Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of bicameral parliament in Polish constitutional law

Klaudia Patrycja Czarnecka

Abstract

This bachelor’s thesis aims to examine the real impact of the functioning in the legal circulation of the concept of bicameralism of the parliament on all areas of political life related to the legislative authority. The subject of detailed analyzes will be primarily the bicameral nature of the legislation, legal and political relations between the Sejm and the Senate, distribution of powers within the entrusted constitutional, legislative, control and creation functions, as well as the participation of other legal entities in the decision – making proces of the parliament. In addition, the efforts of this work will focus on the constitutional premises of the existence of the principle of bicameralism and an attempt to locate it in the doctrine against the background of other principles of constitutional law. The task of this work will also be to justify the need for the Sejm and the Senate to exersise power according to the patterns created thanks to the centuries – old tradition of the parliamentary system in the Republic of Poland. The binding model of bicameralism will also be illustrated by the prism of a bicameral parliament in Switzerland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Klaudia Patrycja Czarnecka (FASS) Klaudia Patrycja Czarnecka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Koncepcja dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Zalcewicz (FASS/DPELEP) Anna Zalcewicz,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
parlament, dwuizbowość, bikameralizm, ustawodawcza, Sejm, Senat
Keywords in English
parliament, two – chamberedness, bicameralism, legislative, Sejm, Senate
Abstract in Polish
Praca ma na celu zbadanie rzeczywistego wpływu funkcjonowania w obiegu prawnym koncepcji dwuizbowości parlamentu na wszelkie obszary życia politycznego związane z władzą ustawodawczą. Przedmiotem szczegółowych analiz będzie przede wszystkim bikameralny charakter legislatywy, prawno – polityczne relacje między Sejmem i Senatem, dystrybucja uprawnień w ramach powierzonych funkcji ustrojodawczej, ustawodawczej, kontrolnej oraz kreacyjnej, a także udział innych podmiotów prawnych w procesie decyzyjnym parlamentu. Ponadto, dążenia niniejszej pracy będą koncentrowały się wokół konstytucyjnych przesłanek istnienia zasady dwuizbowości oraz próby umiejscowienia jej w doktrynie na tle innych, naczelnych zasad prawa konstytucyjnego. Zadaniem tejże pracy będzie również uzasadnienie potrzeby sprawowania władzy przez Sejm i Senat wedle wzorców powstałych dzięki wielowiekowej tradycji systemu parlamentarnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązujący model bikameralizmu zostanie także zilustrowany przez pryzmat dwuizbowego parlamentu obradującego w Szwajcarii.
File
  • File: 1
    Koncepcja_dwuizbowosci_parlamentu_w_polskim_prawie_konstytucyjnym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34609

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9cf8bc737b6340e0ab9ec47d2c3a8155/
URN
urn:pw-repo:WUT9cf8bc737b6340e0ab9ec47d2c3a8155

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page