Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aeroplane landing after the engine failure during take-off

Marta Agnieszka Kosińska

Abstract

The aim of this work is to designate of the areas in which aeroplane will be able to land after engine failure during take-off. The work includes description of emergency conditions of aeroplanes, designation of aerodynamic and performance characteristics of the aeroplane after engine failure, calculations of flight parameters and performance and graphical illustration of flight course and aeroplane control. In the first chapter there have been defined the basic concepts related to, among others, the safety of flight, flight mechanics, principles of flight and aviation profile geometry. As part of the profile geometry there were showed the basic flight profiles used in aviation. In the second chapter there has been described the proccess of aeroplane take-off. Then there were presented two classifications: aviation occurrences and emergency conditions. Within the classification of emergency conditions there were contained the pattern of conduction during emergency/abnormal procedures and sample photos of failures. Then there were described the basic decisions after engine failure. In the third chapter there was presented determination of aerodynamic and performance characteristics of the aeroplane after engine failure. These characteristics represent two aeroplane configurations: smooth (without the flaps and landing gear) and with flaps. This chapter includes the concept of the Bernoulli equation, aerodynamic characterisctics, both lift and drag, as well as a fixed horizontal flight. Next there were determinated performance characteristics. In the fourth chapter there were showed flight parameters and performance calculations for two aeroplane configurations (smooth and with flaps). These calculations were based on the characteristics set out in the third chapter. In the fifth chapter there were presented graphical illustration of flight course and control for different assumptions. There were used tools such as Google Maps Engine and AutoCAD 2015. In conclusion, the obtained results were commented and a preferred configuration of the aeroplane after engine failure during take-off was chosen.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Agnieszka Kosińska (FT) Marta Agnieszka Kosińska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Lądowanie samolotu po awarii napędu podczas startu
Supervisor
Jerzy Manerowski (FT/DATE) Jerzy Manerowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Jerzy Manerowski (FT/DATE) Jerzy Manerowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
awarie samolotu, charakterystyki aerodynamiczne, osiągi samolotu, stany awaryjne
Keywords in English
aeroplane failures, aerodynamic characteristics, aeroplane performences, emergency conditions
Abstract in Polish
Celem pracy jest wyznaczenie obszarów, na których będzie mógł wylądować samolot po awarii napędu podczas startu. Praca obejmuje opis stanów awaryjnych statków powietrznych, wyznaczenie charakterystyk aerodynamicznych i osiągowych samolotu po awarii napędu, obliczenia parametrów lotu i osiągów oraz graficzne zobrazowanie przebiegu lotu i sterowania samolotu. W rozdziale pierwszym zostały zdefiniowane podstawowe pojęcia związane między innymi z bezpieczeństwem lotu, mechaniką lotu, zasadami lotu oraz geometrią profilu lotniczego. W ramach geometrii profilu lotniczego pokazane zostały podstawowe profile lotnicze wykorzystywane w lotnictwie komunikacyjnym. W rozdziale drugim został opisany proces startu samolotu. Następnie zostały przedstawione dwie klasyfikacje: zdarzeń lotniczych i stanów awaryjnych. W ramach klasyfikacji stanów awaryjnych, został zawarty schemat postępowania podczas sytuacji awaryjnych/niestandardowych oraz przykładowe zdjęcia awarii napędu. Następnie opisano podstawowe decyzje po awarii napędu. W rozdziale trzecim przedstawione zostało wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych i osiągowych samolotu po awarii napędu. Charakterystyki te przedstawiają dwie konfiguracje samolotu: gładką (bez klap i podwozia) oraz z klapami. Rozdział zawiera pojęcie równania Bernoulliego, charakterystyki aerodynamiczne, które zostały rozdzielone na siłę nośną i siłę oporu, oraz ustalony lot poziomy. Następnie zostały wyznaczone charakterystyki osiągowe. W rozdziale czwartym zostały pokazane obliczenia parametrów lotu i osiągów dla dwóch konfiguracji samolotu (gładkiej i z klapami). Obliczenia te bazowały na charakterystykach przedstawionych w rozdziale trzecim. W rozdziale piątym zostało pokazane graficzne zobrazowanie przebiegu lotu i sterowania dla różnych założeń. Użyto do tego takich narzędzi, jak: Google Maps Engine oraz AutoCAD 2015. W podsumowaniu skomentowano otrzymane wyniki i dokonano wyboru preferowanej konfiguracji samolotu po awarii napędu podczas startu.
File
  • File: 1
    Marta_Kosińska_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31130

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa2d927a519104aca9e6dbda4ac58be29/
URN
urn:pw-repo:WUTa2d927a519104aca9e6dbda4ac58be29

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page