Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Station for Joule annealing of the amorphous ribbons under stress

Piotr Komar

Abstract

Abstract Station for Joule annealing of the amorphous ribbons under stress The purpose of this diploma thesis is to project and construct station for Joule annealing of the amorphous ribbons under stress, carrying out the annealing process and measure the magnetic characteristics on automated system for testing ferromagnetic materials. In addition, a module for reading and data acquisition will be described which enables reading current values and stresses. The content of the work consists of several chapters. The first section contains an introduction to the field of magnetism and application of amorphous ribbons in innovative solutions. Second chapter describes aim and range of activities which were done as part of this diploma thesis. Also the basic assumptions of the station and its individual elements were presented. The third chapter is a theoretical part which, because of its size, was divided into four subsections. In the following chapters are clarified concepts regarding amorphous materials and their applications in the industry. Next, the techniques of tape production and explanation of the Joule annealing process are described. In addition, the theory of magnetic anisotropy and its changes during magnetization of the material is described. The fourth section contains a description and the project of mechanism which is responsible for stressing. Then, a stress analysis and visualization of the behavior of the mechanism and the ribbon embedded in it under the influence of forces were carried out. The fifth chapter is focused on the system for data reading and acquisition. This chapter presents block of diagram of the system and communication between the sensor and the computer. The sixth part is the analysis of the results obtained and the presentation of the designated characteristics and the uncertainty account. The seventh chapter is a summary of the entire diploma thesis and reflections on the specific solutions and modifications that can be implemented to the position in the future. Keywords: amorphous ribbon, annealing, stresses, magnetic field
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Komar (FM) Piotr Komar,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Stanowisko do wyżarzania joulowskiego taśm amorficznych pod naprężeniami
Supervisor
Piotr Gazda (FM/IMBE) Piotr Gazda,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Roman Szewczyk (FM/IMBE) - Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP) Roman Szewczyk,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)Author's external affiliation: Industrial Research Institute for Automation and Measurements Piotr Gazda (FM/IMBE) Piotr Gazda,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
taśma amorficzna, wyżarzanie, naprężenia, pole magnetyczne
Keywords in English
amorphous ribbon, annealing, stresses, magnetic field
Abstract in Polish
Streszczenie Stanowisko do wyżarzania Joulowskiego taśm amorficznych pod naprężeniami Dyplomowa praca inżynierska dotyczy zaprojektowania oraz wykonania stanowiska do wyżarzania Joulowskiego taśm amorficznych pod naprężeniami, przeprowadzeniu procesu wyżarzania oraz pomiarze przykładowych charakterystyk magnetycznych wyżarzanej taśmy na histerezografie. Ponadto zestawiony zostanie moduł do odczytu i akwizycji danych, gdzie będzie możliwy odczyt wartości prądu i napięcia oraz naprężeń. Na treść pracy składa się kilka rozdziałów. Pierwszym z nich jest wstęp do zagadnień z dziedziny magnetyzmu oraz zastosowania taśm amorficznych w nowatorskich rozwiązaniach istniejących na rynku. W drugim etapie opisany został cel i zakres działań wykonanych w ramach niniejszej pracy dyplomowej. Przedstawione zostały także podstawowe założenia jakie ma spełniać stanowisko i jego poszczególne elementy. Trzeci rozdział dotyczy części teoretycznej, która ze względu na swoją objętość, podzielona została na cztery podrozdziały. W kolejnych rozdziałach zostały wyjaśnione pojęcia dotyczące materiałów amorficznych oraz ich zastosowań w przemyśle. Następnie opisano techniki wytwarzania taśm oraz wyjaśnienie zagadnienia wyżarzania metodą Joule’a. Dodatkowo opisano teorię dotyczącą anizotropii magnetycznej oraz jej zmian podczas magnetyzacji materiału. Czwarty etap stanowi opis wykonanego modelu konstrukcji mechanizmu. Na początku przedstawiono wykorzystane oprogramowanie oraz opisano dobór wykorzystanych elementów. Następnie przeprowadzona została analiza naprężeń oraz wizualizacja zachowania mechanizmu oraz osadzonej w nim taśmy pod wpływem działających sił. Piąty etap polega na zaprojektowaniu układu do odczytu i akwizycji danych. Przedstawiony został schemat blokowy układu oraz komunikacja między czujnikiem a komputerem. Szósty etap to analiza otrzymanych wyników, prezentacja wyznaczonych charakterystyk oraz rachunek niepewności. Siódmy rozdział stanowi podsumowanie całej pracy dyplomowej. Przedstawione zostały w nim wnioski płynące z pracy. Słowa kluczowe: taśma amorficzna, wyżarzanie, naprężenia, pole magnetyczne
File
  • File: 1
    278213_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31705

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa28bcfe0aff5404d83768ebe1b26e5ca/
URN
urn:pw-repo:WUTa28bcfe0aff5404d83768ebe1b26e5ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page