Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and fruition of a platform of audiovisual support for children's mixed aphasia

Marcin Marian Śmietanka

Abstract

The world of dynamic technological development presents a constantly increasing number of tools and methods ranging from design, through prototyping to fruition of technical projects. Devices, platforms or even mobile applications created in such a way often go beyond the entertainment market, often stimulated by new, previously unknown sensations and multimedia stimuli. Growing expectations of intelligence from devices, automatic reactions to planned events or responsive and attractive interfaces set a completely new trend in shaping, and above all, creating solutions with a deepened level of interaction. The use of such devices can at least influence the increase of therapeutic effects in situations of gaining attention and emotional involvement of the patient in neuropsychology or logopedy. An example of such therapy can be the therapy of each type of aphasia, which is an undoubted chance to compensate for the impairment of language functions of the vocal apparatus of a child patient. A detailed analysis of the process of designing and performing a platform of many applications was carried out in the pages of the work, the main of which was to support the treatment of mixed aphasia. Young patients form a group that is extremely important from the therapeutic point of view, given the chance of early diagnosis and the possibility to implement the treatment process along with the progressive development of speech comprehension and the ability to construct statements. Children's mixed aphasia is a challenge in the form of gaining the attributes and the mentioned emotional involvement in therapy, to maximize its effects. Multimedia techniques as the field in which the author began looking for possible solutions to the problem, provided the most rich and diverse set of tools necessary to construct the platform. The considerations were based on three main pillars: construction, electronics and programming. The culmination of the main substantive part of the work remained the evaluation of the platform made together with the development perspective presented, also in the non-therapeutic aspect.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Marian Śmietanka (FM) Marcin Marian Śmietanka,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt i realizacja platformy audiowizualnego wspomagania w terapii dziecięcej afazji mieszanej
Supervisor
Anna Ostaszewska-Liżewska (FM/IMBE) Anna Ostaszewska-Liżewska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Ostaszewska-Liżewska (FM/IMBE) Anna Ostaszewska-Liżewska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Michał Nowicki (FM/IMBE) Michał Nowicki,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
afazja mieszana, terapia afazji, płytka obwodu drukowanego, urządzenie mechatroniczne, komputer jednopłytkowy, urządzenie multimedialne, interakcja
Keywords in English
mixed aphasia, aphasia therapy, printed circuit board, mechatronic device, single board computer, multimedia device, interaction
Abstract in Polish
Świat dynamicznego rozwoju technologicznego prezentuje nieustannie wzrastającą liczbę narzędzi i metod, począwszy od projektowania, przez metody prototypowa na realizacji projektów technicznych kończąc. Powstałe w taki sposób urządzenia, platformy czy nawet aplikacje mobilne, niejednokrotnie wykraczają poza rynek rozrywki stymulowany często przez nowe, nieznane dotychczas wrażenia i bodźce multimedialne. Narastające oczekiwania inteligencji od urządzeń elektronicznych, automatycznych reakcji na zaplanowane wydarzenia czy responsywnych i atrakcyjnych interfejsów, wytycza zupełnie nowy trend w kształtowaniu, a przede wszystkim w tworzeniu rozwiązań o pogłębionym stopniu interakcji. Zastosowanie takich urządzeń może chociażby wpływać na wzrost efektów terapeutycznych w sytuacjach pozyskania uwagi i zaangażowania emocjonalnego pacjenta w neuropsychologii czy logopedii. Przykładem takiej terapii może być terapia każdego z typów afazji, stanowiąca niewątpliwą szansę na zniwelowanie zaburzenia funkcji językowych aparatu artykulacyjnego pacjenta dziecięcego. Na łamach pracy została przeprowadzona szczegółowa analiza procesu projektowania i realizacji platformy wielu zastosowań, z których jako główne wybrano wspomaganie leczenia dziecięcej afazji mieszanej. Młodzi pacjenci stanowią grupę niezwykle ważną z punktu widzenia terapeutycznego, zważywszy na szansę wczesnej diagnozy i możliwość wdrożenie procesu leczenia wraz z postępującym u pacjentów rozwojem rozumienia mowy czy zdolności konstruowania wypowiedzi. Dziecięca afazja mieszana stanowi wyzwanie w postaci pozyskania atencji i wspomnianego zaangażowania emocjonalnego w terapię, celem maksymalizacji jej efektów. Techniki Multimedialne jako dziedzina, w której autor rozpoczął poszukiwania możliwych rozwiązań problemu, dostarczyła najbardziej bogatego i zróżnicowanego zestawu narzędzi, niezbędnego do skonstruowania platformy. Rozważania były prowadzone w oparciu o trzy główne filary: konstrukcję, elektronikę oraz programowanie. Zwieńczeniem głównej części merytorycznej pracy pozostała ocena wykonanej platformy wraz z przedstawioną perspektywą rozwoju, również w aspekcie pozaterapeutycznym.
File
  • File: 1
    MT_1st_278292.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31706

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9f68ed1c24884327a66608ff17140b2f/
URN
urn:pw-repo:WUT9f68ed1c24884327a66608ff17140b2f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page