Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of economic – financial global companies: Apple Inc. and Microsoft Corporation in the years 2005-2015

Zuzanna Zofia Tarnowska

Abstract

This thesis presents economic and financial analysis of business generally (characteristic and method of analysis) and exemplary (comparison of two corporations from IT branch). Within thesis it was presented analysis of the financial condition of two competing corporations: Apple Inc. and Microsoft Corporation. The aim of this thesis is to compare the abovementioned corporations and to show which one has the more favorable financial situation, thus effectively working in IT branch. For the aims of this the thesis analyzed only selected issues of economic and financial analysis for discussion of the case. The thesis consists of an introduction, three chapters, a completion and a bibliography. The first chapter describes: development of technological idea from XIX century to XX century, economic development, transnational corporations, globalization and information flow in the economical processes. The second chapter describes: the notion of analysis (types, methods, aims), rates (types), the problem of comparing data and sources of data. The third chapter presents economic and financial analysis of two corporations (Apple Inc. and Microsoft Corporation) including: elements of profit and loss account, elements of balance of these corporations and part of the ratio analysis. The comparison relates to the years between 2005 and 2015. The above-mentioned actions, made on the basis of comparative analysis, allowed the statement in the end, that the company Apple Inc. a better financial condition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Zuzanna Zofia Tarnowska (CESS) Zuzanna Zofia Tarnowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Porównawcza analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstw globalnych: Apple Inc. i Microsoft Corporation w latach 2005 - 2015
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
postęp technologiczny, Rewolucja Przemysłowa, teleinformatyka, rozwój gospodarczy, globalizacja, korporacja transnarodowa, analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza porównawcza
Keywords in English
technological progress, the Industrial Revolution, Information and Communication Technologies (ICT), economic development, globalization, transnational corporation, economic analysis, financial analysis, comparative analysis
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia zagadnienie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w ujęciu ogólnym charakterystyka i metodologia analizy) i przykładowym (zestawienie dwóch firm z branży IT). W ramach pracy została zaprezentowana analiza kondycji finansowej dwóch konkurujących ze sobą na rynku globalnym przedsiębiorstw amerykańskich: Apple Inc. i Microsoft Corporation. Celem pracy jest ukazanie, które z wyżej wymienionych przedsiębiorstw posiada bardziej korzystną sytuację finansową i tym samym efektywniej działa na rynku IT. Na potrzeby niniejszej pracy poddano analizie tylko wybrane zagadnienia z analizy ekonomiczno - finansowej służące omówieniu części badanego przypadku. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. W pierwszym rozdziale opisano rozwój myśli technologicznej począwszy od wieku XIX do czasu powstania pierwszych produktów badanych firm z branży IT (lata 80. wieku XX). W rozdziale przedstawiono również zagadnienia rozwoju gospodarczego, korporacji transnarodowych (KTN) i procesu globalizacji oraz znaczenia komunikacji i przepływu informacji w procesach gospodarczych. W drugim rozdziale przedstawiono pojęcie analizy, jej znaczenie, funkcje, cele, przedmiot oraz wybrane metody stosowane podczas jej przeprowadzania. Ukazane także zostały etapy poszczególnych analiz. Ponadto, opisano problem porównywalności danych źródłowych. Na koniec rozdziału przedstawiono jakie jest przeznaczenie analizy z punktu widzenia rachunkowości i o czym ona daje informacje. W trzecim rozdziale przedstawiono wstępne informacje na temat analizowanych firm Apple Inc. i Microsoft Corporation. Porównano w tabelach najważniejsze ich elementy rachunku zysków i strat, takie jak: przychody finansowe netto, koszty sprzedanych produktów itp. i zajęto się analizą ich struktury i dynamiki. Zaprezentowano uproszczone bilanse spółek, wielkości kapitałów własnych, zobowiązań itp. Ostatnim etapem było wykonanie analizy wskaźnikowej firm na podstawie danych zawartych w raportach rocznych z lat 2005-2015. Na wykresach przedstawiono jak kształtowały się wskaźniki na przełomie lat, a później w tabelach zamieszczono wyniki średnich ich wartości z dekady, aby ustalić na ich podstawie, które przedsiębiorstwo działało w tym czasie sprawniej. Wyżej wymienione działania, dokonane na podstawie analizy porównawczej, pozwoliły na stwierdzenie zawarte w zakończeniu, że przedsiębiorstwo Apple Inc. posiada lepszą kondycję finansową.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka Zuzanna Tarnowska 262118.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11372

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9fbf143cde444a83bc7fec28caa91051/
URN
urn:pw-repo:WUT9fbf143cde444a83bc7fec28caa91051

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page