Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Relief proceedings in the inheritance and donations tax

Łucja Gołębiewska

Abstract

The work brings closer issues of inheritance and donation tax and shows how to adjust tax liabilities. It presents problems connected with the interpretation of tax law. It indicates the ignorance of taxpayers and sparse use of their available resources. Calls for the assistance of employees of tax department. The work consists of three chapters. The first chapter presents the basic issues concerning the characteristics of taxes. Inform about their importance, functions, classification and shows taxes as the main source of state revenue now. In addition, it highlights their rich history and important role in shaping social life. The second chapter regulates the fundamental issues of inheritance and donation tax: shows its characteristics, explains its origins, how to regulate and indicatesthe jurisdiction of tax department. It presents the essence and complexity of many issues related to its functioning, including tax relief and exemptions.In the third chapter outlines procedures for proceedings on granting relief in repayment of tax liabilities, initiated by the request of the taxpayer. It shows how to adjust by the obligors, within available financial resources, their tax obligations. Indicated, what action needs to be taken by obligor, what are the formal requirements of an application for relief in the tax payment and what it should contain, issued by the tax office, the decision to close proceedings. It also shows the effects of failure to comply with granted relief in the tax payment. In addition, an analysis of the statistical data of the Tax Office Warszawa-Bemowo representing the number of declaration SD and application for granting relief in the repayment of liabilities from tax on inheritance and donations and the number of decisions on granting relief in the repayment of liabilities from tax on inheritance and donations 2013-2015.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Łucja Gołębiewska (CESS) Łucja Gołębiewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Postępowanie ulgowe w podatku od spadku i darowizn
Supervisor
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
podatek, ulgi, postępowanie, zobowiązania, spadek, darowizna
Keywords in English
tax relief, proceedings, liabilities, inheritance, donation, taxpayer
Abstract in Polish
Praca przybliża zagadnienia z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz ukazuje sposoby regulowania zobowiązań podatkowych. Przedstawia problematykę związaną z interpretacją przepisów prawa podatkowego. Wskazuje na niewiedzę podatników oraz nieliczne wykorzystywanie posiadanych możliwości. Nawołuje do korzystania z pomocy pracowników organów podatkowych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące charakterystyki podatków. Informuje o ich znaczeniu, funkcjach, klasyfikacji oraz ukazuje podatki, jako główne obecnie źródło dochodów państwa. Ponadto podkreśla ich bogatą historię oraz istotną rolę w kształtowaniu się życia społecznego. Drugi rozdział reguluje podstawowe zagadnienia z zakresu podatku od spadków i darowizn: ukazuje jego charakterystykę, wyjaśnia jego powstanie, sposób regulowania oraz wskazuje właściwość miejscową organów podatkowych. Przedstawia istotę oraz złożoność wielu zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem. W trzecim rozdziale zawarto procedury postępowań w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, inicjowanych wnioskiem podatnika. Ukazano sposoby regulowania przez zobowiązanych, w miarę posiadanych środków finansowych, swoich zobowiązań podatkowych. Wskazano, jakie czynności musi podjąć zobowiązany, jakie są wymogi formalne wniosku o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz co powinna zawierać, wydana przez naczelnika urzędu skarbowego, decyzja kończąca postępowanie. Ukazano również skutki niewywiązania się z przyznanej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Ponadto dokonano analizy danych statystycznych Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo przedstawiających liczbę wpływów deklaracji SD i wniosków w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz liczbę wydanych decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2013-2015.
File
  • File: 1
    praca licencjacka Łucja Gołębiewska1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11239

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa156629f6e0e48ae943592b4475969de/
URN
urn:pw-repo:WUTa156629f6e0e48ae943592b4475969de

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page