Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of the economic and financial condition of enterprises: Nikon and Eastman Kodak

Agnieszka Prącik

Abstract

The basis, and thus the purpose of the thesis, terms to analytical subject, is the appraisement of economic and financial standing as an example of global enterprises photographic industry, belonging to the IT sector. Considering the measurement and evaluation of the economic situation of selected consortia Nikon and Eastman Kodak, the foundation of economic activity, is the subject of financial analysis, which contains theoretical and practical aspect of the successive chapters of the work. The first of the discussed chapter of study contains basic information about the main analytical terms, in relation to their subject matter and the type consisting, that determine all the construction and records of financial statements. Second chapter is based in turn on the theoretical importance of the measurement of structural and dynamic main financial statements, forming the main groups of indicators formulating methodical assessment of the financial data of the business. The last, third chapter, distinguishes the practical application of the methodology, contained in the second chapter, analytical formulas, that allow the interpretation of previously conducted business activities and changes defining their ability to generate profits or incur any losses in relation to competing companies of the international market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Prącik (CESS) Agnieszka Prącik,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza porównawcza kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstw: Nikon i Eastman Kodak
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Analiza, sprawozdanie, bilans, finanse, kapitał, wskaźnik, globalizacja
Keywords in English
Analysis, report, balance, finances, capital, indicator, globalization
Abstract in Polish
Podstawą, a tym samym celem omawianej pracy, względem tematyki analitycznej jest ocena kondycji ekonomiczno-finansowej na przykładzie globalnych przedsiębiorstw branży fotograficznej, należącej do sektora IT. Uwzględniając pomiar oraz ocenę wyników sytuacji ekonomicznej wybranych konsorcjów Nikon i Eastman Kodak, jako fundament działalności gospodarczej przyjmuje się przedmiot analizy finansowej, której teoretyczny jak i praktyczny aspekt przedstawiają kolejne rozdziały danej pracy. Pierwszy z omawianych rozdziałów studium zawiera bazowe informacje dotyczące głównych terminów analitycznych, w odniesieniu do ich przedmiotu i rodzaju, składającego się w całości na budowę i ewidencję sprawozdań finansowych. Drugi rozdział, opiera się z kolei na teoretycznym znaczeniu pomiarów strukturalnych i dynamicznych głównych zestawień finansowych, kształtujących główne grupy metodycznych wskaźników formułujących ocenę sytuacji finansowej danych jednostek gospodarczych. Ostatni, trzeci rozdział, wyróżnia praktyczne zastosowanie metodyki, zawartych w drugim rozdziale, wzorów analitycznych, pozwalających na interpretację dotychczas prowadzonej działalności przedsiębiorstw oraz zmian wyznaczających ich zdolność do generowania zysku bądź ponoszenia ewentualnych strat, względem konkurencyjnych spółek rynku międzynarodowego.
File
  • File: 1
    262166_lic_ek.pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11365

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa017b61acf3a4afe8f6cbf40700fc2ac/
URN
urn:pw-repo:WUTa017b61acf3a4afe8f6cbf40700fc2ac

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page