Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Konsument i jego zachowanie na rynku

Monika Grudna

Abstract

The paper is devoted the consumer and their behavior in the market, take into account the factors which affect them. This subject matter is the object of many studies, because more and more recognizes the need to get acquainted the behavior of the consumer market. Consumer behavior because it is part of a very wide issues of human behavior in general. Without understanding the behavior of a potential buyer it is not possible to implement an effective marketing strategy, and thereby achieve satisfactory and maximum profits. The first chapter discussion of the role and place of the consumer in a market economy. Have defined the concept of the consumer and has been identified its characteristics. It also shows the selected theories of consumer behavior, and it was noted that not all consumer behavior are rational, since there are also irrational behavior. The second chapter devoted to describing the factors that influence the decisions made by the consumer. The starting point of this chapter is to discuss essence, scope and division of consumer decisions, because this issue is fundamental. Classification of factors having a bearing on consumer is in the literature a lot. That is why it was necessary for reasons of transparency to distinguish between internal and external conditions. Psychological conditions, which are discussed in this chapter in considerable detail. Amid external factors were distinguished economic factors and socio-cultural. Just after them discussed was the decision making process, which is currently the subject of of interest marketing research. It is also essential consumer behavior after the purchase, and this issue has also been agitated, because wanting to really understand consumer behavior on the market can not finish discussing issues of after moment of purchase. After purchase, may occur various of conduct that determine whether the purchase will be retried or not, and influence the future behavior of a potential buyer. The third chapter of this paper shows how consumer behavior looks in the light of the survey results. Carrying out research is important because without them it is not possible examine the potential buyer and obtain the necessary information to create a effective marketing strategy that will be bring the company a profit. In a survey conducted for the needs of of this work, respondents had the opportunity to give their opinions and suggestions regarding their conduct on the market and their preferences. These studies have confirmed earlier the presented and described the theory. Have shown that consumer behavior is affected by many different factors. Is influenced both by gender, age, place of residence, education, and other factors discussed in this work. Then was concluded ending that summarizes this work. Furthermore also contains resources which have been used in this work. The work has been used available subject literature and the Internet. Empirical findings come from its own surveys and book publications. Also contains a questionnaire survey carried out for the needs of the paper. And in the end was placed a summary of the paper in Polish and English.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Monika Grudna (KNEiS) Monika Grudna Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Konsument i jego zachowanie na rynku
Promotor
Irena Bielecka (KNEiS) Irena Bielecka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Irena Bielecka (KNEiS) Irena Bielecka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Włodzimierz Puliński (KNEiS) Włodzimierz Puliński Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Konsument, potrzeby, zachowanie, rynek
Słowa kluczowe w języku angielskim
Consumer, needs, behavior, market
Streszczenie w języku polskim
Praca poświęcona jest konsumentowi i jego zachowaniu na rynku, uwzględnia czynniki, które na nie wpływają. Tematyka ta jest przedmiotem wielu badań, ponieważ coraz bardziej dostrzega się konieczność zapoznania się z zachowaniem konsumenta na rynku. Zachowanie konsumenta bowiem jest częścią bardzo szerokiej problematyki zachowań człowieka w ogóle. Bez zrozumienia zachowań potencjalnego nabywcy nie jest możliwe wdrożenie skutecznej strategii marketingowej, a co za tym idzie osiągnięcie satysfakcjonujących i maksymalnych zysków. W rozdziale pierwszym omówiono rolę i miejsce konsumenta w gospodarce rynkowej. Zdefiniowano pojęcie konsumenta i zidentyfikowano jego cechy. Przedstawiono w nim także wybrane teorie zachowań konsumenta, a także zauważono, że nie wszystkie zachowania konsumenta należą do racjonalnych, gdyż istnieją też zachowania irracjonalne. Rozdział drugi poświęcono opisaniu czynników, które wpływają na decyzje podejmowane przez konsumenta. Punktem wyjściowym tego rozdziału jest omówienie istoty, zakresu i podziału decyzji konsumenckich, gdyż kwestia ta należy do podstawowych. Klasyfikacji czynników mających wpływ na konsumenta jest w literaturze wiele. Dlatego niezbędne było dla zachowania przejrzystości dokonanie podziału na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Uwarunkowania psychologiczne, które zostały omówione w tym rozdziale dość szczegółowo. Wśród czynników zewnętrznych wyróżniono czynniki ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Tuż po nich omówiony został proces decyzyjny, który obecnie jest przedmiotem zainteresowań badań marketingu. Istotne jest też zachowanie konsumenta po dokonaniu zakupu i ta kwestia również została poruszona, ponieważ chcąc dobrze zrozumieć postępowanie konsumenta na rynku nie można zakończyć omawiania problematyki po momencie zakupu. Po jego dokonaniu mogą nastąpić różne postępowania, które warunkują o tym czy zakup będzie ponowiony czy też nie, oraz wpływają na przyszłe zachowania potencjalnego nabywcy. Trzeci rozdział pracy przedstawia jak zachowanie konsumentów wygląda w świetle wyników badań ankietowych. Przeprowadzanie badań jest istotne gdyż bez nich nie jest możliwe zbadanie potencjalnego nabywcy i uzyskanie niezbędnych informacji do stworzenia skutecznej strategii marketingowej przedsiębiorstwa, która będzie przynosiła przedsiębiorstwu zyski. W ankiecie przeprowadzonej na potrzeby tej pracy, respondenci mieli możliwość przedstawienia swoich opinii i sugestii odnośnie ich postępowania na rynku i ich preferencji. Badania te potwierdziły wcześniej prezentowaną i opisywaną teorię. Wykazały, że na postępowanie konsumenta wpływ ma wiele różnorodnych czynników. Wpływ ma zarówno płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, jak i inne czynniki poruszone w tej pracy. Następnie zawarte zostało zakończenie, które podsumowuje tą pracę. Ponadto zamieszczono źródła, które zostały w tej pracy wykorzystane. W pracy została wykorzystana dostępna literatura przedmiotu i Internet. Dane empiryczne pochodzą z własnych badań ankietowych oraz publikacji książkowych. Zamieszczono również kwestionariusz ankiety przeprowadzonej na potrzeby tej pracy. Na samym końcu umieszczono streszczenie pracy w języku polskim i angielskim.
Plik pracy
  • Plik: 1
    262061_lic_ek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11257

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa2c1d1ad9d04427ebfc019506674ace6/
URN
urn:pw-repo:WUTa2c1d1ad9d04427ebfc019506674ace6

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony