Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Postępowanie ulgowe w podatku od spadku i darowizn

Łucja Gołębiewska

Abstract

The work brings closer issues of inheritance and donation tax and shows how to adjust tax liabilities. It presents problems connected with the interpretation of tax law. It indicates the ignorance of taxpayers and sparse use of their available resources. Calls for the assistance of employees of tax department. The work consists of three chapters. The first chapter presents the basic issues concerning the characteristics of taxes. Inform about their importance, functions, classification and shows taxes as the main source of state revenue now. In addition, it highlights their rich history and important role in shaping social life. The second chapter regulates the fundamental issues of inheritance and donation tax: shows its characteristics, explains its origins, how to regulate and indicatesthe jurisdiction of tax department. It presents the essence and complexity of many issues related to its functioning, including tax relief and exemptions.In the third chapter outlines procedures for proceedings on granting relief in repayment of tax liabilities, initiated by the request of the taxpayer. It shows how to adjust by the obligors, within available financial resources, their tax obligations. Indicated, what action needs to be taken by obligor, what are the formal requirements of an application for relief in the tax payment and what it should contain, issued by the tax office, the decision to close proceedings. It also shows the effects of failure to comply with granted relief in the tax payment. In addition, an analysis of the statistical data of the Tax Office Warszawa-Bemowo representing the number of declaration SD and application for granting relief in the repayment of liabilities from tax on inheritance and donations and the number of decisions on granting relief in the repayment of liabilities from tax on inheritance and donations 2013-2015.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Łucja Gołębiewska (KNEiS) Łucja Gołębiewska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Postępowanie ulgowe w podatku od spadku i darowizn
Promotor
Ewa Latoszek (KNEiS) Ewa Latoszek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
13-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Ewa Latoszek (KNEiS) Ewa Latoszek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Barbara Felic (KNEiS) Barbara Felic Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
podatek, ulgi, postępowanie, zobowiązania, spadek, darowizna
Słowa kluczowe w języku angielskim
tax relief, proceedings, liabilities, inheritance, donation, taxpayer
Streszczenie w języku polskim
Praca przybliża zagadnienia z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz ukazuje sposoby regulowania zobowiązań podatkowych. Przedstawia problematykę związaną z interpretacją przepisów prawa podatkowego. Wskazuje na niewiedzę podatników oraz nieliczne wykorzystywanie posiadanych możliwości. Nawołuje do korzystania z pomocy pracowników organów podatkowych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące charakterystyki podatków. Informuje o ich znaczeniu, funkcjach, klasyfikacji oraz ukazuje podatki, jako główne obecnie źródło dochodów państwa. Ponadto podkreśla ich bogatą historię oraz istotną rolę w kształtowaniu się życia społecznego. Drugi rozdział reguluje podstawowe zagadnienia z zakresu podatku od spadków i darowizn: ukazuje jego charakterystykę, wyjaśnia jego powstanie, sposób regulowania oraz wskazuje właściwość miejscową organów podatkowych. Przedstawia istotę oraz złożoność wielu zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem. W trzecim rozdziale zawarto procedury postępowań w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, inicjowanych wnioskiem podatnika. Ukazano sposoby regulowania przez zobowiązanych, w miarę posiadanych środków finansowych, swoich zobowiązań podatkowych. Wskazano, jakie czynności musi podjąć zobowiązany, jakie są wymogi formalne wniosku o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz co powinna zawierać, wydana przez naczelnika urzędu skarbowego, decyzja kończąca postępowanie. Ukazano również skutki niewywiązania się z przyznanej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Ponadto dokonano analizy danych statystycznych Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo przedstawiających liczbę wpływów deklaracji SD i wniosków w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz liczbę wydanych decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2013-2015.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca licencjacka Łucja Gołębiewska1.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11239

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa156629f6e0e48ae943592b4475969de/
URN
urn:pw-repo:WUTa156629f6e0e48ae943592b4475969de

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony