Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of strategy for a production enterprise operating in the clothing industry

Aleksandra Paulina Tomczak

Abstract

Thesis entitled: „The project of strategy for a production enterprise operating in the clothing industry” was created as result of the author’s interest in fashion, clothing industry and consequently, in the companies dealing in the production of clothing. Therefore, she decided to analyse the situation of one of the enterprises operating in the industry and to design solutions indicating the way to implement an effective strategy, the implementation of which will enable him to achieve success. The aim of the engineering work is to indicate the main directions of a clothing company’s development and increase its competitiveness in this industry. The specific objectives of the work: • presentation of the strategy formulation process for a clothing company, • conducting market analysis, • making strategic analyses for the surveyed enterprise, • developing a development strategy. The work was divided into the theoretical part and project part. The first one presents the theoretical outline of the strategic analysis (standing behind the implementation of it for the enterprise) and describes the examined production enterprise. In the project part, the clothing company was analysed with the use of strategic analysis methods and future directions of development were identified, which will help to improve its situation on the market. For the analysis were used primary and secondary sources. The basic data were obtained from literature sources and from internal materials of a clothing enterprise. Talks with employees of the enterprise were also held. In the work were used methods of strategic analysis, i.e.: PEST analysis, Porter’s five forces analysis, BCG matrix and SWOT analysis. A strategy map and a strategic scorecard were used to develop the strategy. At the stage of collecting data were used literature analysis, direct interview and the participant observation. The result of the work is the development of a strategy assumptions for an enterprise operating in the clothing industry. After analysing the company using the indicated methods, future directions of its development were proposed. The mission, vision and strategic aims of the examined organization were developed. A strategy map and a strategic scorecard were used to compile the development directions, thanks to which the company has a proposal of objectives in four perspectives and is able to notice the links between the offered activities / directions. The directions of development indicated in the work should improve the situation of the enterprise and help in its further development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Paulina Tomczak (FoM) Aleksandra Paulina Tomczak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt strategii dla przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w branży odzieżowej
Supervisor
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
strategia, analiza strategiczna, przedsiębiorstwo, kierunki rozwoju, branża odzieżowa
Keywords in English
strategy, strategic analysis, enterprise, directions of development, clothing industry
Abstract in Polish
Praca dyplomowa zatytułowana: „Projekt strategii dla przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w branży odzieżowej” powstała na skutek zainteresowania autorki pracy modą, branżą odzieżową, a co za tym idzie przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją odzieży. Dlatego też postanowiła przeanalizować sytuację jednego z przedsiębiorstw funkcjonującego w tejże branży oraz zaprojektować rozwiązania wskazujące drogę do wdrożenia skutecznej strategii, której realizacja pozwoli mu osiągnąć sukces. Celem pracy inżynierskiej jest wskazanie głównych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa odzieżowego oraz podniesienie jego konkurencyjności w tej branży. Cele szczegółowe pracy: • przedstawienie procesu formułowania strategii dla przedsiębiorstwa odzieżowego, • przeprowadzenie analizy rynku, • dokonanie analiz strategicznych dla badanego przedsiębiorstwa, • opracowanie strategii rozwoju. Praca została podzielona na część teoretyczną oraz część projektową. W pierwszej z nich przedstawiono zarys teoretyczny analizy strategicznej (stojący za przeprowadzeniem jej dla przedsiębiorstwa) oraz opisano badane przedsiębiorstwo produkcyjne. W części projektowej przeanalizowano przedsiębiorstwo odzieżowe za pomocą metod analizy strategicznej oraz wskazano przyszłe kierunki rozwoju, które pomogą poprawić jego sytuacje na rynku. Do analizy wykorzystano źródła pierwotne i źródła wtórne. Podstawowe dane uzyskano ze źródeł literaturowych oraz z materiałów wewnętrznych przedsiębiorstwa odzieżowego. Przeprowadzano też rozmowy z pracownikami firmy. W pracy wykorzystano metody analizy strategicznej takie jak: analiza PEST, analiza pięciu sił Portera, macierz BCG oraz analiza SWOT. Do opracowania strategii zastosowano mapę strategii oraz strategiczną kartę wyników. Na etapie zbierania danych wykorzystano analizę literaturową, wywiady bezpośrednie oraz obserwację uczestniczącą. Efektem pracy jest opracowanie założeń strategii dla przedsiębiorstwa działającego w branży odzieżowej. Po przeanalizowaniu przedsiębiorstwa za pomocą wskazanych metod zaproponowano przyszłe kierunki jego rozwoju. Opracowano misję, wizję oraz cele strategiczne badanej organizacji. Do zestawienia kierunków rozwoju wykorzystano mapę strategii oraz strategiczną kartę wyników, dzięki którym przedsiębiorstwo posiada propozycję celów w czterech perspektywach oraz jest w stanie zauważyć powiązania pomiędzy zaoferowanymi działaniami/kierunkami. Wskazane w pracy kierunki rozwoju powinny polepszyć sytuację przedsiębiorstwa oraz pomóc w jej dalszym rozwoju.
File
  • File: 1
    praca_pI_Tomczak_Aleksandra_278631.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26882

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa3d390e15c114f7f9a75f442a7f2be8b/
URN
urn:pw-repo:WUTa3d390e15c114f7f9a75f442a7f2be8b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page