Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Propozycja rozbudowy systemów komfortu w pojeździe

Adrian Michał Sroka

Abstract

The aim of this thesis is design, commissioning and implementation of automatically closing windows application in a car by pressing the lock buton. This thesis was done on a research position in Mechatronics Vehicles and Construction Machinery Engineering Laboratory at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering at Warsaw University of Technology. The initial step was to expand the research position, carry out the necessary research and in the next step to program and run applications. The introduction includes general assumptions concerning the development of the system of comfort in the vehicle and realization this task. These guidelines relates to the refurbishment research position, necessary researches and application design phase Chapter 'Data Transmission Systems in vehicles " dedicates to the theoretical introduction, about the modern method of data transmission in cars. In the chapter number 3, presents a short description of the research station, its components and the scope made modifications, necessary to complete the task of engineering. The next part of this thesis dedicate, selecting the appropriate CAN bus module, connect it to the existing network, and operation test. Chapter 5 provides information about a number of studies made by means of implemented CAN module, in order to obtain the necessary data to create applications. The next phase of this thesis describes the process of the program automatically closing windows project, its structure and a operating method. Chapter entitled "Trying to comfort system development" devotes entirely to activities designed to run the application through the CAN module on the research station and test to ensure correct implementation. In the last part of this thesis, there is summary of the obtained results and evidence of proper performance of engineering tasks.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Adrian Michał Sroka (WSiMR) Adrian Michał Sroka Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Propozycja rozbudowy systemów komfortu w pojeździe
Promotor
Krzysztof Szczurowski (WSiMR/IPiMR) Krzysztof Szczurowski Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jędrzej Mączak (WSiMR/IPiMR) Jędrzej Mączak Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechatronika
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-03-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Marcin Jasiński (WSiMR/IPiMR) Marcin Jasiński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Krzysztof Szczurowski (WSiMR/IPiMR) Krzysztof Szczurowski Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
Sieć CAN; Systemy komfortu w samochodach osobowych; Aplikacje w środowisku NI LabVIEW; Interface NI USB-8472
Słowa kluczowe w języku angielskim
CAN Bus; Comfort systems in a vehicle; Applications in the environment NI LabVIEW; Interface NI USB-8472
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie, uruchomienie oraz implementacja aplikacji automatycznego domykania szyb w samochodzie osobowym, podczas zdalnego ryglowania zamków. Praca została wykonana na stanowisku badawczym w Laboratorium Mechatroniki Pojazdów i Maszyn Roboczych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Początkowy etap polegał na rozbudowie stanowiska badawczego, przeprowadzenie koniecznych badań, aby w kolejnym kroku zaprogramować i uruchomić aplikacje. We wstępie pracy dyplomowej zostały zawarte ogólne założenia dotyczące rozbudowy systemu komfortu w pojeździe oraz realizacji tego zadania. Wytyczne te dotyczyły zakresu przebudowy stanowiska, koniecznych badań oraz etapu projektowego aplikacji. Rozdział „Systemy transmisji danych w pojazdach” został poświęcony wstępowi teoretycznemu, dotyczącemu współczesnym metodą transmisji danych w samochodach osobowych. W rozdziale numer 3, zaprezentowano krótką charakterystykę stanowiska badawczego, jego elementy składowe oraz zakres wykonanych modyfikacji, koniecznych do wykonania zadania inżynierskiego. Kolejna część pracy została poświęcona, doborowi odpowiedniego modułu magistrali CAN, podłączenie go do istniejącej sieci oraz testowi działania. Rozdział 5 zawiera informacje o szeregu badań, wykonanych przy pomocy zaimplementowanego modułu CAN, mających na celu uzyskanie niezbędnych danych do stworzenia aplikacji. Następny etap pracy inżynierskiej opisuje proces projektu programu automatycznego domykania szyb, jego budowę oraz opis sposobu działania. Rozdział zatytułowany „Próba rozbudowy systemu komfortu jazdy” został w całości poświęcony działaniom mający na celu uruchomienia aplikacji, dzięki modułowi sieci CAN na stanowisku badawczym oraz testom sprawdzającym poprawność implementacji. W ostatnim etapie tej pracy zostało sformułowane podsumowanie uzyskanych wyników oraz dowód potwierdzający poprawność wykonania zadania inżynierskiego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca inżynierska Adrian Sroka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10290

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e03dd47130a486f989d5ab5f3288551/
URN
urn:pw-repo:WUT9e03dd47130a486f989d5ab5f3288551

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony