Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Proposal of comfort systems expansion in a vehicle

Adrian Michał Sroka

Abstract

The aim of this thesis is design, commissioning and implementation of automatically closing windows application in a car by pressing the lock buton. This thesis was done on a research position in Mechatronics Vehicles and Construction Machinery Engineering Laboratory at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering at Warsaw University of Technology. The initial step was to expand the research position, carry out the necessary research and in the next step to program and run applications. The introduction includes general assumptions concerning the development of the system of comfort in the vehicle and realization this task. These guidelines relates to the refurbishment research position, necessary researches and application design phase Chapter 'Data Transmission Systems in vehicles " dedicates to the theoretical introduction, about the modern method of data transmission in cars. In the chapter number 3, presents a short description of the research station, its components and the scope made modifications, necessary to complete the task of engineering. The next part of this thesis dedicate, selecting the appropriate CAN bus module, connect it to the existing network, and operation test. Chapter 5 provides information about a number of studies made by means of implemented CAN module, in order to obtain the necessary data to create applications. The next phase of this thesis describes the process of the program automatically closing windows project, its structure and a operating method. Chapter entitled "Trying to comfort system development" devotes entirely to activities designed to run the application through the CAN module on the research station and test to ensure correct implementation. In the last part of this thesis, there is summary of the obtained results and evidence of proper performance of engineering tasks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Michał Sroka (FACME) Adrian Michał Sroka,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Propozycja rozbudowy systemów komfortu w pojeździe
Supervisor
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV&CE) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV&CE) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Jasiński (FACME/IV&CE) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Szczurowski (FACME/IV&CE) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Sieć CAN; Systemy komfortu w samochodach osobowych; Aplikacje w środowisku NI LabVIEW; Interface NI USB-8472
Keywords in English
CAN Bus; Comfort systems in a vehicle; Applications in the environment NI LabVIEW; Interface NI USB-8472
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie, uruchomienie oraz implementacja aplikacji automatycznego domykania szyb w samochodzie osobowym, podczas zdalnego ryglowania zamków. Praca została wykonana na stanowisku badawczym w Laboratorium Mechatroniki Pojazdów i Maszyn Roboczych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Początkowy etap polegał na rozbudowie stanowiska badawczego, przeprowadzenie koniecznych badań, aby w kolejnym kroku zaprogramować i uruchomić aplikacje. We wstępie pracy dyplomowej zostały zawarte ogólne założenia dotyczące rozbudowy systemu komfortu w pojeździe oraz realizacji tego zadania. Wytyczne te dotyczyły zakresu przebudowy stanowiska, koniecznych badań oraz etapu projektowego aplikacji. Rozdział „Systemy transmisji danych w pojazdach” został poświęcony wstępowi teoretycznemu, dotyczącemu współczesnym metodą transmisji danych w samochodach osobowych. W rozdziale numer 3, zaprezentowano krótką charakterystykę stanowiska badawczego, jego elementy składowe oraz zakres wykonanych modyfikacji, koniecznych do wykonania zadania inżynierskiego. Kolejna część pracy została poświęcona, doborowi odpowiedniego modułu magistrali CAN, podłączenie go do istniejącej sieci oraz testowi działania. Rozdział 5 zawiera informacje o szeregu badań, wykonanych przy pomocy zaimplementowanego modułu CAN, mających na celu uzyskanie niezbędnych danych do stworzenia aplikacji. Następny etap pracy inżynierskiej opisuje proces projektu programu automatycznego domykania szyb, jego budowę oraz opis sposobu działania. Rozdział zatytułowany „Próba rozbudowy systemu komfortu jazdy” został w całości poświęcony działaniom mający na celu uruchomienia aplikacji, dzięki modułowi sieci CAN na stanowisku badawczym oraz testom sprawdzającym poprawność implementacji. W ostatnim etapie tej pracy zostało sformułowane podsumowanie uzyskanych wyników oraz dowód potwierdzający poprawność wykonania zadania inżynierskiego.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Adrian Sroka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10290

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9e03dd47130a486f989d5ab5f3288551/
URN
urn:pw-repo:WUT9e03dd47130a486f989d5ab5f3288551

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page