Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Handicraft Centre at the open-air Radom Village Museum

Julia Szablewska

Abstract

The subject of the study is a project of the Handicraft Centre at the open-air Radom Village Museum, focusing on expanding knowledge about the culture, history and tradition of the region based on practical activities related to Radom handicraft. Open to all social and age groups, it is supposed to be a new way of getting to know the local heritage and at the same time it can be a place for creative leisure time activities. Outdoor museums are of particular value because their inventory is presented in a natural, though usually secondary, landscape, which gives a broad view of the life of previous generations. The Museum of Radom Village Museum stretches out in an extremely picturesque area, along the Kosówka River. Due to the varied ecosystem and the occurrence of rare plant species and animals, part of the open-air museum area is under protection. Nature is not only a scenery and background for historic buildings, but it is an integral important part of tchem. Nowadays, the exhibits presented in the museum are becoming more and more incomprehensible, especially for the youngest generations. The image of a village no longer necessarily evokes the memory of their youth. The handicraft centre could be a new way of presenting and providing knowledge about the history of the Radom region and also act as an element of the promotion of the open-air museum. The designed complex consists of four buildings, three workshop buildings and one administrative and exhibition building. It is located on a plot of land, near the main entrance to the museum. Project interference with nature will be kept to a minimum. Although the complex is designed in a new spirit, it draws on the surrounding architecture. The workshop rooms were designed according to the basic layout of the rural cottage sień – izba - komora. After passing through the hallway (sień) with sanitary facilities, we enter the main largest room where classes are held. It is here where the life takes place in the centre, just like in the main room (izba) in a country cottage. At the ends, there are back rooms - a reference to the farm part of the house, which was a chamber (komora). In the project, the wood was chosen as the basic building and finishing material. Its bright, natural colour will symbolize the novelty of the opposition to the age-old darkened buildings. As time goes by, the ageing process of wood will make the building more and more blend into the surrounding. An additional design challenge is to expose the historic windmill located at the end of the plot, which was once adapted for a cafe. Moved here a year ago, it disappears into the landscape and definitely loses its value. Introducting new buildings into the open-air museum is unavoidable. The centre of handicraft is an assumption which is supposed to complement the historical tissue, but at the same time not to compete with it. Historic rural buildings still remain the heart of the Radom Village Museum, and education through creative development can only arouse greater interest in the achievements of previous generations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Julia Szablewska (FA) Julia Szablewska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum rękodzieła przy skansenie "Muzeum Wsi Radomskiej"
Supervisor
Marek Świerczyński (FA/DAUD) Marek Świerczyński,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1806/L
Reviewers
Katarzyna Pluta (FA/CUDRL) Katarzyna Pluta,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Marek Świerczyński (FA/DAUD) Marek Świerczyński,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
rękodzieło, Muzeum Wsi Radomskiej, skansen, region radomski, kultura, ludowy, chałupa, zagroda, zajęcia warsztatowe
Keywords in English
handicraft, Radom Village Museum, open-air museum, Radom Region, culture, folk, cottage, homestead, workshop classes
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt Centrum rękodzieła przy skansenie Muzeum Wsi Radomskiej, skupiający się na poszerzaniu wiedzy o kulturze, historii i tradycji regionu w oparciu o zajęcia praktyczne związane z radomskim rękodziełem. Otwarty na wszystkie grupy społeczne i wiekowe ma stanowić nowy sposób na zapoznanie się z miejscowym dziedzictwem, a jednocześnie może być przestrzenią do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Muzea na wolnym powietrzu mają tą szczególną wartość, że zgormadzony w nich inwentarz jest zaprezentowany w naturalnym, choć najczęściej wtórnym krajobrazie, co daje szeroki ogląd życia poprzednich pokoleń. Muzeum Wsi Radomskiej rozpościera się na niezwykle malowniczym terenie, wzdłuż rzeki Kosówki. Z uwagi na zróżnicowany ekosystem i występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt, część obszaru skansenu znajduje się pod ochroną. Natura stanowi nie tylko scenografię i tło dla zabytkowych obiektów, ale jest z nimi integralną całością, dlatego ma niebagatelne znaczenie przy projektowaniu nowych obiektów na terenie skansenu. Obecnie prezentowane w muzeum eksponaty stają się coraz bardziej niezrozumiałe, szczególnie dla najmłodszych pokoleń. Obraz wsi już niekoniecznie przywołuje wspomnienie lat młodzieńczych. Centrum rękodzieła mogłoby stanowić nowy sposób prezentacji oraz dostarczania wiedzy o historii regionu radomskiego, a ponadto działać jako element promocji skansenu. Projektowany zespół składa się z czterech budynków, trzech warsztatowych i jednego administracyjno-wystawienniczego. Zlokalizowany jest na działce, która znajduje się w pobliżu głównego wejścia do skansenu. Ingerencja projektu w naturę będzie tu ograniczona do minimum. Choć zespół jest zaprojektowany w nowym duchu, czerpie z otaczającej architektury. Budynki ustawiono na prostym podkowiastym planie, przypominającym podstawową jednostkę zabudowy wiejskiej – zagrodę. Każdy obiekt charakteryzuje się współczesną, choć prostą formą z dwuspadowym dachem, co nawiązuje do architektury regionalnej. Obiekty warsztatowe zostały zaprojektowane w oparciu o podstawowy układ chałupy wiejskiej sień – izba – komora. Po przejściu przez sień z zapleczem sanitarnym, wchodzimy do głównego największego pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. To tu przede wszystkim toczy się życie w centrum, tak jak w izbie w chałupie wiejskiej. Na krańcach pojawiają się pomieszczenia zapleczowe – odniesienie do części gospodarczej domostwa, którą była komora. W projekcie jako podstawowy materiał budowlany i wykończeniowy wybrano najpowszechniej występujące w skansenie drewno. Jego jasny naturalny kolor będzie symbolizował nowość w opozycji do wiekowych pociemniałych budynków. Wraz z upływem czasu, proces starzenia się drewna sprawi, że obiekt coraz bardziej będzie się wtapiał w otaczającą zabudowę. Dodatkowym wyzwaniem projektowym jest wyeksponowanie zabytkowego wiatraka usytuowanego na krańcu działki, który niegdyś był zaadaptowany na kawiarenkę. Przeniesiony tu rok temu znika w krajobrazie i zdecydowanie traci na wartości. Wprowadzanie nowej zabudowy na teren skansenu jest nieuniknione. Centrum rękodzieła to założenie, które ma uzupełniać historyczną tkankę, ale jednocześnie z nią nie konkurować. Zabytkowa wiejska zabudowa wciąż pozostaje sercem Muzeum Wsi Radomskiej, a edukacja poprzez kreatywny rozwój może jedynie wzbudzić większe zainteresowanie osiągnięciami poprzednich pokoleń.
File
  • File: 1
    275799_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33103

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa1a686e19eab4b3b9ee604c1b27b9676/
URN
urn:pw-repo:WUTa1a686e19eab4b3b9ee604c1b27b9676

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page