Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of laboratory stands for testing explosiveness of liquid propellant vapor

Przemysław Woźniak

Abstract

Hydrogen peroxide is increasingly used both as monopropellant and strong oxidant. Some reasons of this situation are: HTP is environment friendly and has no toxic properties. High interest in using HTP makes that intensive research into the new ways of use it are carried out. A hydrogen peroxides vapor has a big tendency to high energy decomposition. That property makes HTP vapor dangerous because of high chance to explosion. Well-known explosiveness characteristic of hydrogen peroxide vapor is necessary to safety using and storing HTP. In many causes, influence of hydrogen peroxide on explosiveness of other substances is required to. The subject of this thesis is the design of laboratory stand for testing explosiveness of flammable gases or liquid propellant vapor and hydrogen peroxide vapor mixtures. The research would determine explosive limits, maximum pressure of explosion, KG parameter and a few other properties. In the first part of this thesis basic information, properties, historical and current application of high test peroxide are mentioned. Next part shows some research about explosiveness of liquid propellant vapor. Explosiveness characteristic is determined in many laboratories in the whole word. The last part contains the design of particular laboratory stand elements and description of their function. It also showed necessary calculation and solution of problems encounter during design process. At the end of this thesis the drawings of all parts of research stand are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Woźniak (FPAE) Przemysław Woźniak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt stanowiska do badania wybuchowości mieszanin par paliw ciekłych
Supervisor
Łukasz Mężyk (FPAE/IHE) Łukasz Mężyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
76 + rysunki
Internal identifier
MEL; PD-3810
Reviewers
Piotr Wolański (FPAE/IHE) Piotr Wolański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Łukasz Mężyk (FPAE/IHE) Łukasz Mężyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
nadtlenek wodoru, HTP, granice wybuchowości, pary paliw ciekłych
Keywords in English
hydrogen peroxide, HTP, flammability limits, liquid propellant vapor
Abstract in Polish
Nadtlenek wodoru coraz częściej zostaje używany jako jednoskładnikowy materiał pędny lub silny utleniacz. Niektóre z jego cech powodujące duże zainteesowanie to: przyjazność środowisku naturalnemu oraz brak toksycznych właściowści. Duże zainteresowanie nadtlenku wodoru skutkuje intensywnymi badaniami nad nowymi możliwościami w jego wykorzystaniu. Pary HTP wykazują silną skłonność do energetycznego rozpadu, co skutkuje wysokim ryzykiem wybuchu. Dobrze znane charakterystyki wybuchowości nadtlenku wodoru są niezbędne do bezpiecznego przechowywania i korzystania z HTP. W wielu sytuacjach niezbędna jest również znajomość wpływu nadtlenku na parametry wybuchowości innych substancji. Celem niniejszej pracy jest wykonanie projektu stanowiska laboratoryjnego do badań wybuchowości miesznin gazów palnych lub par paliw ciekłych z parami nadtlenku wodoru. Badania będą miały na celu ustalenie takich wielkości jak: granice wybuchowości, maksymalne ciśnienie wybuchu, parametr uniezależniający szybkość narastania ciśnienia od objetości komory pomiarowej KG oraz kilku innych. W pierwszej części pracy zostaną przedstawione podstawowe informacje, właściwości oraz zastoswania, te historyczne, jak i obecne, nadtlenku wodoru. Następnie zostanie przedstawiony przegląd wybranych badań laboratoryjnych, próbujących ustalić charakterystyki wybuchowości niektórych substancji. Na całym świecie, takie badania są prowadzone w ogromnej liczbie ośrodków. Dalej zostanie przedstawiony proces projektowania poszczególnych elementów aparatury badawczej i opis ich funkcji. Dodatkowo zaprezętowane będą obliczenia inżynierskie i rozwiązania problemów, które pojawiły się w trakcie projektowania. Na koniec pracy zostaną dołączone rysunki wykonawcze poszczególnych elementów stanowiska laboratoryjnego.
File
  • File: 1
    Projekt stanowiska do badania wybuchowości mieszanin par paliw ciekłych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13778

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa1b64db498a447e4b06cb85d2a8cde98/
URN
urn:pw-repo:WUTa1b64db498a447e4b06cb85d2a8cde98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page