Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of growth strategy for enterprise XYZ Sp. z o.o

Filip Ryszard Nowakowski

Abstract

The aim of the diploma thesis is to indicate the potential directions of growth for the service enterprise XYZ Sp. z o.o. through the development and implementation of the organisations strategy. The company operates on the market of training services in the fields security and defense. Growth strategy has been formulated for a period of two years and is a long-term action plan that focuses the company's activities on projects. Execution should ensure company’s market leader position and increase its competitivness. The information and conclusions that resulted from strategic analysis of the company were used to formulate the strategy. Work involved following methods: PEST analysis and scenario methods, M.E. Porter’s analysis of five forces, BCG matrix, the method of key success factors and the benchmarking process. Conclusions using these techniques and tools have allowed to create a comprehensive enterprise image. Results were summarized using the SWOT analysis and a recommendation regarding the company's growth strategy has been formulated. An aggressive approach was chosen for the implementation of the company's strategy, in which growth strategies were chosen as per division presented in Ansoff’s matrix: diversification strategy and market development strategy. The work consists of five chapters, an introduction and a summary. The first two chapters focus on theoretical aspect. They present concepts related to the subject of the work and methods of strategic analysis selected for its purposes. The third chapter presents the characteristics of the enterprise, including its structure and assessment of the economic and financial condition. The fourth chapter presents the conducted strategic analyzes. The fifth chapter contains a company’s strategy programme, based on a main strategic objective. It’s been broke down into four projects: implementation of Power BI software, introduction of English-language versions of provided services and offering comprehensive training packages along with accomodation, production of own military and paramilitary clothing, and implementation Balanced Scorecard. Within each project, assumptions, goals, scope, tasks, milestones, implementation schedule were presented. The costs and risks associated with the implementation of each project were estimated. As part of the growth strategy project, potential barriers that may occur during the implementation process were identified and ways of solving them were proposed. Next, the benefits were assessed against costs from the financial perspective, customer, internal processes and infrastructure and development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Filip Ryszard Nowakowski (FoM) Filip Ryszard Nowakowski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt strategii przedsiębiorstwa usługowego XYZ Sp. z o.o
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Waldemar Izdebski (FoM/CIE) Waldemar Izdebski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Strategia, rozwój, analiza strategiczna, firma szkoleniowa, bezpieczeństwo
Keywords in English
Strategy, growth, strategic analysis, training company, security
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa usługowego XYZ Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie strategii. Spólka operuje na rynku usług szkoleniowych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności. Strategia rozwoju została sformułowana na okres dwóch lat i stanowi długofalowy plan działania skupiający działania firmy na projektach, mających zagwarantować jej pozycję lidera rynkowego oraz wzrost pozycji konkurencyjnej. Do sformułowania strategii zostały wykorzystane informacje i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy strategicznej przedsiębiorstwa. W pracy wykorzystano metody: analizę PEST i metody scenariuszowe, analizę pięciu sił M.E. Portera, macierz BCG, metodę kluczowych czynników sukcesu oraz procesu benchmarkingu. Wnioski zebrane przy użyciu tych technik i narzędzi pozwoliły stworzyć kompleksowy obraz przedsiębiorstwa. Zebrane wyniki podsumowano przy wykorzystaniu analizy SWOT i sformułowano rekomendację dotyczącą strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wybrane zostało podejście agresywne w realizacji strategii przedsiębiorstwa, w które wpisały się przyjęte strategie rozwoju według macierzy Ansoffa: dywersyfikacji i rozwoju rynku. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i podsumowania. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną. Przedstawiono w nich pojęcia związane z tematem pracy oraz wybrane dla jej celów metody analizy strategicznej. Rozdział trzeci obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa, w tym jego strukturę i ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej. W rozdziale czwartym przedstawiono przeprowadzone analizy strategiczne. Rozdział piąty zawiera projekt strategii przedsiębiorstwa, okreśłony na podstawie strategicznego celu głównego, składający się się z czterech projektów: wdrożenie oprogramowania Power BI, wprowadzenie angielskojęzycznych wersji świadczonych usług oraz oferowanie kompleksowych pakietów szkoleń wraz z pobytem, własna produkcja odzieży militarnej i paramilitarnej oraz opracowanie i wdrożenie strategicznej karty wyników. W ramach każdego z projektów przedstawiono założenia, cele, zakres, zadania, kamienie milowe, harmonogram wdrożenia. Oszacowano koszty i ryzyko związane z realizacją każdego z przedsięwzięć. W ramach projektu strategii rozwoju zidentyfikowano potencjalne bariery w trakcie procesu wdrażania i zaproponowano sposoby ich rozwiązywania. Następnie oceniono korzyści na tle kosztów z perspektywy finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz infrastruktury i rozwoju.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Filip_Nowakowski_288434.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29577

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9d0ea59deaea48c48114bd48eb91ea41/
URN
urn:pw-repo:WUT9d0ea59deaea48c48114bd48eb91ea41

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page