Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a boiler room for a multi-family building

Iza Bronicka

Abstract

The diploma thesis is to design a gas boiler room with a liquid gas tank in accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure regarding technical conditions for buildings and their location of 12 April 2002, including guidelines for 2021. The subject of the work is building multi-family, no basement, four-story, located in the third climatic zone. The theoretical part describes the basic issues related to the types of heat sources, boiler room guidelines, types of fuels used and devices installed in the boiler room. It also presents the possibility of storing fuel in above-ground and underground tanks. The design part includes a technical description of the designed boiler room together with calculations and drawing documentation. The value of heating demand for central heating purposes was calculated using the Audytor OZC 6.8 Pro program from SANKOM. Heat demand for the preparation of heat treatment determined according to the own calculation based on applicable regulations. In the designed building, in addition to selecting a gas boiler and a DHW heater, the basic devices included in the boiler room were selected. The value of the annual gas demand (propane) was calculated and the terrestrial tank installation along with its location was designed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Iza Bronicka (FCEMP) Iza Bronicka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt kotłowni dla budynku wielorodzinnego
Supervisor
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
źródło ciepła, kotłownia, kocioł gazowy, naczynie wzbiorcze, gaz płynny, zbiornik naziemny, obciążenie cieplne
Keywords in English
heat source, boiler room, gas boiler, expansion vessel, liquid gas, ground tank, thermal load
Abstract in Polish
Praca dyplomowa ma na celu zaprojektowanie kotłowni gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz płynny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z uwzględnieniem wytycznych na 2021 r. Przedmiotem pracy jest budynek wielorodzinny, niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny, zlokalizowany w III strefie klimatycznej. Część teoretyczna opisuje podstawowe zagadnienia związane z rodzajami źródeł ciepła, wytycznymi kotłowni, rodzajami stosowanych paliw oraz urządzeń instalowanych w kotłowni. Przedstawiono również możliwość magazynowania paliwa w zbiornikach naziemnych oraz podziemnych. Część projektowa zawiera opis techniczny projektowanej kotłowni wraz z obliczeniami oraz dokumentacją rysunkową. Wartość zapotrzebowania na ciepło na cele centralnego ogrzewania obliczono za pomocą programu Audytor OZC 6.8 Pro firmy SANKOM. Zapotrzebowanie na ciepło na cele przygotowania c.w.u. wyznaczono według kalkulacji własnej opartej na obowiązujących przepisach. W projektowanym budynku oprócz doboru kotła gazowego oraz podgrzewacza c.w.u., dokonano doboru podstawowych urządzeń wchodzących w skład kotłowni. Obliczono wartość rocznego zapotrzebowania na gaz (propan) oraz zaprojektowano instalację zbiornikową naziemną wraz z jej umiejscowieniem.
File
  • File: 1
    274197_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33818

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa424ac931f504e0d94c7b31a3865abb6/
URN
urn:pw-repo:WUTa424ac931f504e0d94c7b31a3865abb6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page