Chemical and microbiological corrosion inhibitors used in the refinery and petrochemical industry

Krzysztof Banasiak

Abstract

For the construction of installations in refineries and petrochemical industry metal alloys are used among which steel is most popular. One of the most substantial problems of these materials is corrosion, which can cause huge financial losses, as well as causes threats to the environment and human life, therefore various methods of corrosion monitoring are used. There are many variations of corrosion that can be more or less dangerous but all are very undesirable. Corrosion can be caused by chemical compounds, but also by microorganisms such as fungi or bacteria. This type of corrosion is most commonly found in tanks with crude oil or petroleum products. The use of corrosion-resistant steel alloys is expensive, so other methods of corrosion protection are often used, the most important of which is application of protective coatings and the addition of compounds having corrosion-inhibiting properties. The use of corrosion inhibitors is a relatively cheap and effective method, which is why many compounds have been tested for corrosion inhibition, and many corrosion inhibition mechanisms have been found. Currently, very often tested and dynamically developed group of compounds are organic inhibitors, especially quaternary geminal ammonium salts. Many studies are also conducted on the use of polymer compounds as inhibitors. The goal of conducted research was to investigate the effect of compounds with corrosion inhibiting properties on the rate of both microbiological and chemical corrosion. To determine the aptitude of these compounds as corrosion inhibitor, a gravimetric method was used. In the case of study on the effect on microbiological corrosion, the added inhibitor did not show a significant effect on corrosion rate. It was different in the case of study on the effect on chemical corrosion, in which both tested inhibitors contributed to the slowdown of this process.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Krzysztof Banasiak (FCEMP)
Krzysztof Banasiak,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
Title in PolishInhibitory korozji chemicznej i mikrobiologicznej stosowane w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym
Supervisor Sabina Wilkanowicz (FCEMP / IC)
Sabina Wilkanowicz,,
- The Institute of Chemistry

Certifying unitFaculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unitThe Institute of Chemistry (FCEMP / IC)
Study subject / specialization, Technologia Chemiczna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date06-02-2020
Issue date (year)2020
Reviewers Aneta Lorek (FCEMP / IC)
Aneta Lorek,,
- The Institute of Chemistry
, Sabina Wilkanowicz (FCEMP / IC)
Sabina Wilkanowicz,,
- The Institute of Chemistry
Keywords in PolishKorozja, Inhibitory korozji
Keywords in EnglishCorrosion, Corrosion inhibitors
Abstract in PolishDo budowy instalacji w rafineriach i petrochemiach używa się stopów metali, wśród których najczęściej stosuje się stal. Jednym z najważniejszych problemów tych materiałów konstrukcyjnych jest korozja, która może być przyczyną ogromnych strat finansowych, oraz zagrożeń dla środowiska i życia ludzkiego, dlatego stosuje się różne metody monitorowania korozji. Występuje wiele odmian korozji, które mogą być mniej lub bardziej niebezpieczne, lecz wszystkie są bardzo niepożądane. Korozja może być powodowana przez związki chemiczne, ale również przez mikroorganizmy, takie jak grzyby lub bakterie. Jest to rodzaj korozji, z którym najczęściej ma się do czynienia w zbiornikach na ropę naftową lub produkty naftowe. Stosowanie odpornych na korozję stopów stali jest drogie, dlatego często stosuje się inne metody ochrony przed korozją, z których najważniejsze to nakładanie pokryć ochronnych oraz dodawanie związków mających właściwości inhibitujące korozję. Zastosowanie inhibitorów korozji jest metodą stosunkowo tanią i skuteczną, dlatego przebadano pod względem inhibicji korozji wiele różnych związków, odkryto również wiele mechanizmów inhibicji korozji. Obecnie bardzo prężnie badaną i rozwijaną grupą związków są inhibitory organiczne, a zwłaszcza czwartorzędowe geminalne sole amoniowe. Wiele badań prowadzi się również nad zastosowaniem w roli inhibitorów związków polimerowych. Celem pracy było zbadanie wpływu związków o właściwościach inhibitujących korozję, na szybkość korozji zarówno mikrobiologicznej, jak i chemicznej. W celu określenia użyteczności tych związków jako inhibitory korozji użyto metody grawimetrycznej. W przypadku badania wpływu na korozję mikrobiologiczną dodany inhibitor nie wykazał znacznego wpływu na szybkość korozji. Inaczej było w przypadku badaniu wpływu na korozję chemiczną, w którym to obydwa przebadane inhibitory przyczyniły się do spowolnienia tego procesu.
File
285324_praca_dyplomowa.pdf 1.73 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 36915

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?