Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opportunities and barriers to development of agritourism farms in Poland

Karolina Wróblewska

Abstract

In paper I have presented the most important issues concerning agritourism, opportunities related to it and barriers to its development. I have introduced the most important definitions of tourism, rural tourism and agritourism. I presented various forms of this activity and also reviewed and pointed to the most important functions of rural tourism. On the basis of data provided by the Central Statistical Office [GUS] I analyzed the current situation of that form of recreation in rural areas, and differentiated the main directions of development of the Polish tourism. I discussed the role of agritourism in the context of setting up the new workplaces and fighting against unemployment in the rural areas. In the second chapter of the paper, attention has been placed on both the major factors determining the development of agritourism market in Poland and the most important barriers and risks arising from the increasing interest in agritourism recreation. Doing the research in elements affecting tourist activities in rural areas, I analyzed most important social and economic factors, discussed the role organizations and tourist agencies play for agritourism, and indicated the possibility of financing the activities carried out in the vicinity of the farm. Considering the great importance of marketing in tourism, I discussed in detail various forms of promotion and advertising of the farm involved in agritourism. I emphasised the essence of the nature, cultural and leisure virtues that facilitate agritourism within rural areas. Among the most important factors hindering the development of agritourism, I listed the barriers of economic, environmental and social meaning. In the third chapter, actual functioning of agritourism exemplified by one of the agritourism farm has been discussed. I presented the general characteristics of the audited commune area, focusing special attention on the natural and cultural values of the region. The agriturism farm 'Arka' was the major object of the analysis, basing on information obtained from the available tourist guides and website of this farm. In the last part of this paper, an examination of the agricultural activities on the basis of independently prepared questionnaire survey and direct conversation with the owner of the agricultural farm were conducted.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Wróblewska (CESS) Karolina Wróblewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Szanse i bariery rozwoju gospodarstw agroturystycznych w Polsce
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
turystyka, agroturystyka, gospodarstwo agroturystyczne, turystyka wiejska, czynniki determinujące rozwój agroturystyki, rolnictwo, obszary wiejskie
Keywords in English
tourism, agritourism, agritourism farm, rural tourism, factors determining development of agritourism, agriculture, rural areas
Abstract in Polish
W pracy omówiłam najważniejsze zagadnienia dotyczące agroturystyki oraz szans i barier jej rozwoju. Przedstawiłam najważniejsze definicje turystyki, turystyki wiejskiej oraz agroturystyki. Zaprezentowałam różnorodne formy działalności agroturystycznej oraz dokonałam przeglądu i wskazałam najistotniejsze funkcje pełnione przez agroturystykę. Na podstawie danych podawanych prze Główny Urząd Statystyczny przeanalizowałam obecną sytuację tejże formy wypoczynku na terenach wiejskich oraz wskazałam główne kierunki rozwoju polskiej agroturystyki. Omówiłam znaczenie jakie pełni działalność agroturystyczna w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i zwalczania bezrobocia na obszarach wiejskich. W drugim rozdziale pracy, swoją uwagę skupiłam na głównych czynnikach determinujących rozwój rynku usług agroturystycznych w Polsce oraz wspomniałam o najistotniejszych barierach i zagrożeniach wynikających z rosnącego zainteresowania wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych. Badając elementy wpływające na działalność turystyczną na terenach wiejskich, przeanalizowałam najważniejsze czynniki społeczno - gospodarcze, omówiłam rolę jaką pełnią dla agroturystyki różnorodne organizacje i instytucje turystyczne oraz wskazałam na możliwości finansowania działalności realizowanej w otoczeniu gospodarstwa rolnego. Mając na uwadze ogromne znaczenie marketingu w turystyce, szczegółowo omówiłam różnorodne formy promocji i reklamy gospodarstwa agroturystycznego. Wskazałam również istotę walorów przyrodniczo - kulturowych oraz wypoczynkowych, sprzyjających rozwojowi agroturystyki na obszarach wiejskich. Wśród najistotniejszych czynników, utrudniających rozwój działalności agroturystycznej, wymieniłam bariery o znaczeniu gospodarczym, ekologicznym i społecznym. W trzecim rozdziale pracy omówiłam funkcjonowanie agroturystyki na przykładzie wybranego gospodarstwa agroturystycznego. Przedstawiłam ogólną charakterystykę badanej gminy, szczególną uwagę skupiając na walorach przyrodniczo - kulturowych regionu. Zaprezentowałam gospodarstwo agroturystyczne ,,Arka”, bazując na informacjach pozyskanych z dostępnych przewodników turystycznych oraz strony internetowej siedliska. W ostatniej części pracy dokonałam rzeczywistej analizy działalności agroturystycznej na podstawie samodzielnie przygotowanego badania ankietowego i bezpośredniej rozmowy z właścicielem gospodarstwa.
File
  • File: 1
    262134_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11308

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa2e9e0393b214b9c824c05f258f08e75/
URN
urn:pw-repo:WUTa2e9e0393b214b9c824c05f258f08e75

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page