Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a single-family house in accordance with WT2021 standard

Paweł Jabłoński

Abstract

The aim of this study was to create a design of a single-family house in accordance with WT2021 standard, specified by the Regulation of the Minister of Infrastructure of 5th July 2013 and examination of the compliance with the criterion of maximum demand on non-renewable primary energy for different variants of the location, the ventilation system solutions and a variety of heat sources - including renewable energy sources ( RES) . The room arrangement in the designed building provides the maximum use of heat loads from sunlight and space division into day and night zones. In order to maximize the energy efficiency of the building, the glass surfaces on the south side and the foundation on the base plate , independent of the unheated garage, was proposed. The project includes roof truss system made of purlin and tenaille structure, Teriva 4 ceilings, structural walls of brick YTONG PP3 24 cm thick, reinforced concrete joists and lintel systems YTONG. The static-strength calculations for the selected important structural elements was performed. The heat transfer coefficient for walls in designed building was checked for consistency with the requirements of the Technical Conditions for the year 2021. Furthermore, the calculations of EP index was performed for different heat sources (coal, natural gas, fuel oil , biomass) for different locations (Warsaw, Szczecin, Suwalki ). Additionally, the effect of using heat recovery ventilation and solar collectors for different variants, was determined. The results of the calculations reveal that despite the design in accordance with the rules for energy efficient building , the fulfillment of specific conditions WT 2021 in the field of the partings and roof insulation and heat recovery from ventilation, the limit value of EP index was not exceeded only for heat sources with low primary energy factor (biomass, biogas, solar ). Thermal calculations were performed in ArCADia THERMO (Graphisoft) software. Construction and architectural drawings were created using AUTOCAD software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Jabłoński (FCE) Paweł Jabłoński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt budynku jednorodzinnego spełniającego wymagania WT 2021
Supervisor
Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka (FCE/ICE) Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4248
Reviewers
Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka (FCE/ICE) Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
WT2021, budynek jednorodzinny, wskaźnik EP, OZE, YTONG
Keywords in English
WT 2021, single-family house, EP index , RES , YTONG
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy było wykonanie projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w standardzie WT2021 określonym przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.08.2013r. oraz przeanalizowanie spełniania kryterium maksymalnego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla różnych wariantów lokalizacji, rozwiązań systemu wentylacji oraz różnych źródeł ciepła – w tym OZE. Zaprojektowany budynek ma układ pomieszczeń zapewniający maksymalne wykorzystanie zysków ciepła od nasłonecznienia oraz wydzieloną strefę dzienną i nocną. Aby zwiększyć efektywność energetyczną przewidziano przeszklone powierzchnie od południowej strony oraz posadowienie budynku na płycie fundamentowej, niezależnej od płyty nieogrzewanego garażu. W budynku zaprojektowano więźbę płatwiowo-kleszczową, stropy Teriva 4, ściany konstrukcyjne z pustaka YTONG PP3 o grubości 24 cm, oraz podciągi żelbetowe, przewidziano nadproża systemowe YTONG. Wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla ważniejszych elementów konstrukcji. Dla zaprojektowanego budynku wykonano sprawdzenie zgodności współczynnika przenikania ciepła dla przegród z wymaganiami Warunków Technicznych na rok 2021. Wykonano również obliczenia wskaźnika EP dla różnych źródeł ciepła ( węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy, biomasa) dla różnych lokalizacji ( Warszawa, Szczecin, Suwałki). Badano również wpływ zastosowania odzysku ciepła z wentylacji oraz kolektorów słonecznych dla różnych wariantów. W toku obliczeń stwierdzono, że pomimo wykonania projektu zgodnie z regułami dla budynków energooszczędnych, spełnienia szczegółowych warunków WT 2021 w zakresie izolacyjności przegród oraz pokrycia oraz odzysku ciepła z wentylacji dopuszczalna wartość wskaźnika EP nie będzie przekroczona jedynie dla źródeł ciepła o niskim współczynniku nakładu ( biomasa, biogaz, kolektory słoneczne). Obliczenia cieplne wykonano w programie ArCADia TERMO firmy Graphisoft. Rysunki konstrukcji oraz architektury wykonano w programie AUTOCAD.
File
  • File: 1
    praca inż - Jabłoński Paweł -226620.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 3177

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9dea82f10bfc42b2b8d58b18ae52cd5f/
URN
urn:pw-repo:WUT9dea82f10bfc42b2b8d58b18ae52cd5f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page