Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the companies‘ activity which are functioning at the Plock Industrial and Technological Park (PPPT) with the Opeus firm as the example

Alan Stanisław Śmigrodzki

Abstract

The first chapter focuses on the activities of special economic zones, industrial and technology parks. The starting point for discussion on this topic was the analysis of the essence of regional development, as well as a discussion of the legal basis and purpose of the functioning of special economic zones in Poland. This thesis shows their arrangement, and describes preferential conditions for investment aimed at potential investors. Particular attention was paid to the effects of the activities of SEZ in Poland, as well as local support projects and regional development, such as industrial and technology parks. The second chapter is an analysis of the Plock Industrial and Technological Park. This chapter presents the history and ideas behind the creation of the Park, as well as the offer and location of investment areas. This thesis discusses the possibility of location subzones SEZ on the PPPT, and have been trying to assess the current activities of the Park. The third chapter focuses on the assessment of the activity of enterprises operating in Plock Industrial and Technological Park. The structure and specificity of companies that have located their investments in the Park, and also elaborates on new jobs resulting from the implementation of these investments. In this chapter an example of the company's investment Opeus were discussed about, and taken to evaluate the activity and development of the company. It also presents selected economic indicators showing the development of the company on the basis of the available data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Alan Stanisław Śmigrodzki (CESS) Alan Stanisław Śmigrodzki,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena aktywności przedsiębiorstw działających w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym (PPPT) na przykładzie firmy Opeus
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, specjalna strefa ekonomiczna, Opeus, przedsiębiorstwo, aktywność
Keywords in English
Plock Industrial and Technological Park, special economic zone, Opeus, company, activity
Abstract in Polish
W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na działalności specjalnych stref ekonomicznych, parków przemysłowych i technologicznych. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat była analiza istoty rozwoju regionalnego, a także omówienie podstaw prawnych i celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Przedstawiono ich rozmieszczenie, a także opisano preferencyjne warunki inwestycyjne skierowane do potencjalnych inwestorów. Szczególną uwagę zwrócono na efekty działalności SSE w Polsce, a także lokalne przedsięwzięcia wspierające rozwój regionalny takie jak parki przemysłowe i technologiczne. Rozdział drugi to analiza Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W rozdziale tym zaprezentowana została historia i idee przyświecające powstaniu Parku, a także oferta i położenie terenów inwestycyjnych. Omówiono możliwość lokalizacji podstrefy SSE na terenie PPPT, a także dokonano próby oceny bieżącej działalności Parku. W rozdziale trzecim skoncentrowano się na ocenie aktywności przedsiębiorstw działających w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Przedstawiono strukturę i specyfikę firm które ulokowały swoje inwestycje na terenie Parku, a także podjęto rozważania na temat nowych miejsc pracy wynikających z realizacji tych inwestycji. W rozdziale tym omówiony został także przykład inwestycji firmy Opeus, a także podjęta ocena aktywności i rozwoju tego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano także wybrane wskaźniki ekonomiczne obrazujące rozwój firmy na podstawie dostępnych danych.
File
  • File: 1
    262115_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11291

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa3e6da6830c1496bb5e3f5f3d27ddd97/
URN
urn:pw-repo:WUTa3e6da6830c1496bb5e3f5f3d27ddd97

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page