Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Functions and tasks of the Children`s Ombudsman

Karolina Pakulska

Abstract

The purpose of this thesis is to show how important the function of the Ombudsman for Children is in fulfilling the rights of Children in Poland. The thesis statement is that the Ombudsman for Children safeguards children`s rights and takes action on its own initiative according to the acts of law. The priority of any actions is always in the best interest of the children. The Ombudsman fulfills its function and each year increasingly there is a rise in the action needed for serving the best interest of children. The thesis consists of three chapters. The first chapter introduces the process of formating the Children`s Ombudsman institution and shows how the Children`s Ombudsman institution functions in the world. Children`s rights are discussed, their sources shown and how their initiation takes place. Also the beneficiaries of the Children`s Ombudsman are presented. The second chapter includes a description of the Children`s Ombudsman institution and gives a deep analysis of its competences, works and actions undertaken. The final part of the second chapter describes the election and dismissal of the Children`s Ombudsman. Moreover the second chapter shows how important the role of the Children`s Ombudsman plays in cooperation with authority, state institutions and institutions working with children. The third section focuses on children`s rights, taken care of by the Childrens`s Ombudsman whose goal is to serve and protect children. Here I describe in detail the categories of the children`s right`s ptotection and describe the actions undertaken by the Ombudsman for Children over the years.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Pakulska (FASS) Karolina Pakulska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Funkcje i zadania Rzecznika Praw Dziecka
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Rzecznik Praw Dziecka, prawa dziecka, ochrona, dzieci
Keywords in English
Children`s Ombudsman, children`s rights, protection, children
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest ukazanie jak ważną funkcję pełni Rzecznik Praw Dziecka w Polsce. W pracy przyjęto tezę mówiącą, iż Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka oraz podejmuje działania przewidziane w ustawie i z własnej inicjatywy. Priorytetem jego działań jest dobro dzieci. Rzecznik spełnia swoją funkcje i każdego roku podejmuje coraz więcej działań zmierzających do ochrony dzieci. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono proces powstawania instytucji Rzecznika Praw Dziecka, a także ukazano jak wygląda instytucja Rzecznika Praw Dziecka na świecie. Omówiono pojęcie praw dziecka, źródła ich ochrony oraz jak wyglądało ich zapoczątkowanie. Przedstawiono również adresatów Rzecznika Praw Dziecka. Rozdział drugi zawiera opis urzędu Rzecznika Praw Dziecka oraz dokładną analizę jego kompetencji, zadań jak i działań których się podejmuje. W końcowej części rozdziału opisano sposób powoływania i odwoływania Rzecznika Praw Dziecka oraz omówiono jak istotną funkcję pełni współpraca Rzecznika Praw Dziecka z organami władzy, instytucjami państwowymi oraz z instytucjami działającymi na rzecz dzieci. W rozdziale trzecim skupiono się na prawach dziecka, których ochroną zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka. Szczegółowo opisano kategorie praw dziecka oraz ukazano czynności podjęte przez Rzecznika Praw Dziecka na rzecz ochrony praw dziecka na przestrzeni lat.
File
  • File: 1
    283015_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34553

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa41c235ea8794ccf9d13ea5c26cffe59/
URN
urn:pw-repo:WUTa41c235ea8794ccf9d13ea5c26cffe59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page