Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the competition strategy of the company Larix Sp. z o.o

Daria Dożynko

Abstract

The idea of creating a thesis is the result of a closer acquaintance with the company Larix Sp. z o.o. and identification of the problem of the lack of continuous production resulting from the seasonality of demand for products as well as low competitiveness in the industry. The aim of the thesis is to increase competitiveness by developing and implementing the competition strategy of Larix Sp. z o.o., which deals in the production of steel constructions. The diploma thesis consists of an introduction, five chapters and a summary. The first chapter contains concepts and information related to the subject of work. The concept of strategic management was defined and the process of strategy creation was presented. The concept of company's competitiveness was discussed, as well as the internal and external factors that shape it. Next, the types of competition strategy as well as its very essence are described. The stages of building the strategy were presented and the methodology of strategic analysis was described. In the second chapter, the company Larix Sp. z o.o. The organizational structure was presented, the offer of the plant, major clients and competitors were presented. Owing to the data provided by the management board, the company's financial condition was determined. The steel construction industry in which the company operates is described. The third chapter contains detailed strategic analyzes. The following methods were used to study microenvironment and macro-environment: PEST, ambient scenarios, "five forces" M.E. Porter, key success factors and BCG matrix. The SWOT analysis is a summary of the analyzes, which determined the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats for the company. Thanks to an interview with the company's management, it was possible to obtain all the necessary information. In the next chapter, a draft imitator strategy was presented, which was selected thanks to the analyzes carried out earlier. It involves expanding the product offer with steel furniture that will ensure continuity of production, increase of competitiveness, increase in the number of customers and company's revenues. The project implementation process is shown in the Gantt chart. The risk related to the implementation of the project and the ways of its monitoring are also described. The last, fifth chapter contains an assessment of the project implementation, estimated costs, revenues that the company will achieve due to the implementation of the strategy after the first year and the anticipated benefits measurable and unmeasurable for the company Larix Sp. z o.o.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Daria Dożynko (FoM) Daria Dożynko,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt strategii konkurencji przedsiębiorstwa Larix Sp. z o.o
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
strategia konkurencji, konkurencyjność, analiza strategiczna, branża konstrukcji stalowych
Keywords in English
competition strategy, competitiveness, strategic analysis, steel constructions industry
Abstract in Polish
Idea powstania pracy dyplomowej jest wynikiem bliższego poznania przedsiębiorstwa Larix Sp. z o.o. i identyfikacji problemu, jakim jest brak ciągłej produkcji wynikający z sezonowości popytu na produkty, jak również niska konkurencyjność w branży. Celem pracy dyplomowej jest wzrost konkurencyjności poprzez opracowanie i wdrożenie strategii konkurencji przedsiębiorstwa Larix Sp. z o.o., które zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych. Praca dyplomowa składa się z wstępu, pięciu rozdziałów oraz podsumowania. Rozdział pierwszy zawiera pojęcia oraz informacje związane z tematyką pracy. Zdefiniowano pojęcie zarządzania strategicznego oraz przedstawiono proces tworzenia strategii. Omówiono pojęcie konkurencyjności firmy oraz wskazano czynniki wewnętrzne i zewnętrze, które ją kształtują. Następnie opisano rodzaje strategii konkurencji, jak również samą jej istotę. Przedstawiono etapy budowy strategii oraz opisano metodykę analizy strategicznej. W rozdziale drugim scharakteryzowano przedsiębiorstwo Larix Sp. z o.o. Zaprezentowano strukturę organizacyjną, przedstawiono ofertę zakładu, głównych klientów i konkurentów. Dzięki udostępnionym danym przez zarząd spółki określono kondycję finansową spółki. Opisana została branża konstrukcji stalowych, w której firma funkcjonuje. W rozdziale trzecim przeprowadzono szczegółowe analizy strategiczne. Do zbadania mikrootoczenia i makrootoczenia użyto metod: PEST, scenariuszy otoczenia, „pięciu sił” M.E. Porter, kluczowych czynników sukcesu oraz macierzy BCG. Podsumowanie analiz stanowi analiza SWOT, która wyznaczyła mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa. Dzięki przeprowadzeniu wywiadu z zarządem firmy, możliwe było uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. W kolejnym rozdziale został przedstawiony projekt strategii naśladowcy, którą wybrano dzięki przeprowadzonym wcześniej analizom. Polega on na poszerzeniu oferty produktowej o meble stalowe, które zapewnią ciągłość produkcji, wzrost konkurencyjności, zwiększenie liczby klientów oraz przychodów firmy. Proces realizacji projektu przedstawiono na wykresie Gantta. Opisano również ryzyko związane z wdrożeniem projektu oraz sposoby jego monitorowania. Ostatni, piąty rozdział zawiera ocenę wprowadzenia projektu, szacowane koszty, przychody jakie firma osiągnie z tytułu wdrożenia strategii po pierwszym roku oraz przewidywane korzyści mierzalne i niemierzalne dla firmy Larix Sp. z o.o.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Dozynko_Daria_286016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29637

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa06645be8c5947de850e82d64b6cecfa/
URN
urn:pw-repo:WUTa06645be8c5947de850e82d64b6cecfa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page