Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of an enterprise with the use of selected economic and financial indicators on the example of the Comarch S.A. company

Karolina Witon

Abstract

The aim of this dissertation was the recognition of financial analysis from the viewpoint of literature. It also meant to analyse and grade the financial situation of the company Comarch S.A. using some financial indicators. The assessment of the situation of Comarch S.A. was enabled through financial statements from the years 2012-2014. This work includes the financial analysis of the statement of the company Comarch S.A. and the ratio analysis. The dissertation consists of three parts. The first part includes financial analysis from the literature’s point of view. There are themes such as essence, importance, subject and scope of financial analysis. Moreover, it presents financial statements and selected financial indicators. The second part includes the description of the company Comarch S.A. It particularly focuses on: the description of the company's operations, the organizational structure and the shareholding structure. The third part includes the financial analysis of the company Comarch S.A. with the preliminary analysis of the financial statements and the ratio analysis. The ratio analysis concentrates on: working capital, liquidity, operational efficiency, indebtedness and ability to service debt, and profitability. Part three is also devoted to the comparison of Comarch S.A.’s indicators with the average indicators of the IT companies listed on Warsaw Stock Exchange. Finally, the dissertation includes conclusions, which are the summary of the overall financial situation of the company Comarch S.A. The dissertation was written based on the research analysis of the literature method and ratio analysis method.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Witon (FoM) Karolina Witon,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wybranych wskaźników ekonomiczno - finansowych na przykładzie firmy Comarch S.A
Supervisor
Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza finansowa, wskaźniki finansowe, kapitał obrotowy, rentowność, sprawność działania, zdolność do obsługi długu, zadłużenie, płynność finansowa, efektywność działania, aktywa, pasywa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
Keywords in English
financial analysis, financial indicators, working capital, profitability, working efficiency, debt servicing, debt burden, financial liquidity, business efficiency, assets, equity and liabilities, balance sheet statement, profit and loss statement, cash flow statement
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zapoznanie się z tematyką analizy finansowej z punktu widzenia literatury przedmiotu oraz przeprowadzenie analizy i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Comarch S.A. przy wykorzystaniu wybranych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Oceniając sytuację finansową przedsiębiorstwa Comarch S.A. posłużono się sprawozdaniami finansowymi jednostki z lat 2012-2014. Została przeprowadzona wstępna analiza sprawozdania finansowego oraz analiza wskaźnikowa. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich została omówiona tematyka analizy finansowej z punktu widzenia literatury przedmiotu. Poruszono takie tematy jak: istota, znaczenie, przedmiot i zakres analizy finansowej. Ponadto przedstawione i omówione zostało sprawozdanie finansowe oraz wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Rozdział drugi posłużył charakterystyce spółki Comarch S.A. Zawarto w nim między innymi takie elementy jak: opis działalności spółki, struktura organizacyjna oraz struktura akcjonariatu. W rozdziale trzecim przeanalizowano przedsiębiorstwo Comarch S.A. przeprowadzając wstępną analizę sprawozdania finansowego oraz analizę wskaźnikową ze zwróceniem uwagi na: kapitał obrotowy, płynność finansową, sprawność działania, zadłużenie i zdolność do obsługi długu oraz rentowność. Rozdział trzeci posłużył także porównaniu wskaźników dla spółki Comarch S.A. ze średnimi wielkościami branży informatycznej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Niniejsza praca zakończona została wnioskami, które są podsumowaniem ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Comarch S.A. Podczas wykonywania pracy posłużono się metodą badawczą analizy literatury przedmiotu oraz metodą analizy wskaźnikowej.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Witon_Karolina_261894.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12175

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9cb934d6d61d4057859f02336dd95ec5/
URN
urn:pw-repo:WUT9cb934d6d61d4057859f02336dd95ec5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page