Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt zbiornika do magazynowania zbóż o pojemności 100 m3

Tomasz Wasilewski

Abstract

Abstract The subject of thesis is a project of a tank for a cereal storage in a steel construction. Constructional elements are a conical roof with a ribbing, and a roller coat. The bottom of the tank is made from concrete slab with air ducts. For the sake of geometry silo is middle – slender, a h/d ratio is 1,4. A weight of stored material is 70 tones, so it’s a first class of influence rate and a consequence class CC1. A whole height of silo is about 8,7 m and a coat’s in it 7,3 m. An internal diameter of a tank is 4,5 m. Parameters of stored materials essential for calculations are: a volumetric charge, an angle of natural slope, a quotient of side pressure and a factor of pressure on a wall. Technological processes of filling and draining are becoming in a central way. A filling of a silo is been made by an inlet placed in a central part of conical roof and draining by a landing canal. Stored material – cereal is opened to an explosion. In a silo, to minimize an influence of an explosion on a construction there is a flap anti – explosion and air system installed. Basing on results of calculations carried out manually and by Robot Structural Analysis Professional programme there are technical drawings of constructional elements: a coat, a roof and a bottom brought off. Keywords: a tank for a cereal storage, conical roof, middle – slender silo, pressure while filling, pressure while draining.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Tomasz Wasilewski (WBMiP) Tomasz Wasilewski Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt zbiornika do magazynowania zbóż o pojemności 100 m3
Promotor
Andrzej Kowalski (WBMiP/IB) Andrzej Kowalski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Andrzej Kowalski (WBMiP/IB) Andrzej Kowalski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Andrzej Dzięgielewski (WBMiP/IB) Andrzej Dzięgielewski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
Słowa klucze zawarte w pracy: zbiornik na zboże, dach stożkowy, silos średniosmukły, parcie w trakcie napełniania, parcie w trakcie opróżniania.
Słowa kluczowe w języku angielskim
Keywords: a tank for a cereal storage, conical roof, middle – slender silo, pressure while filling, pressure while draining.
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy inżynierskiej jest projekt zbiornika do magazynowania zbóż w konstrukcji stalowej. Elementy konstrukcyjne to stożkowy dach z użebrowniem, płaszcz o przekroju walcowym. Dno tworzy betonowa płyta w której umieszczone są kanały wentylacyjne. Ze względu na geometrię silos zakwalifikowano jako średniosmukły, stosunek hc/dc wynosi 1,4. Ciężar składowanego materiału wynosi 70 ton, w związku z tym przypisano mu pierwszą klasę oceny oddziaływań oraz klasę konsekwencji CC1. Całkowita wysokość silosu ~8,7 m przy czym wysokość płaszcza to 7,3 m. Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 4,5 m. Parametry materiałowe składowanego materiału niezbędne do obliczeń: ciężar objętościowy, kąt stoku naturalnego, kąt tarcia wewnętrznego, iloraz parcia bocznego, współczynnik tarcia o ścianę. Procesy technologiczne napełniania oraz opróżniania zachodzą w sposób centralny. Napełnianie silosu odbywa się za pomocą otworu wlotowego usytuowanego w środkowej część dachu stożkowego, opróżnianie natomiast dzięki kanałowi wyładunkowemu. Składowany materiał jakim jest zboże, charakteryzuje się podatnością na wybuchy. W silosie w celu zminimalizowania oddziaływania wybuchu na konstrukcję zamontowano klapy przeciwwybuchowe oraz system wentylacji. Na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych metodą ręczną oraz w programie Robot Structural Analysis Professional wykonano rysunki konstrukcyjne elementów zbiornika tj. płaszcz, dach oraz dno.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca dyplomowa_T.Wasilewski.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 4393

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa36a5b11bc3d41368eb59a061b80afa1/
URN
urn:pw-repo:WUTa36a5b11bc3d41368eb59a061b80afa1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony