego ogrzewania obliczono za pomocą programu Audytor OZC 6.8 Pro firmy SANKOM. Zapotrzebowanie na ciepło na cele przygotowania c.w.u. wyznaczono według kalkulacji własnej opartej na obowiązujących przepisach. W projektowanym budynku oprócz doboru kotła gazowego oraz podgrzewacza c.w.u., dokonano doboru podstawowych urządzeń wchodzących w skład kotłowni. Obliczono wartość rocznego zapotrzebowania na gaz (propan) oraz zaprojektowano instalację zbiornikową naziemną wraz z jej umiejscowieniem.
Plik pracy
  • Plik: 1
    274197_praca_dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 33818

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa424ac931f504e0d94c7b31a3865abb6/
URN
urn:pw-repo:WUTa424ac931f504e0d94c7b31a3865abb6

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony