Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of wastewater management in the community of Bulkowo in 2009-2014

Justyna Piotrowska

Abstract

The primary objective of the thesis is analysis of wastewater management in the community of Bulkowo in 2009-2014 and a review of working sewage farm. Scope of work includes: review of legislation related to the topic of work, pollution indexes and methods of water treatment, the characteristics of the analyzed area and the sewage treatment plant located in this area as well as evaluation of wastewater management based on data from the local government, discussion of the results and conclusions. The results of the qualitative analysis of wastewater effluent in mechanical - biological sewage treatment plant in Bulkowo-Kolonia indicates proper functioning. Sewage farms fulfilled all the conditions for discharging wastewater into water or the ground and on substances particularly harmful to the aquatic environment specified in Ordinance of the Minister of Environment on 26 July 2006 . The biological wastewater treatment plant working in Osiek, Blichowo and Łubki Nowe rated positively. Despite minor exceeds of the limit values, treated wastewater do not endanger the environment. Wastewater management in the Bulkowo community is continuously developing. In 2013 due to the expansion of the sewage system biological sewage treatment in Pilichowo was closed. It is planned to close the sewage treatment plant in Osiek and Blichowo. Home sewage treatment plants are getting more and more popular these days, their number from year to year increases.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Piotrowska (FCEMP) Justyna Piotrowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza gospodarki ściekowej w gminie Bulkowo w latach 2009-2014
Supervisor
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ścieki, oczyszczalnia ścieków, przydomowa oczyszczalnia ścieków, gospodarka ściekowa, gmina, oczyszczanie
Keywords in English
sewage, sewage treatment plant, home sewage treatment, wastewater management, community, treatment
Abstract in Polish
Podstawowym celem pracy dyplomowej jest analiza gospodarki ściekowej na terenie gminy Bulkowo w latach 2009-2014, oraz ocena prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków znajdujących się na jej obszarze. Zakres pracy obejmuje: przegląd regulacji prawnych związanych z tematem pracy, podstawy teoretyczne z zakresu gospodarki ściekowej, rodzaje, wskaźniki zanieczyszczeń i metody oczyszczania ścieków, charakterystykę obszaru objętego analizą gospodarki ściekowej oraz znajdujących się na jego terenie oczyszczalni ścieków, jak również ocenę gospodarki ściekowej na podstawie przeprowadzonej analizy w oparciu o dane pozyskane z Urzędu Gminy, dyskusję wyników oraz wnioski. Wyniki przeprowadzonej analizy jakościowej ścieków oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w miejscowości Bulkowo-Kolonia wskazują na prawidłowe jej funkcjonowanie. Oczyszczone ścieki spełniły wszystkie warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku. Pracę biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Osiek, Blichowo, Łubki Nowe i Pilichowo również oceniono pozytywnie. Pomimo niewielkich przekroczeń wartości dopuszczalnych, ścieki oczyszczone nie stwarzały zagrożenia dla środowiska naturalnego. Gospodarka ściekowa na terenie gminy Bulkowo rozwija się dość sukcesywnie. W 2013 roku, w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej, zamknięto biologiczną oczyszczalnię w Pilichowie. W planach jest również zamknięcie oczyszczalni w miejscowości Osiek i Blichowo. Na obszarach zabudowy rozproszonej coraz większym powodzeniem cieszą się przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, których liczba z roku na rok stopniowo wzrasta.
File
  • File: 1
    253816_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11571

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e199a5ea07949e5be7d4b1b67deb41f/
URN
urn:pw-repo:WUT9e199a5ea07949e5be7d4b1b67deb41f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page