Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of introducing to the sales offer a blowing plate for prefabricated skeleton structures in construction at TEREX michał Kamiński

Łukasz Filip Kamiński

Abstract

The subject of engineering work is the introduction to the sales offer of a new product which is a blow plate. The project was developed in cooperation with the company TEREX Michał Kamiński, which deals in the production of machines for the pneumatic transport of loose insulation. The owner strives to produce the best quality product with the lowest possible cost of the project. The first chapter of the engineering work is the analysis of literature in the problem area. It contains three sub-chapters that refer to: the concept of a new product, classification of a new product and the manner of introducing a sales offer to the market. The next chapter is the characteristics of the company, it consists of five subchapters. It was created in order to familiarize the reader with what TEREX deals with and on what principles it operates. They describe: legal statute and organization statute, production activity profile, company's economic and financial condition, sales methods as well as marketing activities, and finally strategic tasks and marketing activities are described. The third chapter of the work is already the design part of the project. It consists of eight sub-chapters. At the beginning, the design task was formulated, then the design goals, the characteristics of the new product, where exactly the new product was described. Then, an analysis of the resources that are necessary for the construction of the baffle plate was carried out. A production route and technological documentation, necessary during the production of further devices, were subsequently developed. Finally, the implementation project includes the development of a product implementation schedule and risk assessment when implementing a new product. The risk assessment allowed to estimate and minimize any losses incurred in the production, sale and further use by the buyer. The last very important chapter of the work is the analysis of investment effectiveness. It included all the financial aspects of the project. The expenditures necessary to implement the project, achievable benefits and evaluation of the effectiveness of the implementation, which was implemented using simple and discounted methods, were determined. The work is completed with a summary of the entire project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Filip Kamiński (FPE) Łukasz Filip Kamiński,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wprowadzenia do oferty sprzedażowej płyty nadmuchowej do prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych w budownictwie w przedsiębiorstwie Terex Michał Kamiński
Supervisor
Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Chyba (FPE/IOPS) Zbigniew Chyba,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
nowy wyrób, płyta nadmuchowa, produkcja, projekt, prefabrykowane szkielety, wprowadzenie, proces wytwarzania, budownictwo
Keywords in English
new product, blowing plate, production, design, prefabricated skeletons, introduction, manufacturing process, construction
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest wprowadzenie do oferty sprzedażowej nowego wyrobu jakim jest płyta nadmuchowa. Projekt opracowany został przy współpracy z przedsiębiorstwem TEREX Michał Kamiński, które zajmuje się produkcją maszyn do pneumatycznego transportu izolacji sypkich. Właściciel dąży do wyprodukowania jak najlepszej jakości wyrobu przy jak najmniejszych możliwych kosztach przedsięwzięcia. Pierwszy rozdział pracy inżynierskiej to analiza literatury w obszarze problemowym. Zawiera on trzy podrozdziały, które nawiązują do: pojęcia nowego wyrobu, klasyfikacji nowego wyrobu i sposobu wprowadzenia oferty sprzedażowej na rynek. Kolejny rozdział to charakterystyka przedsiębiorstwa, składa się on z pięciu podrozdziałów. Powstał on w celu przybliżenia czytelnikowi czym zajmuje się firma TEREX i na jakich zasadach funkcjonuje. Opisują one: statut prawny i statut organizacji, profil działalności produkcyjnej, stan ekonomiczno – finansowej firmy, sposoby sprzedaży jak i działania marketingowe, a na koniec opisane zostały zadania strategiczne i działania marketingowe. Trzeci rozdział pracy to już część projektowa projektu. Składa się ona na osiem podrozdziałów. Na początku zostało sformułowane zadanie projektowe, potem cele projektowe, charakterystyka nowego wyrobu, gdzie dokładnie został opisany nowy wyrób. Następnie przeprowadzona została analiza zasobów, które są niezbędne do budowy płyty nadmuchowej. Kolejno została opracowana marszruta produkcyjna i dokumentacja technologiczna, niezbędna podczas produkcji dalszych urządzeń. Na koniec projekt wdrożenia zawiera opracowanie harmonogramu wdrożenia produktu i ocenę ryzyka przy wdrażaniu nowego wyrobu. Ocena ryzyka pozwoliła na oszacowanie i zminimalizowanie poniesionych ewentualnych strat przy produkcji, sprzedaży i dalszym użytkowaniu przez nabywcę. Ostatnim bardzo istotnym rozdziałem pracy jest analiza efektywności inwestycji. Zawarte zostały w niej wszystkie aspekty finansowe projektu. Zostały określone nakłady niezbędne do realizacji projektu, możliwe do osiągnięcia korzyści i ocena efektywności wdrożenia, która została zrealizowana przy pomocy metod prostych i dyskontowych. Praca zakończona jest podsumowaniem całego projektu.
File
  • File: 1
    Nr_indeksu_268159_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33487

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9d4b5199166249539a5dbc5e0070ba2e/
URN
urn:pw-repo:WUT9d4b5199166249539a5dbc5e0070ba2e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page