Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Lighting project of the selected section of the bicycle path

Martyna Chrostowska

Abstract

The diploma thesis presents two variants of the lighting project of the selected section of the bicycle path. The aspects related to the safety and comfort of cyclists' driving were raised in the first stage of the work. They depend on proper lighting and technical requirements for the bicycle infrastructure. The normative requirements, as well as the guidelines included in the regulations and design standards referring to the principles of design, planning and lighting, were also discussed. Information regarding the choice of the lighting class and illuminance values are the basis for calculations in further stages of work. In order to prepare the bicycle path lighting project, firstly, it was necessary to measure the level of the illumination of the selected section of the bicycle path, located in Warsaw at Rzeczna Street. The measurement conditions and measuring equipment are precisely described, and the cycle path and the area are well characterized. The measurement results were analyzed to determine the lighting condition. The lightning project should be done so that the investment cost and the operating cost are as low as possible, and the light sources and lighting fittings used in it should be energy-efficient and modern. For this purpose, the lighting fittings for bicycle paths were reviewed and their photometric parameters were characterized in order to select the luminaires providing an optimal solution and high energy savings. This diploma thesis presents two variants of the project, which were carried out in the DIALux program, which enables professional street lighting planning. A visualization of Rzeczna street and the bicycle path was created to recreate the reality, and the visual effect was enriched with buildings and vehicles. Variants of the project were implemented using two different luminaires, characterized by different photometric parameters. Data on the planning and placement of the luminaires as well as the luminous intensity for a given cycle path has been presented and discussed. Each of the variants was analyzed in economic as well as ecological terms, and the results of the analysis were thoroughly presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Chrostowska (FT) Martyna Chrostowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt oświetlenia wybranego odcinka ścieżki rowerowej
Supervisor
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
projekt oświetlenia, oświetlenie, natężenie oświetlenia, ścieżka rowerowa, klasa oświetleniowa
Keywords in English
lighting project, lighting, lighting luminance, bicycle path, lighting class
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej wykonano dwa warianty projektu oświetlenia wybranego odcinka ścieżki rowerowej. W pierwszym etapie pracy zostały poruszone aspekty związane z bezpieczeństwem i komfortem jazdy rowerzystów, które są uzależnione od prawidłowego oświetlenia, a także od wymagań technicznych, jakim podlega infrastruktura rowerowa. Dokonano przeglądu wymagań normatywnych, a także wytycznych zawartych w rozporządzeniach i standardach projektowych, odnoszących się do zasad projektowania, planowania i oświetlenia. Omówiono również klasy oświetleniowe, minimalne wartości natężenia oświetlenia, oraz zalecenia stanowiące podstawę do wykonania obliczeń w dalszych etapach pracy. W celu realizacji projektu oświetlenia ścieżki rowerowej, w pierwszej kolejności zostały przeprowadzone badania poziomu natężenia oświetlenia wybranego odcinka ścieżki rowerowej, znajdującej się w Warszawie przy ulicy Rzecznej. Warunki wykonywania pomiarów oraz sprzęt pomiarowy opisano, a ścieżkę rowerową i okolicę dokładnie scharakteryzowano. Wyniki pomiarów zostały poddane analizie, aby określić stan zastanego oświetlenia. Projekt instalacji oświetleniowej powinien charakteryzować się jak najmniejszymi kosztami związanymi z inwestycją i eksploatacją, a wykorzystane w nim źródła światła oraz oprawy oświetleniowe powinny być energooszczędne i nowoczesne. W tym celu dokonano przeglądu opraw oświetleniowych przeznaczonych do ścieżek rowerowych i scharakteryzowano ich parametry fotometryczne, aby wybrać oprawy zapewniające optymalne rozwiązanie i wysokie oszczędności energii elektrycznej. W niniejszej pracy dyplomowej przedstawiono dwa warianty projektu, które zostały zrealizowane w programie DIALux, umożliwiającym profesjonalne planowanie oświetlenia ulicznego. Stworzono wizualizację ulicy Rzecznej i przebiegającej wzdłuż niej ścieżki rowerowej, a dla efektu wizualnego wzbogacono projekt o budynki, pojazdy oraz zieleń. Warianty projektu zrealizowano przy użyciu dwóch różnych opraw, charakteryzujących się innymi parametrami fotometrycznymi. Dane planowania i rozmieszczenia opraw, a także wartości natężenia oświetlenia dla danej ścieżki rowerowej zostały przedstawione i omówione. Każdy z wariantów poddano analizie ekonomicznej, a także ekologicznej, a wyniki analizy zaprezentowano.
File
  • File: 1
    ChrostowskaMartyna2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31702

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa3a9bd2523cb4614978cf6c504baf428/
URN
urn:pw-repo:WUTa3a9bd2523cb4614978cf6c504baf428

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page