Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of operation of the Water Treatment Plant in Sanniki community in the years 2009-2014

Anna Maria Jagodzińska

Abstract

The purpose of thesis is activity analysis water treatment plant in Sanniki community. It shows treatment plant functioning, installed devices and shown on graphs physical and microbiological properties of raw and purified water. It is described general building characteristic in comparison with background localization factors especially water values. Next were presented devices placement there, making technological cycle of treatment plant. The analysis was carried for occurring processes and methods using there like iron and manganese which was recognized as needful based on raw water tests. Quality of purified water was compared from 2009 to 2014 year with Ordinance of the Minister of Health from 29 March 2007 year, as amended, and this was base for operation of the plant. Efficiency of removing iron and manganese, color and turbidity, the content of ammonium, nitrites and nitrates, pH changes and quantity of microorganisms was analyzed. Conclusions proved that describing water treatment plant was working properly, supplying sufficiency of water for citizens of Sanniki and neighbouring villages.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Jagodzińska (FCEMP) Anna Maria Jagodzińska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza pracy Stacji Uzdatniania Wody w gminie Sanniki w latach 2009-2014
Supervisor
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Stacja Uzdaniania Wody, Sanniki, odżelazianie, odmanganianie, badania fizykochemiczne i biologiczne wody, cykl technologiczny stacji, urządzenia do uzdatniania wody,
Keywords in English
Water Treatment Plant, Sanniki, iron removal, manganese removal, psysicichemical and biological water testing, technological cycle station, devices for water purification
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest analiza działania stacji uzdatniania wody w gminie Sanniki. Przedstawia funkcjonowanie stacji, zainstalowane urządzenia oraz pokazane na wykresach fizyczne i mikrobiologiczne parametry wody surowej i oczyszczonej. Opisana została ogólna charakterystyka obiektu na tle występujących uwarunkowań lokalizacyjnych, w szczególności parametrów wody pobieranej w ujęciu. Następnie przedstawiono umieszczone tam urządzania składające się na cykl technologiczny stacji. Przeprowadzono analizę procesów w nich zachodzących oraz wykorzystywanych tam metod, czyli odżelaziania i odmanganiania, które uznano za niezbędne w oparciu o badania wody surowej. Porównano jakość oczyszczonej wody na przekroju lat 2009-2014, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. z późniejszymi zmianami, co posłużyło za podstawę do oceny działania zakładu. Analizie poddano skuteczność usuwania żelaza i manganu, poprawę jakości barwy i mętności, zawartość jonu amonowego, azotynów, azotanów, zmiany w pH i przewodności oraz obecność mikroorganizmów. Wynikające z tego wnioski dowiodły, że opisywana stacja spełniała postawione jej cele, czyli zapewniała właściwe pod względem jakościowym i ilościowym zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Sannik wraz z okolicznymi wsiami.
File
  • File: 1
    253825_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11570

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa1d001b3f8af40598247b66ff77b3a76/
URN
urn:pw-repo:WUTa1d001b3f8af40598247b66ff77b3a76

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page