Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis and assessment of quality of the tap water in the city of Raciąż

Karol Krzysztof Czubkowski

Abstract

Water is necessary for life to exist on Earth. This thesis was written about tap water in the city of Raciąż. The goal of this thesis is to assess and analyze the quality of the tap water coming from the Water Treatment Station in Witkowo. The water which was analyzed and assessed was examined in years 2015, 2016 and 2017. The first chapter is an introduction to the rest of the work, which contains a brief characteristics of water and its meaning. The second chapter describes the purpose and scope of the work. The next chapter is a collection of laws and norms regarding the quality of water fit for human consumption, supplies from which said water can come from, as well as a distinction between groundwater and surface water. Second chapter also describes the process of monitoring water quality, which consists of collecting information about the chemical properties of water and signaling the national level threats. The process of monitoring the quality of groundwater is divided into operative monitoring and diagnostic monitoring. The fourth chapter describes the parameters by which the water quality is assessed. The assessed physical parameters are: colour, temperature, turbidity, taste, smell and electrolytic conduction. Chemical parameters include: pH value of water, its hardness and contents of iron, nitrates, nitrites, chlorides, sulphates, manganese and phosphorus. In terms of microbiology the water is tested for the presence of E. Coli, coliform bacteria, bacteria of the Clostridium family and faecal streptococci. The latter part of this chapter contains tables showing which bacteriological, physicochemical and chemical requirements should be met by water fit for human consumption in Poland. The fifth chapter contains a description of the area where the water quality research was conducted, namely Raciąż municipality. It contains characterizations of wells, The Water Treatment Station and its equipment as well as the water treatment process. The next chapter presents the results of the physicochemical and the microbiological research of water quality in Raciąż municipality in each year. The seventh chapter contains an analysis of the results of said research using a physicochemical approach. It includes the parameters which values exceeded the normal range as well as the ones that were close to exceeding it. The conclusion part of the thesis describes which parameters were exceeded the most, as well as which of the sampling points most often exceeded the permitted value.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Krzysztof Czubkowski (FCEMP) Karol Krzysztof Czubkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena jakości wody wodociągowej w mieście Raciąż
Supervisor
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
jakość wody, ujęcie wody, uzdatnianie wody, woda wodociągowa.
Keywords in English
water quality, water supply, water treatment, tap water.
Abstract in Polish
Woda jest niezbędna do istnienia życia na Ziemi. Niniejsza praca została poświęcona wodzie wodociągowej w mieście Raciąż. Celem jej jest ocena oraz analiza jakości wody wodociągowej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie. Analizie i ocenie podlega woda badana w latach 2015, 2016 oraz 2017. Pierwszy rozdział to wstęp do dalszej części pracy. Znajduje się tu bardzo krótka charakterystyka wody oraz jej znaczenie. W drugim rozdziale został opisany cel i zakres pracy. Kolejny rozdział stanowi zbiór praw i norm regulujących przepisy dotyczące jakości wody zdatnej do spożycia, ujęć, z których woda ta może pochodzić, a także podział wody na zasoby podziemne i powierzchniowe. Również w rozdziale tym został opisany monitoring jakości wody, który polega na gromadzeniu informacji o chemicznym i fizycznym stanie wód oraz sygnalizowaniu zagrożeń na skalę krajową. Monitoring jakości wód podziemnych dzieli się na monitoring operacyjny i diagnostyczny. W rozdziale czwartym opisane zostały parametry pod względem, których ocenia się jakość wody. Parametry fizyczne, które podlegają ocenie to: barwa, temperatura, mętność, smak, zapach oraz przewodnictwo elektrolityczne. Do parametrów chemicznych zalicza się: odczyn pH wody, twardość wody oraz zawartość żelaza, azotanów, azotynów, chlorków, siarczanów, manganu, fosforu. Pod kątem mikrobiologicznym ocenia się obecność E. Coli, bakterii grupy Coli, bakterii z rodziny Clostridium oraz paciorkowców kałowych. W dalszej części tego rozdziału przedstawiono wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz chemiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia w Polsce. Rozdział piąty to opis terenu, na którym były przeprowadzane badania jakości wody, czyli charakterystyka gminy Raciąż. Scharakteryzowano studnie, Stację Uzdatniania Wody i jej wyposażenie oraz proces uzdatniania wody. Kolejny rozdział przedstawia wyniki badań fizykochemicznych jak i mikrobiologicznych jakości wody w mieście Raciąż w poszczególnych latach. Rozdział siódmy to analiza wyników badań jakości wody w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym. We wnioskach wskazano parametry, których wartości najczęściej wykazywały przekroczenia normy. Wskazano także miejsca poboru próbek, w których wystąpiły ponadnormatywne wartości oznaczonych wskaźników jakości wody wodociągowej.
File
  • File: 1
    280480_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33758

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa072b830e49c4231b9efad40d29c8c76/
URN
urn:pw-repo:WUTa072b830e49c4231b9efad40d29c8c76

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page