Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Small container press project to use by catering companies

Krzysztof Paweł Cichoń

Abstract

The amount of waste accumulated on Earth is still increasing. This is the main reason why rational waste management is emphasized progressively. Recycling is one element among others. Due to recycling in companies it is necessary to have more containers for separete collection of waste. Separate skips shall be used for each category of refuse, including waste paper, plastics, metal and glass. Recycling implementation entail higher logistic service charges, hence the quest for the highest waste compression ratio already during the rubbish storage phase. The sales proposals of varied machines used in municipal waste management has been performed in this BSc Thesis. However, it can be noted that the proposals for solutions are addressed to industries dealing directly with waste management and not to firms which are generating waste such as catering companies for example. Based on a review of the proposals for machines with different dimensions, capability and capacity, functions were selected that could be integrated into a single device. In this way, space will be saved by using a single device that fulfil the same function as few separate. The aim of the following study is to design a small container press for polymeric materials, intended for use in catering companies using container waste disposal. The designed machine is distinguished by a perforating system located in the front of the machine which can be an alternative to already existing container presses. The device will be able to be used to compress waste in companies where small back-up storage area do not allow the use of devices of larger dimensions. By combining the perforating and pressing functions, the solution aims to ensure a higher waste compression rate than after only the compression, while the overall dimensions of the container press should allow device to be transported by hook – lift truck. The end result of this Engineering Thesis is a 3D model of a container press based on calculations and stress analyses performed in SolidWorks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Paweł Cichoń (FPE) Krzysztof Paweł Cichoń,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt małogabarytowego prasokontenera do wykorzystania w przedsiębiorstwach gastronomicznych
Supervisor
Jacek Mateusz Bajkowski (FPE/IMP) Jacek Mateusz Bajkowski,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Gulbinowicz (FPE/IMP) Zbigniew Gulbinowicz,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Jacek Mateusz Bajkowski (FPE/IMP) Jacek Mateusz Bajkowski,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
prasokontener, modelowanie CAD, recykling, kompresja odpadów
Keywords in English
container press, CAD modeling, recycling, waste compression
Abstract in Polish
Ilość odpadów gromadzonych na Ziemi wciąż rośnie. Jest to główny powód, dla którego coraz większy nacisk kładziony jest na racjonalną gospodarkę odpadami. Jednym z jej elementów jest recykling. Z powodu prowadzenia recyklingu w firmach konieczne jest posiadanie większej liczby kontenerów do selektywnego składowania odpadów. Dla każdej kategorii segregowanych materiałów m. in. makulatury, tworzyw sztucznych i metalu oraz szkła stosuje się oddzielne pojemniki. Wiąże się to z ponoszeniem przez podmioty gospodarcze większych opłat z tytułu obsługi logistycznej wywozu śmieci, dlatego dąży się do jak największego stopnia kompresji odpadów już w fazie ich magazynowania. W niniejszej pracy dokonano przeglądu ofert różnorodnych maszyn wykorzystywanych w gospodarce komunalnej odpadami. Można zauważyć, że propozycje urządzeń kierowane są do firm zajmujących się bezpośrednio gospodarowaniem odpadami, a nie do producentów odpadów, takich jak na przykład przedsiębiorstwa gastronomiczne. Na podstawie przeglądu propozycji maszyn o odmiennych gabarytach, wydajności oraz pojemności, dobrano funkcje, które można by zintegrować w jednym urządzeniu. W ten sposób uzyskana zostanie oszczędność powierzchni zajmowanej przez jedno urządzenie, spełniające tę samą rolę, co kilka oddzielnych. Celem poniższej pracy jest wykonanie projektu małogabarytowego prasokontenera do materiałów polimerowych, docelowo przeznaczonego do wykorzystania w przedsiębiorstwach gastronomicznych, korzystających z kontenerowego wywozu śmieci. Projektowane urządzenie wyróżnia się układem perforującym umieszczonym w przedniej części urządzenia, może ono stanowić alternatywę dla już istniejących prasokontenerów. Urządzenie będzie mogło znaleźć zastosowanie przy kompresji odpadów w przedsiębiorstwach, w których mała powierzchnia zaplecza nie pozwala na korzystanie z urządzeń o większych gabarytach. Poprzez połączenie funkcji perforującej oraz prasującej projektowane urządzenie ma zapewnić większy stopień kompresji odpadów niż po samej operacji ich sprasowania. Gabaryty urządzenia powinny umożliwić transport prasokontenera samochodem z zabudową hakową. Końcowym efektem pracy jest wykonany model 3D prasokontenera bazujący na przeprowadzonych obliczeniach oraz analizie naprężeń wykonanej w programie SolidWorks.
File
  • File: 1
    PI_Cichon_275995.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30284

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9db1b457724040e6bc2b2120d585ccd5/
URN
urn:pw-repo:WUT9db1b457724040e6bc2b2120d585ccd5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page