Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The composition analysis of biodiesel by spectroscopic metod

Mariusz Borowski

Abstract

The most common fuel used in diesel engines is diesel fuel derived from crude oil. Due to the possibility of resource depletion and environmental aspects associated with environmental pollution have been taken more and more extensive production and distribution of biodiesel. In the theoretical part was presented the subject of biofuels, with the main emphasis on biodiesel. The work present the use of FAME in Europe and the world, the impact of biodiesel on engine works and the environment. In this part of work was characterized two spectroscopic methods using in biodiesel authentification: UV-VIS spectroscopy and IR spectroscopy. The experimental section was described the practical procedure of measurements and the DR 3900 on which was performer all measurements. Presented selection resolution spectrum shows that acetone is a better solvent than toluene. On the charts included in the work it can be concluded that the cuvette with the shortest optical path was best suited to perform measurements. Also was shown plots of absorbance versus wavelength for mixtures of RME with diesel fuel. Based on these results, can be concluded that the best test samples on a spectrophotometer making a measurement every one nanometer. Acetone is a better solvent than toluene, which can be seen on the charts. The cuvette with the shortest optical path accurately reflects the characteristic bands of RME. Method UV-VIS can be used to study the composition of biodiesel.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Borowski (FCEMP) Mariusz Borowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie składu biodiesla za pomocą metod spektroskopowych
Supervisor
Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
biodiesel, stężenie FAME, spektroskopia UV-Vis
Keywords in English
biodiesel, FAME concentration, UV-Vis spectroscopy
Abstract in Polish
Najpopularniejszym paliwem stosowanym w silnikach diesla jest olej napędowy otrzymywany z ropy naftowej. Ze względu na możliwość wyczerpania zasobów oraz aspekty ekologiczne związane z zanieczyszczeniem środowiska podjęto coraz szerszą produkcję oraz dystrybucję biodiesla. W części teoretycznej przedstawiono tematykę biopaliw z głównym uwzględnieniem biodiesla. Przedstawiono z jakich surowców otrzymuje się estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych. Ukazany został proces produkcji RME. W pracy przedstawiono również wykorzystanie FAME w Europie i na świecie, wpływ biodiesla na prace silnika oraz środowisko naturalne. Scharakteryzowano dwie metody spektroskopowe: spektroskopia UV-VIS oraz spektroskopia IR. W części doświadczalnej opisano spektrofotometr DR3900, w którym dokonywano pomiarów. Przedstawiono dobór rozdzielczości widma, ukazano, że aceton jest lepszym rozpuszczalnikiem od toluenu. Z wykresów zamieszczonych w pracy można wywnioskować, że kuweta o najkrótszej drodze optycznej najlepiej nadaje się do wykonywania pomiarów. Pokazano również wykresy zależności absorbancji od długości fali dla mieszanki RME z olejem napędowym. Na podstawie otrzymanych wyników, można stwierdzić,że najlepiej badać próbki na spektrofotometrze dokonując pomiar co jeden nanometr. Aceton jest lepszym rozpuszczalnikiem niż toluen co widać na wykresach. Kuweta o najkrótszej drodze optycznej najdokładniej obrazuje pasma charakterystyczne RME. Metoda UV-VIS, może być wykorzystywana do badania składu biodiesla.
File
  • File: 1
    245622_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8141

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9feece49d4cd4dde9740a9c67a144e61/
URN
urn:pw-repo:WUT9feece49d4cd4dde9740a9c67a144e61

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page