Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the organization of the passenger rail transport on the section Siedlce - Białystok

Monika Danuta Klepacz

Abstract

The thesis concerns the organization of passenger rail transport which is carried out on the section Siedlce - Białystok. The first chapter contains basic information that characterize railway lines 31 and 32, where the examined section is located. Their location on the Polish railway network was presented and the transport companies that offer rail transport on the examined section were described. The second chapter highlights motives of passenger railway transport and factors that contribute to the rise in demand for railway transport. Furthermore, the cities of Siedle and Białystok were described. The current services of railway transport was compared to the services of road transport in the field of passenger transport. The third chapter concerns infrastructure and railway vehicles. It presents a list of operating points, i.e. stations and passenger stops as well as road and rail crossings on the examined section. The rolling stock, which is used in passenger transport on the section Siedlce - Białystok, was described. The fourth chapter contains the analysis of passenger rail transport on the examined section. To achieve this, values of basic indicators, such as commercial and technical speed indicator, capacity and the degree of its use were calculated. The existing train timetable was also presented. The fifth chapter includes a project that takes into account changes in the organization of passenger rail transport on the section Siedlce - Białystok. Proposed organization includes the launch of new trains whose timetable has been adapted to the needs of travelers. The costs and revenues that will be generated in the new organization of passenger rail transport on the examined section were also calculated. To summarize, the conclusions resulting from the completed project were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Danuta Klepacz (FT) Monika Danuta Klepacz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Siedlce - Białystok
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kolej, przewozy pasażerskie, rozkład jazdy, stacja kolejowa, transport
Keywords in English
passenger transport, rail, railway station, timetable, transportation
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy organizacji pasażerskich przewozów kolejowych, które są realizowane na odcinku Siedlce – Białystok. W pierwszym rozdziale zawarto podstawowe informacje charakteryzujące linie kolejowe nr 31 oraz nr 32, na których znajduje się badany odcinek. Przedstawiono ich położenie na sieci kolejowej Polski oraz opisano firmy przewozowe obsługujące na badanym odcinku kolejowe przewozy pasażerskie. W rozdziale drugim wyszczególniono cele podróży oraz wymieniono czynniki, które są przyczyną powstawania zapotrzebowania na przewozy kolejowe. Ponadto opisano miasta Siedlce i Białystok. Porównano istniejącą kolejową oraz drogową ofertę transportową w zakresie przewozów pasażerskich. Rozdział trzeci dotyczy infrastruktury i pojazdów kolejowych. Przedstawiono w nim wykaz punktów eksploatacyjnych, tj. stacji i przystanków osobowych, a także przejazdów drogowo–kolejowych, znajdujących się na badanym odcinku. Opisano tabor, który jest stosowany w przewozach pasażerskich na odcinku Siedlce – Białystok. W rozdziale czwartym zamieszczono analizę pasażerskich przewozów kolejowych na badanym odcinku W tym celu obliczono wartości podstawowych mierników m.in. prędkości handlowej i technicznej pociągów, a także zdolności przepustowej oraz stopnia jej wykorzystania. Przedstawiono istniejący rozkład jazdy pociągów. W rozdziale piątym zamieszczono projekt, w którym uwzględniono zmiany organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Siedlce – Białystok. Zaproponowano m.in. uruchomienie nowych pociągów, których godziny kursowania dostosowano do potrzeb podróżnych. Obliczono również koszty i przychody, jakie będą generowane w związku z nową organizacją pasażerskich przewozów kolejowych na badanym odcinku. Na końcu pracy zamieszczone zostały wnioski wynikające z wykonanego projektu.
File
  • File: 1
    Monika_Klepacz_-_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33134

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa0b37360af8648b8a43751bbbc13559b/
URN
urn:pw-repo:WUTa0b37360af8648b8a43751bbbc13559b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page