Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of barriers to innovation in the SME sector on the example of service enterprise

Martyna Agnieszka Mażewska

Abstract

Poland, in the face of existing conditions of the globalised economy, goods and services market in which competition crosses borders of countries and regions, is facing a serious economic challenge of a global nature. A significant role in pulling the economy out of recession and the search for new sources of economic growth comes from companies developing dynamically through the introduction of innovations, which are the source of growth and competitiveness. Poland is among the countries with a low share of innovative activity among companies in general, and the percentage of innovation active enterprises is in the range of <20.7; 32,25>. Small and medium enterprises comprise 99.8% of all active enterprises in Poland and, therefore, all this work is dedicated to them. Although Polish companies from the SME sector have the potential to present their innovative activities at a higher level than before; the level of innovation is still below the average for all European Union countries. The reason for described above situation are all kinds of barriers, which prevent entrepreneurs to use new opportunities for development. Many small and medium-sized companies in Poland, despite the favourable conditions and possibilities, decide not to invest in innovation. Among others, this result from the fact that companies of the SME sector operate on a smaller scale and do not have such large financial resources as large units. They are therefore more vulnerable to the negative impact on the encountered market barriers and existing emergency situations. It is quite important and worth more complete research on the problem, and that is why the general objective of this study is to identify the barriers to innovation of small and medium-sized enterprises. The specific objectives are: identification of possible causes of individual barriers and to show the influence that they exert on the level of development of the company and its innovation. The first two chapters have been entirely devoted to the analysis of the available literature and research related to the issue of innovation and the SME sector. There were also described selected institutions and instruments to support innovative activities of Polish enterprises. The third chapter and the fourth one are a comparative analysis of the surveyed companies and the survey results. The survey was carried out on the basis of the analysis of the literature, relating to the issues of innovation enterprises, public and acquired materials, and own research such as: survey conducted with owners of service microenterprises and participant observation. The scope of the study included two microenterprises leading service activities on Polish territory. Given answers, of course, are not sufficient to create a reliable picture of micro-enterprises in Poland, but allow us to conclude that the smallest companies in Poland are not always focused solely on profit. Also among them are those entrepreneurs, who run the company for another purpose, for which the activity is more than a job. It is important to emphasise the specificity of microenterprises, in comparison to other companies. As they are sufficiently small entities, their personal beliefs, ideas and concerns of the owners comprise about the whole character of company, translating to its culture and results. The most important conclusion of the study, however, is not that only financial factors constitute a barrier to the introduction of innovations in micro-enterprises. Of the two, only one of the surveyed companies identified financial barriers as the biggest obstacle in implementing innovation. One answerer suggests that his business consumes a lot of time and energy, and therefore, he does not have enough time to carry out activities, other than the current one. Very nagging is the lack of support from the state, but also from other entities or potential partners. Micro-enterprises also feel uninformed and expect more help from state.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Agnieszka Mażewska (FoM) Martyna Agnieszka Mażewska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena barier innowacyjności sektora MSP na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego
Supervisor
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Jarosław Domański (FoM/SMD) Jarosław Domański,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
innowacyjność, bariery innowacyjności, sektor MSP
Keywords in English
innovation, barriers to innovation, SME sector
Abstract in Polish
Polska w obliczu istniejących obecnie warunków globalizacji gospodarek, rynków towarów i usług, gdzie konkurencja przekracza granice krajów i regionów, staje przed poważnym wyzwaniem ekonomicznym o charakterze globalnym. Znaczącą rolę w wyprowadzaniu gospodarek z recesji oraz poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu gospodarczego odgrywają przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijające poprzez wprowadzanie innowacji, które są źródłem wzrostu i konkurencyjności. Polska należy do krajów o niskim udziale innowacyjnej aktywności wśród przedsiębiorstw ogółem, a odsetek aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw mieści się w przedziale <20,7; 32,25>. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią aż 99,8% wszystkich aktywnych przedsiębiorstw w Polsce i dlatego, to właśnie nim poświęcona została cała praca. Choć Polskie przedsiębiorstwa z sektora MSP mają potencjał do tego aby ich działalność innowacyjna prezentowała się na wyższym niż dotychczas poziomie, to wciąż poziom innowacyjności jest poniżej średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przyczyną wyżej opisanej sytuacji są różnego rodzaju bariery uniemożliwiające przedsiębiorcom wykorzystywanie nowych szans rozwojowych. Wiele małych i średnich firm w Polsce mimo sprzyjających warunków i możliwości nie decyduje się na inwestowanie w innowacje. Wynika to m.in. z tego, iż przedsiębiorstwa z sektora MSP prowadzą działalność na mniejszą skalę i nie dysponują tak dużymi zasobami finansowymi jak duże jednostki. Są więc w większym stopniu narażone na negatywny wpływ napotykanych na rynku barier i występujących sytuacji kryzysowych. Jest to dość istotny i warty dogłębniejszego zbadania problem, dlatego celem ogólnym niniejszej pracy jest zidentyfikowanie barier innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Celami szczegółowymi są: wskazanie możliwych przyczyn występowania poszczególnych barier oraz ukazanie wpływu jaki wywierają one na poziom rozwoju danej firmy i na jej innowacyjność. Dwa pierwsze rozdziały w całości zostały poświęcone analizie literatury oraz dostępnych badań związanych z zagadnieniem innowacyjności i sektorem MSP. Opisane zostały również wybrane instytucje oraz instrumenty wspierające działalność innowacyjną Polskich przedsiębiorstw. Rozdział trzeci i czwarty to już analiza porównawcza badanych przedsiębiorstw oraz wyniki badań ankietowych. Badanie zrealizowano na podstawie analizy literatury odnoszącej się do zagadnień innowacyjności przedsiębiorstw, materiałów ogólnodostępnych, pozyskanych, oraz badań własnych takich jak: badanie ankietowe przeprowadzone na właścicielach mikroprzedsiębiorstw usługowych oraz obserwacja uczestnicząca. Zakres badania obejmował dwa mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową na terenie Polski. Udzielone przez nie odpowiedzi oczywiście nie są wystarczające aby stworzyć miarodajny obraz mikroprzedsiębiorstw w Polsce ale pozwalają nam stwierdzić, że najmniejsze firmy w Polsce nie zawsze nastawione są wyłącznie na zysk. Są między nimi również tacy przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w innym celu, dla których działalność jest czymś więcej niż pracą. Warta podkreślenia jest również specyficzność mikrofirm na tle pozostałych przedsiębiorstw. Są to na tyle małe podmioty, że osobiste przekonania, poglądy i obawy właściciela stanowią o całym charakterze firmy, przekładając się na jej kulturę i wyniki. Najważniejszym wnioskiem z badań jest jednak stwierdzenie, iż nie tylko czynniki finansowe stanowią barierę we wprowadzaniu innowacji w mikroprzedsiębiorstwach. Spośród dwóch ankietowanych firm tylko jedna wskazała bariery finansowe jako największe utrudnienie we wprowadzaniu innowacji. Problemem jest także brak czasu na prowadzenie działalności innej niż bieżąca. Bardzo dokuczliwy jest również brak wsparcia ze strony państwa ale również i innych podmiotów czy potencjalnych partnerów. Mikroprzedsiębiorstwa czują się również niedoinformowane i oczekują większej pomocy ze strony państwa.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Mazewska_Martyna_264471.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13920

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e22048a89e64864ad2a1de3c5622acf/
URN
urn:pw-repo:WUT9e22048a89e64864ad2a1de3c5622acf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page