Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the Local Revitalization Program of the Warka commune for the years 2016-2023

Michał Wieczorek

Abstract

The work focuses on the analysis of the Local Revitalization Program of the Warka commune for the years 2016-2023. The theoretical part of the work presents a review of the literature on revitalization processes and related concepts. The formal and legal conditions of revitalization programs were presented, and the programs were analyzed. Then, the functional and spatial, communicational, natural, cultural and socio-economic conditions of the city were analyzed. The content of the LPR document was thoroughly analyzed and its connections with the planning and strategic documents of the city were examined. The areas covered by the program were inspected and the degree of implementation of the revitalization projects included in the program were examined. The project part of the dissertation consists of the concept of extending the revitalization area to the adjacent urban market area, based on derogations in the activities of the LPR's creators, when delimitation of the deprived area and the area of revitalization took place. A spatial development plan for the above-mentioned market area was also proposed along with the suggestion for enlarge the Warka revitalization program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Wieczorek (FGC) Michał Wieczorek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Warka na lata 2016 - 2023
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Turek (FGC/CSMES) Agnieszka Turek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Warka, rewitalizacja, lokalny program rewitalizacji, targowisko
Keywords in English
Warka, revitalization, local revitalization program, market
Abstract in Polish
W pracy skupiono się na analizie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023. W części teoretycznej przedstawiono przegląd literatury dotyczący procesów rewitalizacji i pojęć z nią związanych. Przedstawiono uwarunkowania formalnoprawne programów rewitalizacji oraz zakres i strukturę programów rewitalizacji. Następnie przeanalizowano funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne, przyrodnicze, kulturowe i społeczno-gospodarcze uwarunkowania miasta. Poddano wnikliwej analizie treść dokumentu LPR oraz zbadano jego związki z dokumentami planistycznymi i strategicznymi miasta. Dokonano inspekcji terenów objętych programem i zbadano stopień realizacji projektów w nim zawartych. W części projektowej przedstawiono koncepcję rozszerzenia obszaru rewitalizacji o sąsiadujący z nim teren targowiska miejskiego, opierając się o odstępstwa w działaniach twórców LPR-u, gdy następowała delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zaproponowano także projekt zagospodarowania przestrzennego terenu targowiska, który stanowiłby kolejny projekt programowy.
File
  • File: 1
    Analiza-LPR-Warka-Michał-Wieczorek-266511-Praca-Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 20672

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa21123c173d546ebbb0a4bed5426b9b2/
URN
urn:pw-repo:WUTa21123c173d546ebbb0a4bed5426b9b2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page