Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of strategy for the selection of competences in multi-industry teams

Marlena Danuta Borecka

Abstract

The genesis of the diploma thesis „The Project of strategy for the selection of competences in multi-industry teams” is the need to develop current strategies for selecting competences in multi-industry teams – organisations are looping for new ways of selecting and recruiting employees for project teams to achieve specific business goals. Competence in this case is defined as the application of knowledge, skills and abilities in the pursuit of the desired results (IPMA Polska, 2015, s. 17). Definitions published for instance by G. Filipowicz and T. Oleksyn are cited. The goal of the bachelor’s thesis is to improve the effectiveness of work interdisciplinary teams. The thesis presents the relationship between competences and their impact on the effectiveness of an employee’s professional work. The first chapter discusses the concept of ‘competence’. This term is presented in historical terms, where the definition appears in literature dating back to antiquity. Moreover, competences, as well as more in professional and corporate relations are highlited. At the beginning of the 21st century, the term began to refer not only to individuals, but also began to be used to refer to the organization, as well as the needs of employees. The problem of defining competences related to the competences – personality relation is discussed. Some definitions confirm the fact that personality shapes the speed of acquiring new competences and the quality of development of already acquired ones, while- in opposition to them- definitions that determine the professional competences of employees only on the basis of skills, knowledge and attitudes are appearing. The second chapter explains the concept of „strategy” and includes its fundamental meanings – future orientation and appropriate adjustment of the organization to the world around it. Attention was paid to the link between the overall strategy of the organization and the strategy of Human Resources Management. Types of personal strategies are also presented, the choice of which depends on defining the personal strategy based on the identification of the organization’s overall strategy and the strategic analysis of the personnel. The third chapter clarifies the term „team” by citing relevant definitions, basic principles of team functioning and roles performed by team members, based on Belbin’s theory, which allows to describe and forecast individual behaviour in group relationships based on their competences. The concept of the „project team” is discussed. Definitions and characteristic features of the project are also presented. The risk of poor recruitment to the project team, developed by M. Trocki, is described. The fourth chapter also presents the essence of creating competence models and their impact on Human Resources Management. An analysis of the competency model by S. Whiddett and S. Hollyforde, which is contained in the publication „Competence models in Human Resource Management”,is carried out. Based on above-mentioned analysis and a research on available knowledge from the Individual Competence Guidelines in Project, Program and Portfolio Management (IPMA), a competency model in order to improve the effectiveness of interdisciplinary teams is proposed. The strategy of competence selection, among others, motivates employees to develop appropriate attitudes and behaviors, and also affects efficiency in achieving team goals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marlena Danuta Borecka (FoM) Marlena Danuta Borecka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt strategii doboru kompetencji w zespołach wielobranżowych
Supervisor
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Jurczak (FoM/CIE) Jolanta Jurczak,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
kompetencje, kompetencje indywidualne, kompetencje zawodowe, strategia, strategia personalna, zespół, zespół projektowy, model kompetencyjny
Keywords in English
competences, individual competences, professional competences, strategy, personnel strategy, team, project team, competence model
Abstract in Polish
Genezą pracy dyplomowej „Projekt strategii doboru kompetencji w zespołach wielobranżowych” jest potrzeba opracowania aktualnych strategii doboru kompetencji w zespołach wielobranżowych – organizacje poszukują nowych sposobów selekcji oraz rekrutacji pracowników do zespołów projektowych tak, aby osiągnąć konkretne cele biznesowe. Kompetencje w tym przypadku definiuje się jako zastosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności w dążeniu do pożądanych rezultatów (IPMA Polska, 2015, s. 17). Przytoczone zostały definicje opublikowane m.in. przez G. Filipowicza i T. Oleksyna. Celem pracy dyplomowej jest poprawa skuteczności pracy zespołów wielobranżowych. W pracy przedstawiono zależność pomiędzy kompetencjami a ich wpływem na efektywność pracy zawodowej pracownika. W rozdziale pierwszym omówione zostało pojęcie „kompetencja”. Termin ten, został przedstawiony w ujęciu historycznym, gdzie definicja występuje w literaturze sięgając aż do starożytności. Ponadto, podkreślone zostały kompetencje w odniesieniu indywidualnym jak również zawodowym i korporacyjnym. W początkach wieku XXI termin ten zaczął być odnoszony nie tylko do indywidualnych osób, ale ponadto zaczął być wykorzystywany w odniesieniu do organizacji, jak i również potrzeb pracowników. Poruszony został problem w definiowaniu kompetencji odnoszący się do relacji kompetencje – osobowość. Niektóre z definicji potwierdzają fakt, że osobowość kształtuje szybkość posiadania nowych kompetencji i jakość rozwijania już nabytych, natomiast w opozycji do nich pojawiają się definicje, które określają kompetencje zawodowe pracowników jedynie na podstawie umiejętności, wiedzy i postaw. W rozdziale drugim wyjaśnione zostało pojęcie „strategia” oraz zawarte są jej fundamentalne znaczenia - orientacja na przyszłość oraz odpowiednie dopasowanie organizacji do otaczającego ją świata. Zwrócona została uwaga na powiązanie pomiędzy strategią ogólną organizacji a strategią Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Przedstawione są również rodzaje strategii personalnych, których wybór zależy od określenia strategii personalnej bazując na zidentyfikowaniu strategii ogólnej organizacji oraz przeprowadzonej analizie strategicznej personelu. W trzecim rozdziale wyjaśniony został termin „zespół” poprzez przytoczenie odpowiednich definicji, podstawowych zasad funkcjonowania zespołu oraz ról pełnionych przez członków zespołu, opierając się na teorii Belbina, która pozwala opisać i prognozować zachowania jednostek w relacjach grupowych bazując na ich kompetencjach. Omówione zostało pojęcie „zespołu projektowego”, a także przedstawione są definicje i charakterystyczne cechy projektu. Opisane zostały również zagrożenia płynące ze źle przeprowadzonej rekrutacji do zespołu projektowego opracowane przez M. Trockiego. W czwartym rozdziale przedstawiono również istotę tworzenia modeli kompetencyjnych oraz ich wpływ na Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przeprowadzono analizę modelu kompetencyjnego autorstwa S. Whiddett’a i S. Hollyforde zamieszczoną w publikacji „Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi”. Na jej podstawie oraz analizując dostępną wiedzę z Wytycznych Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (IPMA) zaproponowany został model kompetencyjny mający na celu poprawienie efektywności zespołów wielobranżowych. Strategia doboru kompetencji między innymi motywuje pracowników do rozwijania odpowiednich postaw i zachowań, a także wpływa na efektywność w osiąganiu celów zespołowych.
File
  • File: 1
    286002_Borecka_Marlena.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29630

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9ee5f19b92194652a1f2439be36f6371/
URN
urn:pw-repo:WUT9ee5f19b92194652a1f2439be36f6371

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page