Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Possibilities of development and of further proceedings with the dried sewage sludge on the example of Płock’s Sewage Treatment Plant in Maszewo

Robert Rajkowski

Abstract

The paper presents possibilities of development and further proceedings with the dried sew-age sludge on the example of Płock’s Sewage Treatment Plant. Described issues include the scope: legal and theoretical basis regarding sewage sludge as waste and fertilizers, there is also the characterization of the existing string wastewater treat-ment of Płock’s sewage treatment plant in Maszewo and the presentation of options of fur-ther proceedings with dried sewage sludge. Production of sewage sludge is an indispensable process of wastewater treatment. Management of sewage sludge for each sewage treatment plant is both a financial and tech-nology problem. The processing and disposal of sewage sludge system is in very bad condi-tion, although an emphasis on this issue has been imposed by applicable laws and EU pressure. Still there is a problem with the management of sewage sludge. There is also a description of scopes of sewage sludge management which are already applied in Poland. One of the most innovative methods is obtaining the status of sludge ferti-lizer organic after completing the relevant testing and obtaining the result. Also the process of solidification of hazardous waste by adding a the type of binder becomes more popular and willingly used. This work also presents a description of agricultural and natural land dried sewage sludge. Płock’s wastewater treatment plant is a modernized facility. It has many mod-ern devices and systems that purify waste water more accurately without causing environmen-tal pollution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Rajkowski (FCEMP) Robert Rajkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Możliwości zagospodarowania wysuszonych osadów ściekowych na przykładzie Płockiej Oczyszczalni Ścieków w Maszewie
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ścieki, osady ściekowe, oczyszczalnia ścieków, nawóz, zagospodarowanie osadów
Keywords in English
sewage, sewage sludge, sewage treatment, manuer, sludge utilization
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono możliwości zagospodarowania i dalszego postępowania z wysuszonymi osadami ściekowymi na przykładzie Płockiej Oczyszczalni Ścieków. Zostały opisane zagadnienia obejmujące zakres: podstaw prawnych i teoretycznych odnośnie osadów ściekowych jako odpadów, jak również jako nawozów, scharakteryzowano istniejący ciąg oczyszczania ścieków na Płockiej Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, przedstawiono możliwości dalszego postępowania z wysuszonym osadem ściekowych. Wytwarzanie osadów ściekowych jest nieodzownym procesem oczyszczania ścieków. Gospodarowanie osadem ściekowym dla każdej oczyszczalni stanowi problem finansowy jak i technologiczny. Bardzo złym stanem charakteryzuje się przeróbka i unieszkodliwianie osa-dów ściekowych, mimo iż od niedawna został nałożony poprzez obwiązujące przepisy prawne i unijne nacisk na to zagadnienie. Ciągle występuje problem z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Opisano możliwości, zagospodarowania osadów ściekowych, które już obecnie są w Polsce stosowane. Jedną z bardziej innowacyjnych metod jest otrzymanie przez osad statusu nawozu organicznego, po odbyciu stosownych badań jak również uzyskania odpowiednich wyników. Także proces solidyfikacji czyli zestalania szkodliwych odpadów poprzez dodanie odpowiedniego rodzaju spoiw staje się popularny i chętniej wykorzystywany. W pracy nie zabrakło również opisu rolniczego i przyrodniczego zagospodarowania wysuszonych osadów ściekowych. Płocka oczyszczalnia ścieków jest obiektem po modernizacyjnym. Posiada wiele nowoczesnych urządzeń i systemów, które oczyszczają ścieki dokładniej nie powodując za-nieczyszczenia środowiska.
File
  • File: 1
    253799_Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11575

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9fece3472eb24c1280c0610042fffcad/
URN
urn:pw-repo:WUT9fece3472eb24c1280c0610042fffcad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page