Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Property division for the public road construction

Magdalena Jolanta Mikołajuk

Abstract

Along with admission of Poland into European Union structures, the country had gained various financial founding opportunities, which can be used, among others, to develop the road infrastructure. However, the existance of various legal obstacles, which diminished the effectiveness of said founding, led to enacting a special regulation by the Parliament. The document, commonly know as Special Roads Act, has caused both positive and negative consequences. The aim of the dissertation is to present practical geodesical-legal issues, that occur in the process of creating documentation concerning property division for public road construction project. The project is carried out by the needs of an application for a road contruction invesment authorisation. Moreover a draft of legal changes, which were designed for improving the effectiveness of an invesment procedure, was presented in the thesis. The main point of the dissertation is the analysis of a property division technical apprisal, for the specific public road construction site. The issues presented in the thesis, indicate some severe problems that may appear in the process of executing the above-mentioned regulations. The analysis of said apprisal indicated a number of shortcomings in the existing legal regulations, which often invoke issues with executing and interpretation. The dissertation consists of four chapters, which were divided into descriptive and analytical parts. The first chapter includes a description of the most significant legal acts, concerning property division regulations aligned to road construction investments. The existing procedures related to real estate division were presented in the second chapter. Chapter four focuses on the specific procedure of an acquisition and division a property for constructing of a public road. The last fifth chapter includes an analysis of specific project concerning property division for a public road construction, with a special focus on the project outcome description. Additionally, the draft of changes to existing legal regulations was presented in the above-mentioned chapter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Jolanta Mikołajuk (FGC) Magdalena Jolanta Mikołajuk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Podział nieruchomości pod budowę drogi publicznej
Supervisor
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
budowa, droga, droga publiczna, podział, nieruchomości, specustawa, decyzja ZRID, inwestycje drogowe, operat
Keywords in English
construction, road, public road, division, property, legal act, ZRID decision, road investments, technical apprisal
Abstract in Polish
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otworzył się dostęp do licznych źródeł finansowych, które można przeznaczyć m. in. na rozbudowę infrastruktury drogowej. Z powodu występowania barier prawnych, które wpływały na ograniczenie wykorzystywania tych środków, Sejm uchwalił specjalny akt prawy popularnie nazywany specustawą drogową. Skutki działania niniejszego aktu niosą za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie, z punktu widzenia geodety, praktycznych problemów geodezyjno – prawnych powstających w toku tworzenia dokumentacji projektu podziału nieruchomości pod budowę drogi publicznej, wykonywanego na potrzeby wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także propozycje zmian w przepisach, które powinny skutkować poprawą płynności i skuteczności procesu inwestycyjnego. Przedmiotem pracy jest analiza operatu technicznego podziału nieruchomości do wybranej inwestycji budowy drogi publicznej. Przedstawione w pracy zagadnienia wskazują na istotne problemy pojawiające się w trakcie praktycznej realizacji jej przepisów. Analiza operatu wykazała, że istniejące przepisy prawa posiadają liczne mankamenty, które często powodują trudności w ich stosowaniu oraz konieczności jego poprawnego interpretowania. Praca składa się z czterech rozdziałów, które podzielone zostały na część opisową i część analityczną. W rozdziale pierwszym omówione zostały najważniejsze akty prawne regulujące podziały nieruchomości pod inwestycje drogowe. Rozdział drugi stanowi przedstawienie wszystkich istniejących procedur dokonywania podziałów nieruchomości. Rozdział czwarty skupia się już na wybranej procedurze nabywania oraz podziału i nabywania nieruchomości pod drogę publiczną. Ostatni rozdział piąty stanowi analizę wybranego projektu podziału nieruchomości pod budowę drogi publicznej, w którym szczegółowo zostały przedstawione wyniki realizacji projektu podziału nieruchomości. Dodatkowo w rozdziale zaprezentowano uwagi oraz propozycje zmian istniejących przepisów prawa.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Magdalena_Mikołajuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17062

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa35153f3d31c4508bd2a025e67dd745b/
URN
urn:pw-repo:WUTa35153f3d31c4508bd2a025e67dd745b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page