Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Probabilistic analysis of professional risk on the position of aluminium glass construction assembler

Tomasz Kleszczewski

Abstract

The main topic of this thesis is probabilistic analysis of professional risk on the position of aluminium-glass construction assembler. First part of thesis includes theoretical basis of carried out analysis. It includes description of several measures which are: unreliability measure, threat measure, and reliation connecting those two measures resulting in the risk measure. In this part there is also introduced human loss measure used in this thesis . The next part introduces classification of risk analyses with short explanations of each. There is described in depth procedure of conducting the probabilistic risk analysis. With regard of that procedure then was conducted proper analysis. First part of the analysis is the description of the worksite of the aluminium-glass construction assembler. It shows environment of the worksite and human attributes of people who work as an assembler. The next step is the threat identification. It is carried out with the usage of Risk Score method. Using experience of the construction manager there were specified: main tasks of an assembler, quantity of each action, and probable undesired events appearing during performing those actions. In the purpose of selecting the undesired events to further analysis there was established minimal value of risk measure, after which transgression, each event was qualified to the next step of analysis. In the next step the team of experts were introduced. Their task was the completion of questionnaires included in the appendix of this thesis. The first step of their work was to order the undesired events according to the probability of their appearance. Nextly they estimated directly probability of appearance of two most separated events. Regarding the results of questionnaires there were conducted the calibration and calculation of values of unreliability measure. In the next questionnaire experts were asked to estimate losses resulted from appearance of each events. After calculation of values of unreliability measures and threat, the partial work risk of losses of at least k value and summary loss of at least k value. Results were presented on pie-charts and one bar chart. The conclusions were drawn for each analysis. After conducted probabilistic analysis the general conclusions were drawn with suggestions concerning rationalization on the worksite of aluminium-glass construction assembler.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Kleszczewski (FPAE) Tomasz Kleszczewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Probabilistyczna analiza ryzyka zawodowego montera konstrukcji aluminiowo-szklanych
Supervisor
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
84
Internal identifier
MEL; PD-5096
Reviewers
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marta Woch (FPAE/IAAM) Marta Woch,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ryzyko zawodowe analiza probabilistyczna ilościowa risk score
Keywords in English
professional risk analysis probabilistic quantitive risk score
Abstract in Polish
Tematem pracy jest probabilistyczna analiza ryzyka na stanowisku pracy montera konstrukcji aluminiowo-szklanych. W pierwszej części pracy została przedstawiona podstawa teoretyczna przeprowadzonej analizy. Znajdują się w niej: opis miar: zawodności, zagrożenia oraz związek łączący dwie miary wyrażony miarą ryzyka. W tej części została także zaprezentowana użyta w analizie miara strat ludzkich. W kolejnej części przedstawiono podział występujących w branży analiz ryzyka wraz z krótkimi, objaśnieniami. Szczegółowo została omówiona procedura przeprowadzenia analizy probabilistycznej ryzyka. Zgodnie z tą procedurą następnie została przeprowadzona właściwa analiza. Pierwszym etapem analizy, którą przeprowadzono jest opis stanowiska pracy montera konstrukcji aluminiowo-szklanych. Dotyczy on miejsca – środowiska pracy oraz cech ludzi pracujących na tym stanowisku. Kolejnym etapem jest identyfikacja zagrożeń. Została ona wykonana metodą Risk Score zaliczaną do metod jakościowych analizy ryzyka. Zgodnie z konsultacją z kierownikiem budowy, zostały w niej wyszczególnione zadania wykonywane przez montera, ilość poszczególnych czynności oraz prawdopodobne zdarzenia niepożądane występujące podczas wykonywania tych czynności. W celu wyselekcjonowania zdarzeń niepożądanych do dalszej analizy została ustalona minimalna wartość miary ryzyka, po której przekroczeniu dane zdarzenie niepożądane zostało zakwalifikowane do dalszej analizy. W następnym kroku został powołany zespół ekspertów. Mieli oni za zadanie wypełnienie ankiet załączonych do tej pracy. W pierwszym kroku uszeregowali oni zdarzenia niepożądane zgodnie z prawdopodobieństwem ich wystąpienia, następnie oszacowali bezpośrednio prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń najbardziej oddalonych od siebie. Na podstawie wyników tych ankiet przeprowadzona została kalibracja oraz wyznaczone zostały wartości miar zawodności. W kolejnej ankiecie eksperci szacowali straty zaistniałe po wystąpieniu poszczególnych zdarzeń. Po ustaleniu miar wartości zawodności oraz zagrożenia zostało obliczone ryzyko zawodowe cząstkowe strat co najmniej wartości k oraz ryzyko całkowite strat co najmniej wartości k. Został przedstawiony na wykresach udział poszczególnych zjawisk niepożądanych w ryzyku oraz dla każdego etapu przeprowadzono wnioskowanie. Po przeprowadzonej analizie probabilistycznej zostały zaprezentowane wnioski ogólne wraz z sugestiami dotyczącymi usprawnień na stanowisku pracy montera.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32644

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9d1eb2c91405407ab22882ffba83f028/
URN
urn:pw-repo:WUT9d1eb2c91405407ab22882ffba83f028

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page