Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of building adaptation bakery on commercial pavilion (design mixed)

Przemysław Czekalski

Abstract

The work includes an adaptation of the bakery building for commercial pavilion. The work includes abstract theory with the characteristics of the methods of strengthening of buildings, calculation of static-strength ceiling, walls, flat roof and footing. In the descriptive part the work characterizes the basic methods of strengthening elements such as building foundations, masonry and reinforced concrete floors. The methods described allow you to recover lost usability old buildings, which limited life does not allow for the operation and forces to carry out the repair. Reinforcement also require buildings for which designed a new feature where the design is not able to transfer the newly designed payloads such example is shown in operation. The main part of the work includes calculations to determine a possibility to adapt in terms of design. There have been meetings loads, calculate the internal forces and performed strength calculations newly designed flat roof. The existing ceiling Klein checked for possible transfer of newly designed load. Load capacity turned out to be insufficient, as a consequence of the operation is designed monolithic ceiling meets the ultimate limit state and serviceability for the newly designed load. It was also shown by the failure to meet the requirements of the existing wall insulation, in order to meet the technical specifications designed sufficiently thick thermal insulation envelope. Verification of capacity were also bearing walls and foundations. Calculations statyczno- strength included in the work clearly showed sufficient capacity of all components. End of lists of drawings of architectural and structural drawings, architectural building, bibliography and appendices, which provide detailed results of a computer program Soldis. The analyzes contained in the working range of the modernization covers, demolition of the existing roof structure, implementation raise the level of external load-bearing walls in order to execute additional storeys above ground, performance ceiling monolithic, vertical communication in the form of a stairwell and elevator shaft and the final construction of flat roof with panels prestressed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Czekalski (FCEMP) Przemysław Czekalski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt adaptacji budynku piekarni na pawilon handlowy (konstrukcja mieszana)
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
adaptacja budynku, adaptacja piekarni, pawilon handlowy
Keywords in English
adaptation of the building, adaptation of bakeries, commercial pavilion
Abstract in Polish
Praca obejmuje projekt adaptacji budynku piekarni na pawilon handlowy. Praca obejmuje streszczenie, teorię z charakterystyką metod wzmacniania obiektów budowlanych, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stropu, ściany, stropodachu oraz ławy fundamentowej. W części opisowej pracy scharakteryzowano podstawowe metody wzmocnienia takich elementów budowlanych jak fundamenty, konstrukcji murowych i stropy żelbetowe. Opisane metody pozwalają odzyskać utracone walory użytkowe starych obiektów, których ograniczona trwałość nie pozwala na eksploatację i wymusza przeprowadzenie remontu. Wzmocnienia konstrukcji wymagają również budynki, dla których projektuje się nową funkcję, gdzie konstrukcja nie jest w stanie przenieść nowoprojektowanych obciążeń użytkowych, taki przykład przedstawiono w pracy. W głównej części praca zawiera obliczenia pozwalające określić możliwość dokonania adaptacji pod kątem konstrukcyjnym. Dokonano zebrania obciążeń, obliczenia sił wewnętrznych i wykonano obliczenia wytrzymałościowe nowoprojektowanego stropodachu. Istniejący strop Kleina sprawdzono pod kątem możliwości przeniesienia nowoprojektowanych obciążeń. Nośność okazała się być niewystarczająca, w konsekwencji w pracy zaprojektowano strop monolityczny spełniający stan graniczny nośności i użytkowalności dla nowoprojektowanych obciążeń. Wykazano również niespełnienie przez istniejące ściany wymagań izolacji termicznej, w celu spełnienia warunków technicznych zaprojektowano odpowiednią grubość izolacji termicznej przegród zewnętrznych. Weryfikacji nośności poddano również ściany nośne i fundamenty. Obliczenia statycznowytrzymałościowe zamieszczone w pracy jednoznacznie pokazały wystarczającą nośność wszystkich elementów konstrukcyjnych. Zakończenie zawiera spis rysunków architektoniczno-konstrukcyjnych, rysunki architektoniczno- budowlane, bibliografię oraz załączniki, w których zamieszczono szczegółowe wyniki z programu komputerowego Soldis. W wyniku przeprowadzonych analiz zawartych w pracy zakres prac modernizacyjnych obejmuje, rozbiórkę istniejącej konstrukcji dachu, realizację podniesienia poziomu zewnętrznych ścian nośnych w celem zrealizowania dodatkowej kondygnacji nadziemnej, wykonanie stropu monolitycznego, komunikacji pionowej w postaci klatki schodowej i szybu windowego oraz zwieńczenie konstrukcji stropodachem z płyt strunobetonowych.
File
  • File: 1
    Przemysław_Czekalski_._Projekt_adaptacji_budynku_piekarni_na_pawilon_handlowy__konstrukcja_mieszana__..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4347

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa3b23378e2894efeaebf1017e91c7acf/
URN
urn:pw-repo:WUTa3b23378e2894efeaebf1017e91c7acf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page